Advarer mot kritisk bemanningssituasjon i Statens Vegvesen

– For mange prosjekter flyttes fra Statens vegvesen til Nye Veier AS, mener Parat. Tillitsvalgte advarer mot en kritisk bemanningssituasjon. Statens vegvesen innrømmer «noe geografisk ubalanse», og jobber hardt for å sikre alle oppgaver.

– Parat har onsdag advart Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om den kritiske situasjonen Statens Vegvesen befinner seg i.

Det sier arbeidstakerorganisasjonen Parat i en pressemelding.

Annonse

Flytter prosjekter

Parat-leder, Unn Kristin Olsen, sier der at det er for mange prosjekter som flyttes ut fra etaten, sammenlignet med hvilke lovpålagte oppgaver etaten skal løse.

Hun sier det er for mye ressurser som overføres til Nye Veier AS. Det går på bekostning av Statens Vegvesen og hvordan etaten er i stand til å løse sine lovpålagte oppgaver.

– Vi har bedt Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget om stans i videre overføringen av veiprosjekter fra Statens vegvesen til Nye Veier AS. Overføring av veiprosjekter må stanses inntil det er gjennomført en samfunnsøkonomisk evaluering av et, eller flere av prosjektene Nye Veier AS har hatt ansvaret for, sier Parat-lederen.

Ansatte er sterkt bekymret

Hovedtillitsvalgt for mange av de ansatte i Statens Vegvesen, Jannike Hanssen, sier etaten på kort tid nærmest har fått halvert antall ansatte.

– Vi er farlig nær en situasjon der landet ikke har en statlig vegadministrasjon som kan ivareta dagens infrastruktur over hele landet. På grunn av den kraftige nedbemanningen, har det oppstått en ubalanse der det er mange steder er stor mangel på kompetanse, sier den Parat tillitsvalgte.

Tilbakemeldingen fra mange medlemmer er ifølge Hanssen at Statens Vegvesen er farlig nær en situasjon der vi har en statlig vegadministrasjon som ikke kan ivareta dagens infrastruktur over hele landet.

Fagmiljøer i oppløsning

– Vi har mange viktige arbeidsoppgaver som inkluderer trafikksikkerhet, utvikle det digitale vegnettet, påvirke klimabelastningen fra samferdselssektoren og ivareta dagens sektoransvar innen samferdsel. Vi opplever at mange fagmiljøer er i ferd med å gå i oppløsning og er redd vi nærmer oss et kritisk punkt for ivaretakelse av oppgaver knyttet til beredskap, sier Hanssen.

Fagsjef for samfunns- og myndighetskontakt i Parat, Arve Sigmundstad, sier bekymringen for Statens Vegvesen før helgen ble «formidlet til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget».

– Vi har formidlet vår bekymring både skriftlig og muntlig til Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Her må politikerne på banen, Statens Vegvesen må tilføres ressurser og det må gjennomføres en samfunnsøkonomisk evaluering av oppgaver- og økonomien knyttet til alt som skal løses innenfor samferdselssektoren, sier Sigmundstad.

Innrømmer utfordringer

Statens vegvesen selv innrømmer utfordringer. Forvaltningsreformen – også kalt regionreformen – har medført en omorganisering av etaten.

Arbeidet med omstilling pågår. Det har vært og er fortsatt krevende for Statens vegvesen, erkjenner kommunikasjonsdirektør Kjell Solem i Statens vegvesen.

Kjell Solem, fung. kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen. (Foto: SVV, Henriette Erken Busterud)

–  Det er ingen tvil om at i omstillingene har ført til noe geografisk ubalanse i kompetansen i en periode. Vi jobber hardt for å sikre at vi har viktig kompetanse til alle våre oppgaver, sier Solem.

Helsvart er det imidlertid ikke. Gjennomtrekk blant ansatte i Statens vegvesen er nå på et normalt nivå.

– Vi får mange og gode søkere til de fleste stillingskategorier. Vi ansetter folk som skal bidra til å utvikle framtidens datadrevne Statens vegvesen, sier Solem.

Bygger ny organisasjon

Etaten er i gang med å bygge en ny organisasjon. Solem forsikrer at det er mye slagkraft i SVVs rekker.

– Vi har en stor ressursbase. Og vi har mange interessante oppgaver som trekker til seg høyt kompetente personer. Vi har levert svært godt selv i et krevende år med krevende omstillinger og korona, sier han.

Statens vegvesen ble i 2019 pålagt å redusere de interne kostnadene med 1,3 milliarder kroner innen utgangen av 2024. Etaten har et mål om å være 4 500 ansatte innen 2024. I forbindelse med regionreformen ble 1 500 i 2020 overført til fylkeskommunene i 2020. Intern omorganisering fra regioner til seks fagdivisjoner har også skapt en stor turnover, som ikke er spesifikt tallfestet fra SVVs side. Men nå er det i følge kommunikasjonsdirektøren en trend som peker i positiv retning.

– I løpet av 2021 har Vegvesenet bygd seg betydelig opp. Om lag 400 nyansettelser så langt i år, og en netto økning på om lag 80 hele stillinger i inneværende år, sier Kjell Solem.

Han forsikrer for øvrig om at etaten har en «løpende og god dialog med Samferdselsdepartementet når det gjelder rammer og oppgaver».