– Høye energikostnader truer overgangen til nullutslipp

Norsk Bergindustri frykter at strømsjokket i verste fall kan føre til konkurser.

Om lag 45 prosent av medlemmene i Norsk Bergindustri bekrefter i en ny spørreundersøkelse at energikostnadene påvirker lønnsomheten deres i svært stor grad. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 19-24 januar. En form for kontantstøtte som private husholdninger allerede nyter godt av, er prioritert.

– Norsk Bergindustri etterspør en økonomisk støtteordning som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange medlemmer står oppe i. Vi frykter at strømsjokket i verste fall kan føre til konkurser, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri i en pressemelding.

Annonse

– Regjeringen må komme på banen

– Næringen omfattes av mye maskiner og utstyr i produksjons- drifts- og vedlikeholdsprosessene. Nå oppfordrer vi regjeringen til å komme på banen og presentere et opplegg i tråd med ønskene våre, slik at næringen får større økonomisk trygghet for overgangen til nullutslippsløsninger fremover.

– Vi noterer oss at landbruket og veksthusnæringen allerede har fått tilsvarende ordninger.

Norsk Bergindustris undersøkelse viser følgende hovedfunn:

  • Om lag 45% av respondentene bekrefter at energikostnadene (elektrisk, gass, fossilt drivstoff, annet) påvirker lønnsomheten i deres virksomhet i svært stor grad (de vil si over 20% samlet økning)
  • Med dagens prisbilde og mangler på støtteordninger fra regjeringen, svarer om lag halvparten av respondentene at de vil utsette overgangen fra fossilt til nullutslipp
  • Om lag 25% svarer at de vil planlegge å få på plass nullutslippsløsninger, uansett om det kommer økonomiske tiltak fra myndighetene eller ei.

– Næringen må snarlig omfattes av konkrete, ubyråkratiske støtteordninger

– For våre virksomheter som allerede har etablert nullutslippsløsninger i sine produksjonsprosesser, er det verdt å merke seg at halvparten av respondentene er usikre om de ville valgt overgang til nullutslipp hvis de var kjent med dagens prissvingninger, sier  Anita Helene Hall.

– Av tiltak regjeringen nå bør iverksette for å avhjelpe situasjonen, er en form for kontantstøtte som private husholdninger allerede nyter godt av. Dette svarer om lag halvparten. De resterende ønsker fordeler seg noenlunde likt på lettelser i merverdiavgiften, nettleie, el-avgift og relevante støtteordninger gjennom Enova, fortsetter hun.

– Norsk Bergindustris medlemsbedrifter har et sterkt ønske om å bidra til overgangen til nullutslippssamfunnet. Men når bransjen opplever slike prisøkninger som vi nå ser, må næringen snarlig omfattes av konkrete, ubyråkratiske støtteordninger for å komme videre. I motsatt fall frykter vi at overgangen til nullutslippssamfunnet tar mye lengre tid, avslutter Hall.