Anlegg Øst forhandler om trippeloppdrag i Hemsedal

Anlegg Øst Entreprenør fra Alvdal var eneste tilbyder til tre jobber på rv. 52 i Hemsedal.

De blir nå vurdert for prekvalifisering til forhandling om pris på prosjektering og utførelse av totalentreprise som omfatter tre delprosjekt langs rv. 52 i Hemsedal kommune, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

De tre delprosjektene er:

1800 meter gang- og sykkelvei langs Rv. 52 fra Trøim til Holde bru. I tillegg skal det bygges to bekkekryssinger, kollektivholdeplasser skal få universell utforming og strekningen skal få belysning.

Annonse

På Bjøberg skal dagens kolonneoppstillingsplass breddeutvides og forlenges. Den nye oppstillingsplassen blir 400 meter lang og 5 meter bred. Det skal i tillegg bli belysning og en overkjørbar trafikkdeler.

På Hemsedalsfjellet skal det bygges ca. 3300 meter med fresegater tilsvarende det som allerede er etablert på Vestland side av fylkesgrensen. Strekingen skal også får belysning.

Ferdig i 2023

Arbeidene må starte i løpet av høsten 2022, og fremdriftsplanene forutsetter at det jobbes på alle delprosjektene samtidig. Gang- og sykkelveien skal stå ferdig til skolestart etter sommeren 2023. Her er fristen 15. august 2023. På de andre delprosjektene skal arbeidene være ferdig til 15. november 2023.