Skog: Jo, det er penger igjen til vanskelige drifter

Regjeringen gir 50 millioner i «koronatilskudd» for å holde fart i skogsdriften. Litt over 11 er utbetalt til nå. Noen områder har brukt mye, andre fint lite. Se forskjellene her.

– Tilbakemeldingene er at ordningen har effekt. Den har utløst drifter som ellers ikke ville ha blitt satt i gang. Det er penger igjen i potten, skriver fagsjef Bjørn Lauritzen i et nyhetsbrev til medlemmene i MEF Skog.

Han oppfordrer alle til å fortsett å prioritere drifter som gir en høy sagtømmerandel, kombinert med en høy driftspris.

Annonse

Evaluering av tilskudd

MEF Skog deltok på et evalueringsmøte av tilskuddsordningen i midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020.

Mekanisert drift i vanskelig terreng og taubanedrift er spesielt nevnt i forskriften.

Taubanedrift og mekanisert drift i vanskelig terreng kan få tilskudd. (Foto: Jørn Søderholm)

BRATT: Vestland, Vestfold og Telemark samt Trøndelag, har mer eller mindre brukt opp tildelt beløp. Dette er en bratt drift i Vestre Telemark. (Foto: Jørn Søderholm)

Pr 15. september av det utbetalt i overkant av 11 mill kr, men med store regionale forskjeller.

Vestland, Vestfold og Telemark samt Trøndelag, har mer eller mindre brukt opp tildelt beløp. Mens særlig Innlandet fylke har et lite forbruk i forhold til tildelte midler. Nordland fylke har også et svært lavt forbruk.

Bjørn Lauritzen i MEF avdeling Skog.

– Landbruksdirektoratet vil nå omprioritere midler til regioner med høyt forbruk, skriver Lauritzen i nyhetsbrevet.

Håper på utvidelse til 2021

Ordningen gjelder i utgangspunktet for 2020. Det er uklart hvilken skjebne den får deretter. MEF Skog vil arbeide for at ordningen forlenges til sommeren 2021.

– Ubenyttede midler kan i utgangspunktet ikke overføres til neste år. Av den grunn må alle drifter være avsluttet innen 1. desember 2020. Vi har imidlertid spilt inn både til Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet at ordningen bør videreføres, sier Lauritzen.

STOR: Nå i høst har Valdres Skog AS fått levert en røslig lassbærer: Komatsu 895 HD, med 20 prosent større trekkraft enn standard 895. Den er god å ha i vanskelig terreng og mye snø. (Foto: Valdres Skog)

Måten å få gjort dette på er å få Stortinget til å fatte vedtak om en ny bevilgning i forbindelse med behandlingen av Statsbudsjettet for 2021. Det blir lagt frem 7. oktober.

Gjeldende tilskuddsregler

§ 3. Tilskudd til helmekanisert tynning

Det kan gis tilskudd til tynning der det tas ut rundvirke eller energivirke. Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/fm3 (fastmassekubikk) rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 120 kr/fm3 .
Kostnader til stubbebehandling mot rotråte kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.

§ 4. Tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad

Det kan gis tilskudd for helmekaniserte drifter med høye driftskostnader. Herunder:
a. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene.
b. Ryddingshogst med miljømessig begrunnelse, knyttet til skjøtsel av utvalgte naturtyper eller utvalgte kulturlandskap i jordbruket.
c. Foryngelseshogst knyttet til skifte av treslag, der treslagsskifte har en klima- eller produksjonsmessig begrunnelse.
d. Foryngelseshogst i områder med lavt uttak av kubikkmasse pr. dekar, herunder lukkede hogster.
e. Foryngelseshogst med lang terrengtransport. Tiltaket skal i minst mulig grad redusere ressursgrunnlaget for framtidig veibygging.
f. Foryngelseshogst i bratt terreng eller i terreng med høy vanskelighetsgrad.
g. Foryngelseshogst med vekslende driftssystemer der transport skjer i flere etapper fram til leveringssted, eksempelvis lektertransport.
h. Kanthogst langs skogsveier og skogkanter mot innmark. Det kan gis inntil 75 prosent tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3 , begrenset oppad til 120 kr/fm3 .

Totale driftskostnader omfatter kostnad til hogst og transport fram til leveringssted ved bilvei. Kostnadene med eventuell manuell felling til hogstmaskin i bratt eller vanskelig terreng kan inngå i tilskuddsgrunnlaget.

Kostnadene med eventuell graving av driftsveier skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget. Graving av slike driftsveier skal gjennomføres så skånsomt som mulig og i samsvar med forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

§ 5. Tilskudd til taubanedrift

Det kan gis tilskudd til utdrift av skogsvirke med taubane. Tilskudd etter denne forskriften kommer i tillegg til tilskudd som er gitt etter forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Det kan gis inntil 60 kr/m3 i ekstra tilskudd til slik taubanedrift.