Snart kan du ta fagbrev i anleggsrørleggerfaget

Bransjen har etterspurt det lenge, og det har vært jobbet med siden 2014. Nå er anleggsrørleggerfaget endelig klart for lansering. Læreplanen fastsettes denne våren og vil kunne tas i bruk av lærebedrifter høsten 2022.

– Det har manglet en offentlig yrkesutdanning for utførelse av VA-anlegg i Norge. Det får vi endelig nå. For VA-bransjen er dette et stort kompetanseløft og en seier, sier Finn N. Bangsund. Han er leder for næringspolitikk og kompetanse i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og han har vært involvert i arbeidet med det nye faget i en årrekke.

STORT KOMPETANSELØFT: – For VA-bransjen er dette et stort kompetanseløft og en seier, sier Finn N. Bangsund om det nye anleggsrørleggerfaget. Han er leder for næringspolitikk og kompetanse i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Jørn Søderholm).

Vil føre til økt kvalitet

Allerede på 1980-tallet så bransjen et behov for opplæring innen VA-anlegg. Dermed ble den private sertifiseringsordningen ADK etablert. ADK står for «anlegg, drift og kontroll», og ADK-sertifikatet dukket opp i 1989, da «forskriften om ADK-opplæring» ble innført. Forskriften var hjemlet i forurensningsloven, og det var da Statens forurensningstilsyn (SFT) som hadde ansvar for ADK-sertifikatet, som i utgangspunktet gjaldt legging av avløpsledninger. «ADK-forskriften» ble imidlertid opphevet i 1999, men ordningen ble videreført i «Opplæringsordningen for ADK1-kompetanse», som er underlagt Norsk Vann.

Annonse

– Frem til nå har vi altså kun hatt denne private sertifiseringsordningen, som i dag forvaltes av Norsk Vann. Nå får vi endelig en offentlig utdanning som i enda større grad vil gi den kompetansen som entreprenørene har etterlyst og trenger ved utførelse av VA-prosjekter. Dette vil føre til økt kvalitet på utførelse av VA-arbeider, slår Bangsund fast.

KREVER KOMPETANSE: Det kan være mye å holde styr på nede i en grøft. Det har vært et bredt og stort engasjement fra bransjen for å få på plass den nye fagutdanningen. (Foto: Runar F. Daler).

Anleggsrørleggerfaget – også for «no-dig»

Etableringen av det nye anleggsrørleggerfaget har tatt sin tid. Allerede i 2014 var VA-ressursgruppen i MEF i gang med arbeidene. En som satt VA-gruppen allerede da, og som fremdeles gjør det, er Peer-Christian Nordby, markedssjef hos Olimb Rørfornying.

– Jeg har vært med i dette arbeidet helt fra i starten av, og det har hele tiden vært et bredt og stort engasjement for denne fagutdanningen. Til å begynne med trodde vi vel det skulle ta et par års tid, men det har vært et langt lerret å bleke. Kompetansen rundt VA-anlegg har vært mangelfull, og jeg tror nok hele bransjen har sett behovet for et fagbrev på dette området, sier Nordby.

– Dette er like aktuelt for oss som driver mye med gravefrie metoder, eller no-dig, som det ofte kalles. Vi hadde et generasjonsskifte for noen år tilbake og da forsvant mye av denne kompetansen. Vi gleder oss derfor veldig til dette faget er oppe og går. Og nå ser det jo endelig ut til at det snart skjer, sier han.

BRANSJEN HAR SETT BEHOVET: Peer-Christian Nordby, markedssjef hos Olimb Rørfornying, har vært involvert i arbeidet med det nye anleggsrørleggerfaget siden starten i 2014. Kompetansen rundt VA-anlegg har vært mangelfull, og jeg tror nok hele bransjen har sett behovet for et fagbrev på dette området, sier han. (Foto: Jørn Søderholm).

Opplærling i bedrift

Kalkulatør og rørleggermester i Fyllingen Maskin, Lars Petter Andreassen, har også vært med lenge. Han sitter også i VA-ressursgruppen, og har deltatt i læreplangruppen i regi av Utdanningsdirektoratet, på forslag fra MEF.

– Det har vært veldig kjekt å få være med på dette arbeidet, i en gruppe hvor alle har solid erfaring fra VA-arbeid i grøft, og hvor vi ser at det er et stort behov for en egen utdannelse av mannskap til denne typen rørleggerarbeid, sier han.

– Arbeidet med å få etablert et eget anleggsrørleggerfag har organisasjonene jobbet med i noen år, mens læreplangruppen hadde sitt første møte i mars 2019. Det har vært noen utfordringer i forbindelse med språkvask og oversettelse til nynorsk, blant annet med faguttrykk som fikk nye betydninger, men til slutt ble det bra. Faget er svært omfattende og Vg3-opplæringen skal skje i bedrift. Læreplanen fører til ca. 30 kompetansemål, og siden ikke alle bedrifter utfører alle typer arbeid som inngår i kompetansemålene, er de delt opp i «skal kunne» og «skal ha kjennskap til», forteller han.

