Krever at SVV går gjennom sikkerhet i tunnel

Sommerens steinras i tunneler på Vestlandet vekker bekymring også i Samferdselsdepartementet. Statsråden ber Statens vegvesen om en gjennomgang i løpet av august.

I sommer raste det stein fra takene i Trodalstunnelen og Fjærlandstunnelen. Kun flaks gjorde at ikke menneskeliv gikk tapt. Det har vakt bekymring også i Samferdelsesdepartementet.

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide bedt Statens vegvesen om å redegjøre for rutiner i tunnelsikkerhet.

Annonse

Rask redegjørelse

I et brev ber departementet Statens vegvesen om en redegjørelse og vurdering av gjeldende rutiner for å avdekke og forebygge tilsvarende hendelser.

Statens vegvesen har fått frist til 1. september med å gi tilbakemelding. Deretter skal departementet gå gjennom innspillet fra etaten.

– Noreg er eitt av landa i Europa som har flest tunnelar. Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar, og norske tunnelar blir stadig tryggare. Statens vegvesen har rutinar for å avdekkje og førebyggje farlege hendingar i tunnelane. Men når det skjer hendingar som dei i Trodalstunnelen og Fjærlandstunnelen nyleg, er det naturleg med ein gjennomgang av rutinane. Vi har difor bede Statens vegvesen om gjere greie for og vurdere gjeldande rutinar.

Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Oppgradering av tunneler

Nye tunneler blir bygde med strenge krav til sikkerhet for trafikanter. Det blir brukt store ressurser til å ruste opp eksisterende tunneler.

Siden 2015 har Statens vegvesen jobbet med et program for oppgradering av 140 riksvegtunneler over hele landet. Dette er et pågående arbeid som i hovedsak omfatter brannsikring, redning og elektrisk utstyr i tunnelene.

I perioden 2015-2021 har det blitt brukt over 15 milliardar kroner til vedlikehald og fornying av riksvegtunneler.

– Det har gjort at vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet har blitt redusert for første gang på fleire tiår, sier departementet i pressemeldingen.

Prioriterer tunnelsikkerhet i ny NTP

I Nasjonal transportplan 2022–2033 (NTP) er det lagt opp til å nytte 11,4 milliardar kroner til fornyingstiltak i første seksårsperiode. Dette skal i hovedsak brukes til å innfri krav til tunnelsikkerhet og elektro på riksvegnettet.

I NTP er det også prioritert vegprosjekter som erstattar tunneler som ikke tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Det gjelder blant annet E6 Megården–Mørsvikbotn i Nordland og E16 Arna–Stanghelle i Vestland.

NTP er ikke vedtatt av Stortinget.