Nye miljøkriterier for anleggsbransjen

Den 26. november lanserte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser.

Offentlige byggherrer får nå et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene, og leverandørene et mer omforent krav fra byggherrene. Det skriver DFØ på sine nettsider.

– Miljøkriterier for anlegg er et svært viktig miljø- og klimatiltak. Det offentlige står bak store anleggsprosjekter og kan derfor gjøre mye for å få ned utslippene. En klarere og mer ensartet praksis vil bety mye for både oppdragsgivere og leverandører, slik at de tør satse på framtidsrettede null- og lavutslippsløsninger, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Annonse

Offentlige innkjøpere ønsker eksempler på miljøkrav som de kan bruke i sine anskaffelser. DFØ har derfor i samarbeid med eksperter på miljø, byggherrer, bransjen, innkjøpere og produsenter lagd et kriteriesett for anlegg.

Står for 15 % av utslippene i Norge

Kriteriesettet inneholder miljøkrav til anskaffelser av for eksempel veier, bane, vann og avløp og havnearbeid. Man kan finne forslag til krav til materialer, avfallshåndtering, miljøledelse, kompetanse og bevaring av natur og terreng som kan brukes i konkurransegrunnlag. Kravene kommer i ulike ambisjonsnivåer for å kunne tilpasses til lokalmarkedet og bidra til å fremme miljø og innovasjon hos leverandører.

Utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet utgjør ifølge en rapport fra Asplan Viak omtrent 15 prosent av klimagassutslippene i Norge, i tillegg til å ha stor påvirkning på naturen. Sektoren står for de største utslippene i offentlige anskaffelser, og det er derfor viktig at miljøkrav blir inkludert i anskaffelsene for å redusere klima- og miljøbelastningen fra anleggsarbeid.

Ved bygging av vei er det et stort potensial for å minimere klimafotavtrykket ved å velge lavutslippsmaterialer. Utslipp fra maskiner og utstyr på anleggsplassen kan reduseres ved å be entreprenørene om å bruke biodrivstoff eller utslippsfrie teknologi, samt å ha god logistikk i prosjektet.

Stimulerer til innovativ utvikling

– Ambisiøse miljøkrav kan stimulere til innovativ utvikling av nye fremtidsrettede løsninger. Vi ser for eksempel stadig flere fossilfrie byggeplasser. Et annet eksempel er hvordan avfall reduseres og hvordan materialer kan gjenbrukes, sier divisjonsdirektør Dag Strømsnes i DFØ.

Kriteriesettet er tilgjengelig i DFØs kriterieveiviser for bærekraftige offentlige anskaffelser for bærekraftige offentlige anskaffelser.