Grunnarbeid-standard ute på høring – NS3420F i ny versjon

NS3420F er en norsk standard for beskrivelsestekster til grunnarbeider. Den er nå på høring i ny versjon. Her er det endringer innen blant annet undervannsarbeid, sprengning og avstand til graveskråning.

– Standarden har ikke vært revidert siden 2008, og har nå blitt gjennomgått i detalj av Standard Norges komité SN/K 416.

Det opplyser Standard Norge i en pressemelding.

Annonse

Her finner du standarder på høring, og kan si din mening i sakens anledning. Den ferdige standarden skal etter planen være tilgjengelig ved årsskiftet. (Ekstra oppmerksomme lesere vil se at også anleggsgartner-standarden NS3420K er ute på høring. Der utløp høringsfristen 1. juni)

Mange mindre oppdateringer er gjort i den reviderte standarden. Noen punkter har fått mer omfattende endringer, og blir nærmere spesifisert her.

Undervannsarbeid og avstand

På grunn av økning i arbeider med rydding av havnebasseng og områder under vann nær tidligere industri, er punktet for rydding under vann betydelig utvidet.

På grunn av HMS er minste avstand fra konstruksjoner til graveskråning, avstivingssystem eller sprengt skjæring økt fra 0,75 m til 1,5 m.

Det har lenge vært mye uklarheter rundt toleranser og avretting. Dette har nå blitt grundig gjennomgått, og forsøkt gjort klarere.

Det er lagt inn ny kode for avretting under vann.

Sprengning

For sprengningsarbeider i dagen er konturen trukket ut av sprengningsprisen i tråd med endringer gjort i Statens vegvesens Prosesskode.

Komiteen har hatt fokus på sikkerhet i forbindelse med gjenstående sprengstoff og innført kode for rensk av tidligere sprengt pall.

Begrepet «kontur» er mange steder er erstattet med «endelig flate», da denne i mange tilfeller etableres på annen måte enn ved kontursprengning.

Begrepet «konturklasse» er derfor erstattet med «toleranseklasse for endelig flate». Dybden for overgang til flåsprengning er økt fra 1 til 2 m.

Det er tatt inn nye koder for følgende:

  • tiltak nær eksisterende anlegg ved sprengning i dagen på lik linje som for graving i løsmasser
  • vibrasjonsmåling
  • sprengstoffsanering
  • undersøkelser i berg
  • fjerning av plast i sprengstein
  • sikringsarbeider med klatrelag
  • sikring mot ras og skred

Vaieraging og vannhåndtering

Koden for vaiersaging er utvidet.

Utleggingstoleranser for arbeider under vann oppdatert og det er innført nytt postgrunnlag for utlegging av løsmasser i lag under vann etter utført anbragt volum.

Omfanget for vannhåndtering komplett er presisert.

Kode for vann- og frostsikringskonstruksjoner i tunneler og bergrom er flyttet til del F fra del G.

Tillegg A for ekvivalenttidsregnskap er oppdatert med nye kapasiteter basert på innspill fra en arbeidsgruppe som har sett på dette for EBA.

Tillegg F er nytt for å synliggjøre kostnadsbildet ved forsiktig sprengning.