Vegvesenet innfører klimabonus i veiprosjekter

Ti prosent bonus om du ligger lavere i klimaregnskapet. Som en av de første byggherrene i verden innfører nå Statens vegvesen en klimabonus for nye tiltak som kutter klimautslippene underveis i veiprosjekter. Se hvilke kontrakter det gjelder for, og hva som skal til for å få bonusen.

Parisavtalen går ut på at man skal kutte utslippene av klimagasser med minst 40 prosent i 2030, sammenlignet med 2005.

Som Norges største landbaserte byggherre har Statens vegvesen et særlig ansvar for å bidra til at Norge når klimamålene i avtalen.

Annonse

Vegvesenet legger lista høyere, og har som mål å redusere de totale klimagassutslippene fra virksomheten med 50 prosent innen 2030. Den reduksjonen må i stor grad gjennomføres av entreprenører som jobber for SVV.

Redusere klimagasser

– Vi ønsker å gi entreprenørene en økonomisk gulrot som gjør at de tar i bruk nye metoder for å redusere utslippene av klimagasser fra vegprosjektene våre helt fram til veganlegget skal åpnes, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i en artikkel hos Statens vegvesen.

Utslippene av klimagasser er store fra vegprosjekt. 10-30 prosent av utslippene kommer fra dieselforbruk fra anleggsmaskiner og massetransport. Resten av utslippene kommer i stor grad fra produksjon av materialer som betong, stål og asfalt.

Kjell Inge Davik, direktør for utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Bildet er fra 2016. (Foto: Jørn Søderholm)

– I tillegg må vi unngå å gå igjennom myrområder, som holder godt på CO2, sier Davik.

Løpende utvikling

Selv med effektiv framdrift kan særlig store vegprosjekter gå over flere år. Samtidig er det en rivende teknologisk utvikling med nye metoder som får ned utslippene av klimagasser.

Statens vegvesen vil at flere av disse nye løsninger som er gunstige for klimautslipp blir med på veiprosjektene, selv om entreprenørene ikke hadde dem med da de vant anbudskonkurransen. Nå vil man belønne entreprenører som tar i bruk denne miljøgunstige teknologien.

– Vi ønsker å premiere entreprenørene som tar i bruk ny teknologi og forbedrede materialer som ikke er beskrevet i kontrakten. Det skal lønne seg økonomisk å bidra til lavere klimagassutslipp, sier Davik i artikkelen.

Det blir ikke spesifisert konkrete tiltak eller hvilke typer teknologi som skal til for å oppnå bonusen.

Pisk og gulrot

Hvis klimaregnskapet viser bedre tall enn klimabudsjettet, skal entreprenøren få en ekstra klimabonus. På den andre siden skal entreprenører som får et dårligere klimaresultat enn budsjettert få et klimatrekk.

– Vi tar i bruk både klimapisk og klimagulrot. Men pisken skal være mindre enn gulroten, sier Davik.

Kontrakter større enn 51 millioner

Statens vegvesen vil innføre klimabonusen i kontrakter høyere enn 51 millioner kroner. I kroner og øre legger Vegvesenet opp til en bonus på 10 prosent av klimaresultatet

Hva betyr det i økonomi? Jo, se her for eksempel:

  • Kontrakt 100 millioner kroner
  • Klimagassresultat 20 prosent bedre enn SVVs klimabudsjett
  • Entreprenør får utbetalt bonus på to millioner kroner.
  • 0,1 x 100.000.000 x 0,2 = 2.000.000 kroner.

Veibygging skal lønne seg

Vegvesenet følger med denne nye ordningen opp signalene fra Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om at klimavennlig veibygging skal lønne seg.

Klimakrav i konkurransegrunnlag og kontrakter for vegprosjekt skal gjøre Vegvesenet i stand til å stille effektive og gjennomførbare krav om klimakutt.

– Et av våre hovedmål å få ned utslipp av klimagasser fra vegtransport og vegprosjekter. Vi tror den nye klimabonusen vil motivere entreprenørene til å gjøre gode klimavalg, sier Davik.

Vegvesenet har innført klimabonus i utførelseskontrakter. Samtidig forsøker Vegvesenet ut ordningen i to totalentrepriser på E16 i Viken. Erfaringene som blir gjort her vil være viktig når Vegvesenet skal innføre klimabonus i vegprosjekter med totalentreprise. Målet er å gjøre dette i løpet av 2020.