LÆREPLAN: Læreplangruppen, i regi av Utdanningsdirektoratet. Fra venstre: Lars Petter Andreassen (Fyllingen Maskin AS), Marin Andersen (Rørentreprenørene Norge), Anders Nordhagen (NCC) og Henning Olsen (skoleverket). (Foto: Finn N. Bangsund).

Første fagbrev i anleggsrørleggerfaget våren 2023

– Hvordan er tidsperspektivet videre for denne fagutdannelsen, og hva vil dette bety for kompetansen og kvaliteten på jobben som gjøres?

– Det tas sikte på å publisere læreplanen etter påske i år, i relativt god tid til at kompetansemålene i læreplanen kan brukes i yrkesfaglig fordypning på Vg1 og Vg2. Læreplanen kan tas i bruk av lærebedrifter fra høsten 2022, og praksiskandidater vil trolig kunne ta eksamen i anleggsrørleggerfaget allerede våren 2023, sier Andreassen.

– Med denne fagutdanningen vil det bli økt fokus på kvalitet i både produkter og utførelse. Husk at det som utføres skal holde i minst 100 år. Store samfunnsøkonomiske verdier skal håndteres og tas vare på, og det å få en egen utdanning på dette vil absolutt bedre kompetansen på utført VA-arbeid, sier han bestemt.

VIKTIG: VA-anlegg landet rundt representerer store samfunnsøkonomiske verdier som skal håndteres og tas vare på. (Foto: Runar F. Daler).

– Ingen konkurranse til ADK

– Hva vil skje med ADK1-sertifiseringen, nå som anleggsrørleggerfaget innføres?

– ADK1 kommer vi til å ha behov for i mange år fremover. Det vil fortsatt være mange som vil klare seg med ADK1-kurs for å utføre oppdrag. Men nå får vi altså endelig en ordentlig offentlig utdanning innen faget, sier Lars Petter Andreassen.

– Jeg ser ikke at det anleggsrørleggerfaget er noen konkurranse til ADK1-ordningen. Det er et enormt behov for denne kompetansen, så vi kommer til å trenge begge deler i mange, mange år framover, stemmer Peer-Christian Nordby i.

– ADK1 vil nok bli værende akkurat som nå i mange år til, sier også MEFs Finn N. Bangsund, og fortsetter:

– Men nå som vi endelig har fått en offentlig godkjent utdanning, så er det viktig at kommunene der ute blir kjent med den, og etter hvert begynner å stille krav om det. Så vi håper at kommuner som har stilt krav om ADK1 i mange år, nå på lik linje vil stille krav om fagbrev som anleggsrørlegger, sier han.

Norsk Vann positive

– Hva sier så Norsk Vann, som forvalter ADK-ordningen, om at det nå kommer et eget anleggsrørleggerfag, som en offentlig utdanning?

– Norsk Vann er svært positive til etableringen av ny fagutdanning som anleggsrørlegger, og ønsker den velkommen. Vi ønsker at den nye utdanningen skal møte bransjens behov og bidra til et løft for kompetanse hos utførene anleggsarbeidere i grøfta. Tilegning av nødvendig teoretisk og praktisk kunnskap for å uføre faget er viktig, for å sikre best mulig kvalitet og lengst mulig levetid for våre VA-ledningsanlegg, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann.

POSITIVT: – Norsk Vann er svært positive til etableringen av ny fagutdanning som anleggsrørlegger, og ønsker den velkommen, sier Thomas Breen, direktør i Norsk Vann. (Foto: Norsk Vann).

Økt kompetanse = bedre resultater

– Tror du dette på sikt vil føre til en kompetanseheving i bransjen, som igjen vil gi en kvalitetsheving på ledningsnettet?

– Det er vanskelig å forskuttere resultater før vi ser fastsetting av læreplan og gjennomføring av undervisningen. Norsk Vann har for øvrig spilt inn våre tanker til læreplan i høringsrunden. Generelt så er det slik at økt kompetanse gir bedre resultater, sier han.

– Nye krav vil bli stilt

– Vil kommunene etter hvert begynne å stille krav om enten ADK1 eller fagbrev i anleggsrørleggerfaget i VA-kontrakter?

– Det er slik at kommunene også i dag stiller relevante krav til leveranser når de gjennomfører anbud. Hvordan dette blir i framtiden er vanskelig å forskuttere, men stadig økt fokus på kvalitet tilsier også at nye krav vil bli stilt, sier Breen.