Veiprosjekter til 200 milliarder

Statens vegvesen la tirsdag frem en plan som omfatter å bruke om lag 200 milliarder kroner i årene 2022-2027. Her kan du se hvor prosjektene kommer.

Totalt vil Veivesenet ha over 400 prosjekter og tiltak i arbeid mellom 2022 og 2027.

– Et stadig bedre veinett øker produktivitet og verdiskapning i Norge. Med arbeidet skal vi forbedre riksveiene og bidra til et konkurransedyktig næringsliv i hele landet, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Annonse

Her er fylkesvis oversikt over alle prosjektene:

Følger opp Nasjonal transportplan

Veivesenets ansvarsområde er bygging, vedlikehold og drift av riksveiene, samt trafikant- og kjøretøyområdet, miljøvennlig byutvikling, regelverksutvikling og teknologiutvikling.

Basert på Nasjonal transportplan skal Statens vegvesen investere over 105 milliarder kroner de neste seks årene. Planen oppdateres årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt.

En stadig større del av budsjettene går inn som statens bidrag til miljøvennlig utvikling i byområder, med hele 44 milliarder kroner i perioden. Det er ny satsning for teknologiutvikling. Veivesenet skal møte krav til reduserte klimagassutslipp og vektlegge skånsom utbygging, heter det i meldingen.

Veidirektør Ingrid Dahl Hovland. (Foto: Knut Opeide).

Porteføljestyring – økt handlingsrom

Regjeringen innførte porteføljestyring i transportplanen, for å bidra til mer effektiv ressursbruk gjennom økt handlingsrom når det gjelder rekkefølge og omfang på prosjektene, ifølge pressemeldingen.

– Et prosjekt skal starte opp når det er modent og når vi er sikre på alle steiner er snudd, sier veidirektøren.

13 lengre strekninger

På grunnlag av transportplanen har Veivesenet definert 13 strekninger med stort potensial for å øke nytten og redusere kostnadene ved å se mange tiltak i sammenheng. For hver av strekningene skisseres en trinnvis utvikling helt fram til 2040.

– Ved å bygge ut lengre strekninger får vi redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Ingrid Dahl Hovland.

Her kan du lese om hele planen: www.vegvesen.no/gjennomforingsplan

FAKTA

  • Vegvesenet drifter og vedlikeholder riksveinettet på 10.600 km, samt 1.500 km gang- og sykkelveier, har ansvar for 580 tunneler over 500 meter og 6.000 bruer, 16 fergesamband og 23 fjelloverganger.
  • Kostnadene for drift og vedlikehold av riksveinettet utgjør et årlig snitt på 8,4 milliarder kroner.
  • I seksårsperioden er det lagt opp til kjøp av fergetjenester for en netto ramme på 8,9 milliarder.
  • Staten skal satse 44 milliarder på miljøvennlig transport i byområder.