Overskuddsmasser gir rassikring, rasteplass og næringspark

Miljøfokus i anleggsbransjen handler om mer enn noen få elektriske maskiner. På Skei i Jølster brukes store mengder overskuddsmasser til samfunnsnyttige formål. Kortreist og miljøvennlig.

– Jeg synes det bør fokuseres mer på hvordan overskuddsmasser kan gi samfunnsøkonomisk nytte. I stedet for å transportere store mengder steinmasser kilometervis for å legge dem på et depot, så kan de brukes til fornuftige, samfunnsnyttige formål, som i tillegg sparer miljøet. Det sier Sverre Anton Sunde, daglig leder i Nordfjord Skifer AS. Han er også daglig leder i Åland Eigedom AS, og det er i den sammenhengen vi møter ham på Skei i Jølster en grå oktoberdag.

«Det er selvfølgelig vel og bra med elektriske gravemaskiner, men det gjelder å se helheten. Massehåndtering har stor innvirkning på miljøet».

Annonse

Ikke bare el-maskiner

– Den siste tiden har det etter min mening vært litt ensidig fokus på miljøvennlige anleggsmaskiner i bransjen. Det er selvfølgelig vel og bra med elektriske gravemaskiner, men det gjelder å se helheten. Massehåndtering har stor innvirkning på miljøet, fortsetter Sunde, før han forteller om det konkrete prosjektet på Skei, som allerede er godt i gang.

– I 2017 ble det bestemt at Kjøsnesfjorden endelig skulle rassikres, med en 8,5 km lang tunnel. Mye av masseoverskuddet fra tunnelarbeidene ble brukt i forbindelse med veianlegget E39 Bjørset-Skei, men fremdeles var det 400 000 m3 masser som Vegvesenet planla å deponere. Etter initiativ fra lokalpolitikerne og undertegnede, fikk vi til et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jølster kommune og Åland Eigedom, med mål om å bruke disse overskuddsmassene lokalt til samfunnsnyttige formål.

Sentralt

Samarbeidet endte med tre ulike tiltak som erstattet det planlagte deponiet seks kilometer nord for Skei, ifølge Sunde. Det ene er en utfylling i Jølstravatnet til ny rasteplass og parkområde. Det andre er en ny vei og rassikring på Skei. Det tredje er en utvidelse av Skei Næringspark, hvor Åland Eigedom er en av grunneierne.

– Ved å benytte om lag 100 000 m3 tunnelmasser får man et attraktivt og stort næringsareal midt i det gamle Sogn og Fjordane fylke, der hovedveien fra Oslo mot Nordvestlandet, rv5, møter E39, hovedveien mellom nord mot sør. Setter du en passer her og tegner en sirkel for én times kjøring unna, så når du ca. 60 000 innbyggere. Bedriftene som etablerer seg her vil kunne «serve» et stort geografisk område, sier Sunde, som legger til at både Post Nord og Felleskjøpet allerede er etablert der.

RASSIKRING: Noe av massene går med til å bygge opp rasvoller overfor næringsparken. (Foto: Runar F. Daler).

Sparer miljøet

Skei Næringspark omfatter, etter utvidelsen, mellom 70 og 80 mål. Godt over 20 mål blir bygget opp av tunnelmassene. Det er Nordfjord Skifer som står for opparbeidingen av området, mens Hæhre Entreprenør, som har tunneljobben for Vegvesenet, sørger for all transport av massene.

– Med samfunnsnyttig bruk av massene fra tunneldrifta ved Kjøsnesfjorden, blir miljøet spart for transport av 45 000 lastebillass med steinmasser fem kilometer hver vei. Det totale karbonavtrykket i forbindelse med etableringen av næringsområdet blir dermed lite sammenlignet med hvis man skulle deponert massene, sier Sunde.

– All matjorda som fjernes ved etableringen av næringsarealet blir dessuten omhyggelig behandlet og fraktet vekk, til nytte for ny matproduserende jord i nærområdet. Skogen som har blitt avvirket på området har folk i lokalområdet hentet for å bruke som ved.

Ferdigstilles neste år

Reguleringsplanen for området, inkludert rasvoller ovenfor næringsparken, ble godkjent i september i år. Sverre Anton Sunde regner med at hele området står ferdig neste år, og han har et berettiget håp om at det første næringsbygget også kan påbegynnes samme år.