(Litt) mer til vei og VA hos kommuner og fylker

Kommuner og fylker sliter med dårlig økonomi, men øker investeringer med hhv fem og ti prosent. Kommuner skal investere 19-19 milliarder i VA og renovasjon. Fylkene skal investere 11,5 milliarder på fylkesveiene. Og mer i 2022. Det viser Budsjettundersøkelsen fra Kommunenes Sentralforbund KS.

– Kommunene gir uttrykk for at budsjettarbeidet for 2021 har vært krevende. Samtidig ser vi noe bedring fra i fjor, sier styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Nylig presenterte KS sin årlige budsjettundersøkelse blant norske kommuner og fylkeskommuner. Den kom kort tid det nylige budsjettforliket mellom regjeringen og Fremskrittspartiet, der det også var tilløp til gode nyheter for entreprenørnæringen.

Annonse

Kommunene forventer sterkest utgiftsvekst på kommunenes helsetjenester, hvor økte tilskudd til fastlegene trekker opp veksten. Undersøkelsen tyder videre på at de store kommunene nå begynner å merke eldrebølgen. Kommunedirektørenes forslag til investeringsbudsjett i 136 kommuner viser at disse kommunene planlegger å investere for 62 milliarder kroner.

Fem prosent opp

Basert på dette anslår KS at alle landets kommuner komme til å investere for totalt 83-88 milliarder kroner i 2021.

Det er i så fall en økning på fem prosent sammenlignet med fjorårets budsjettundersøkelse. 40 prosent av de totale investeringene i 2021 går til skole, helse og omsorg – inkludert boliger.

Norske kommuner unntatt Oslo budsjetterer med å investere ca 18-19 milliarder i VA og renovasjon (VAR) i 2021.

Mest VA pr innbygger

Oslo troner øverst på statistikken, og investerer flest kroner pr innbygger i vei, vann og avløp.

Utenom Oslo er det kommunene med 10-20 000 innbyggere som legger opp til høyest investeringsaktivitet, tett fulgt av de minste kommunene med under 10 000 innbyggere.

De større kommunene utenom Oslo bruker betydelig mindre pr innbygger.

Kommuners VAR-investeringer i 2021

< 10 000 innb. – kr 3 566 pr innbygger

10-20 000 innb. – kr 4 114 pr innbygger

20-60 000 innb. – kr 3 981 pr innbygger

60-300 000 innb. – kr 2 042 pr innbygger

Oslo – kr 4 801 pr innbygger

 

– For kommunene med 10-20 000 innbyggere er det spesielt investeringer innen skole og vann, avløp og renovasjon som trekker opp i investeringsnivået. I de minste kommunene er det helse og omsorg – inkludert boliger – og «øvrige områder» som trekker opp, sier KS i presentasjonen av undersøkelsen.

Milliarder til fylkesvei

FYLKESVEI: Her bygger Letnes Entreprenør AS ny FV717 mellom Malm og Beitstadsundbrua i Trøndelag i 2018. (Foto: Jørn Søderholm)

Undersøkelsen viser videre at planlagt investeringsaktivitet er høyest i Oslo, der aktiviteten ser ut til å bli høy innenfor alle sektorer unntatt barnehage.

– Det høye investeringsnivået pr innbygger for Oslo må også ses i sammenheng med blant annet høy befolkningsvekst og at Oslo er både kommune og fylkeskommune, sier KS.

I fylkene for øvrig peker investeringsbudsjettene mot en samlet investering på 21,4 mrd. kroner i 2021.

Drøyt halvparten av dette – 11,5 milliarder – er budsjettert på vei. Dette er om lag det samme som fylkeskommunene budsjetterte for 2020.

Koronapandemien har ifølge undersøkelsen hatt svært liten innvirkning på kommunenes og fylkenes investeringsplaner samlet sett.

Fylkeskommunene planlegger å investere for i alt 80,5 mrd. kr i løpet av økonomiplanperioden 2021-2024. Drøyt halvparten av det – 46 milliarder – går til fylkesvei. I denne perioden er planlagte investeringer høyest i 2022.

Dette er nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, ingen storstilt satsing. Halvparten av fylkeskommunene venter at vedlikeholdsetterslepet i 2025 kommer til å være akkurat som i dag, eller verre.