Tilskuddsordning skal opprettholde hogstaktiviteten

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en ny midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020.

Tilskuddsordningen skal avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane.

Hovedpunkter i tilskuddsordningen:

 • Gjelder tiltak påbegynt 12. mai eller senere.
 • Helmekanisert tynning kan få inntil 75% tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/m3, begrenset oppad til 120 kr/m3.
 • Helmekaniserte drifter med høy driftskostnad kan få inntil 75 % tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3, begrenset oppad til 120 kr/fm3. Kostnader til manuell felling til hogstmaskin kan inngå i grunnlaget, mens graving av driftsveier ikke gjør det.
  Helmekaniserte drifter med høy driftskostnad:
  – vindfallhogst
  – Ryddingshogster med miljømessig begrunnelse
  – Foryngelseshogst knyttet til treslagskifte
  – Foryngelseshogster med lavt uttak av m3/daa
  – Lang terrengtransport
  – Bratt og/eller vanskelig terreng
  – Bruk av vekslende driftssystemer, feks lektertransport
  – Kanthogst langs skogsveier og jordekanter
 • Taubanedrift: Det kan gis inntil 60 kr/m3 til taubanedrift.

Søknadsprosess og saksbehandling

Skogeier søker primært digitalt eller på skjema LDIR-916 eller LDIR-929.
Følgende må oppgis: type tiltak, kvantum, avtalt/anslått driftskostnad, areal, kartfesting, inkl. driftsvei.
Det er kommunen som forbereder søknaden. Fylkesmannen er saksbehandler og gir tilsagn om tilskudd.
Etter avsluttet drift sender skogeier anmodning om utbetaling. Mulighet for tilleggstilskudd dersom volumet overstiger 10%. Hogstmaskinmåling er tilstrekkelig for å dokumentere volumet.

Annonse

Skogeier kan velge at tilskuddet utbetales direkte til entreprenør.

Økonomiske rammer

Det er i førsteomgang fordelt 30 millioner kroner, som følger:

  • Innlandet:10,7 mill. kr.
  • Oslo og Viken: 6,8 mill. kr
  • Vestfold og Telemark: 2,9 mill. kr
  • Agder: 2,2 mill. kr
  • Rogaland: 0,8 mill. kr
  • Vestland: 1,5 mill. kr
  • Møre og Romsdal: 1,2 mill kr
  • Trøndelag: 2,4 mill. kr
  • Nordland: 1 mill. kr
  • Troms og Finnmark: 0,6 mill. kr

Ytterligere 20 millioner kroner blir fordelt etter en evaluering av ordningen rett over sommeren.

Hele forskriften kan lastes ned her.

Se pressemelding fra Landbruks- og matdepartementet her.