Overgangsperioden i ledningsregistreringsforskriften forlenget

Ny dato for ikraftsetting av betalingsreglene i ledningsregistreringsforskriften blir 1. juli 2022.

Dette opplyser kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forsvarlig forvaltning og vedlikehold av ledningsnettet er en forutsetning for verdiskaping, god helse og høy levestandard. Eiere av slike ledninger skal dokumentere plasseringen av ledningene, slik at de kan lokaliseres på en effektiv og sikker måte selv om de er nedgravd.

Annonse

Reglene tok til å gjelde fra 1. juli 2021, men med en overgangsperiode for enkelte bestemmelser. Overgangsperioden gir aktørene fleksibilitet slik at de lettere skal kunne tilpasse seg nye regler om tilbakerapportering av opplysninger om ledninger som blir flyttet under anleggsarbeider, og begrensninger i adgangen til å ta betalt for lovpålagt informasjon.

Leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund.

– Vi er glade for at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vedtatt å utsette ledningsforskriftens krav til tilbakerapportering til 1. juli 2022, sier leder for næringspolitikk og kompetanse i MEF, Finn N. Bangsund.

– Vi i MEF var med på be om utsettelse fordi entreprenørene trenger mer tid til å sette seg inn i forskriften og fordi ledningseierne ikke er klare til å ta imot ledningsdata. Vi etterlyser også en justering av standarden til Statens Kartverk og klarhet i hvordan tilbakerapporteringsdata skal foregå. Det må være på plass før reglene trer i kraft dersom vi skal lykkes.

Les hele pressemeldingen fra KMD her.