Prøvesprenger ved løsmassefylling

Jakten på en ny vibrasjonsstandard fortsetter. Nye prøvesprengninger i høst skal kartlegge vibrasjoner i løsmassefylling. Neste versjon av NS 8141 vil bygge på samme lest som en ny svensk vibrasjonsstandard.

VÅLER, SOLØR: Murhuset på bildet over har når du leser dette blitt utsatt for rystelser og vibrasjoner fra sprengning, i større grad enn de fleste andre hus.

Nye prøvesprengninger skal kartlegge hvordan rystelser fra sprengning forplanter seg i den fire meter høye grusfyllingen huset er bygget på.

Annonse

Mer om det straks. Først et tilbakeblikk, bare.

Hus for måling

Husker du en sak hos oss for et par år siden, om et par beskjedne Leca-hus bygget i pukkverket hos Våler videregående skole?

Prøvesprengning pukkverket hos Solør videregående, høsten 2018. (Foto: Jørn Søderholm)

Husene ble bygget med sikte på svært kort levetid, i den hensikt å måle vibrasjoner fra sprengning av stadig mer nærgående salver.

Nei…?

Okei da. Hvis du er involvert i sprengning, så husker du kanskje saken om rystelsesstandarden NS 8141-1?

En ny versjon ble lansert med brask og bram i 2013 og 2014. Men i praktisk bruk viste den seg å være for streng.

Gammel standard inn igjen

Mange sprengningsfolk opplevde den som håpløst vanskelig å bruke i praksis. Standard Norge og komiteen bak standarden trakk tilbake den nye, og «gjeninnsatte» den gamle standarden.

Den gjelder fortsatt, mens kompetente fagfolk i mange ledd arbeider med en ny norsk standard for grenseverdier i rystelser fra sprengning.

Skole-pukkverk

Her kommer de nevnte Leca-husene inn i bildet. De ble i 2018 bygget i pukkverket Våler videregående skole bruker til opplæring av framtidige fagfolk i anleggsbransjen.

Husene ble bygget for å måle rystelser fra prøvesprengninger, som et ledd i kartlegging til det som blir en fremtidig ny NS 8141.

Det samme gjelder huset som i høst ble bygget i samme pukkverk. Det er én viktig forskjell fra da til nå.

– Sist gjorde vi målinger i to hus som var fundamentert på et tynt pukklag over fast berggrunn. Nå er det bygget opp en fire meter høy komprimert grusfylling. På den har vi bygget et lecahus, litt større enn de husene vi hadde sist.

Grenseverdier på løsmasser

VITENSKAP: Nils Ramstad i Multiconsult og Karin Norén-Cosgriff i NGI. (Foto: Jørn Søderholm)

Murhus bygget for prøvesprengning.

Det sier Nils Ramstad. Han er til daglig seniorrådgiver innen sprengningsteknikk og vibrasjoner i Multiconsult. Han er også leder for Standard Norges komité som arbeider med NS 8141.

Om du driver med sprengning, så er du nok kjent med at det fra gammelt av har vært lavere grenseverdier for hus på løsmasser enn hus på berggrunn.

Enten direkte på berg eller med et tynt avrettingslag imellom.

Huset på den høye grusfyllingen i Solør vil forhåpentlig gi viktige svar på hvor stor denne forskjellen skal være.

Erfaring og forskning

– Vi ønsker – basert på vår erfaring og den forskningen vi har utført i forbindelse med revisjon av vibrasjonsstandarden – å utrede nærmere hvor stor denne reduksjonen skal være. Vi er usikre på om det er faglig grunnlag for å senke grenseverdiene så mye som gjeldende standard legger opp til, sier Ramstad.

Komiteens plan er fortsatt at den nye standarden skal basere seg på frekvensveide målinger.

Filterløsningen som ble valgt i 2013-versjonen av standarden fungerte ikke optimalt i alle situasjoner. Derfor ble den trukket tilbake, og komiteen har siden startet arbeidet med å forbedre filterløsningen.

Dette er et arbeid som nå foregår parallelt i Norge og Sverige. Det er koordinert av henholdsvis Standard Norge og søsterorganisasjonen SiS i Sverige.

Like standarder i Norge og Sverige

– Det er ønskelig fra både komiteens og bransjens side at det blir mest mulig like standarder i Norge og Sverige. I hvert fall i faglig innhold, og spesielt for filterløsningen, sier Ramstad.

Sverige har hatt mer langsiktig plan for arbeidet, med teoretisk forskning og parallell revisjon av flere relaterte standarder. Nå har svenske SIS meddelt at de har planer om å følge tettere opp til de norske forsøkene og resultatene. SIS og den svenske komiteen håper derfor på å komme i gang med revisjon av sin sprengningsstandard til våren.

– Fastsetting av «riktvärden» – grenseverdier – gjøres senere hos svenskene, sier Ramstad.

Tiden er usikker

Han ber om tålmodighet hos de som måtte vente på en ny versjon av standarden. Tidsplanen for det norske arbeidet er avhengig av å få til felles løsninger med Sverige.

Den norske bransjen har i tillegg krevd omfattende testing før en revidert standard utgis. Disse årsakene gjør det usikkert å fastsette en eksakt tidsplan for utgivelse.

Prøvesprengningene på løsmassefyllingen ble gjort i slutten av november. Etter at salvene gikk av og målingene ble gjort er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.

– Det er en kompleks sak, med mange hensyn å ta under revisjonsarbeidet. Når testsprenging er gjennomført gjenstår det å analysere alle måledataene og sammenholde dem med dataene fra forrige runde med testsprengning. Deretter må det utvikles et nytt filter. Det må testes grundig før det introduseres i en revidert utgave av standarden. Denne gangen må vi være sikre på at vi får en standard som fungerer etter hensikten i alle situasjoner, sier Nils Ramstad.

Plager og grenseverdier

Bransjen ønsker en lemping av grenseverdier. På den annen side har det vært mye fokus på menneskelige hensyn og klager fra beboere.

Folk blir skremt, er redd for at huset faller sammen eller skades og opplever ulike plager og forstyrrelser. Selv om salvene har vært innenfor aksepterte, objektive måleverdier.

Dette spriket var årsaken til at det ble gjennomført en spørreundersøkelse om beboeres opplevelse av rystelser. På grunnlag av det ble det utarbeidet et informativt tillegg til standarden om dette.

NS 8141 fra 2013/2014 tok noe hensyn til disse menneskelige opplevelsene av sprengningsvibrasjoner.

– Det førte til bransjens klager på at standarden er for streng. Komiteen vil vurdere på nytt bransjens utfordringer og balansegangen mellom ulike hensyn, sier Ramstad.