Nå skal den gamle Varoddbrua rives

Den gamle Varoddbrua i Kristiansand, ei hengebru fra 1956, skal rives. Riveperioden vil vare omtrent fem måneder, med planlagt oppstart 8. juni. Østgående E18-trafikk skal etter planen legges over på ny bru i forkant av dette.

Det er en stor konstruksjon som skal rives og det er utført omfattende risikovurderinger slik at rivearbeidene blir gjennomført på en trygg måte. Det er likevel ikke til å unngå at arbeidene vil påvirke omgivelsene i en eller annen grad. Dette ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen, som sammen med entreprenør PNC Norge skal rive brua.

Hovedprinsippet for rivearbeidene er at hengebrua rives i motsatt rekkefølge av hvordan den ble bygget:

Annonse
  1. Først fjernes lysstolper, fuger, rekkverk, skilt og asfalt.
  2. Deretter fjernes betongdekket seksjonsvis. En etter en løftes seksjonene opp på en slede som monteres på brua, og så trekkes sleden til nærmeste landside. Seksjonene fjernes i samme rekkefølge som de ble støpt for å sikre at brua hele tiden er stabil under rivningen.
  3. Så fjernes stålkonstruksjonen under kjørebanen i hovedspennet og det lille hengespennet. Disse fjernes ved at de fires ned til lekter på sjøen og fraktes bort. Hengestengene på kablene fjernes deretter.
  4. Det 70,8 meter høye tårnet på Sømsiden er fastholdt av kjørebanen inn til land som står på søyler, mens det 56,6 meter høye tårnet på Varodden-siden må nå stives av med støtter ned på skjæret ved siden av. Deretter fjernes en og en kabel ved at de kappes i hver ende og vinsjes til land. Det er totalt 24 kabler fordelt på 12 på hver side.
  5. Så fjernes de mindre søylene på Varodden med maskiner, mens det store tårnet på Varodden-siden kappes og løftes bort i fire omganger av kranskipet Uglen.
  6. Halve tårnet på Sømsiden kappes deretter og løftes bort i 2 omganger av kranskipet. Resten av tårnet og de andre søylene på Sømsiden, fjernes med maskiner.
  7. Til slutt fjernes landkarene og forankringene til kablene.

Arbeidstid, støy og støv

Rivearbeidene vil hovedsakelig bli utført på dagtid. Dersom det må utføres støyende arbeider nattestid vil dette bli varslet.

Entreprenør vil bruke områder på Varodden og Søm til oppdeling av rivemasser før bortkjøring. Noen rivemasser blir også fraktet med båt til kai i Kongsgårdsbukta før oppdeling og bortkjøring.

Enkelte arbeider kan støve og entreprenør vil gjennomføre tiltak for å minimere støv fra rivearbeidene.

E18 trafikk, lokalveger og gang- og sykkelveger

Avkjøringen fra østgående E18 og ned til Søm etter hengebrua stenges ved oppstart av rivearbeidene, og skal etter planen åpne igjen i løpet av august.

Østgående E18 trafikk kan bli stanset i inntil 5 minutter mellom kl. 09.00 og 14.00. På nattestid kan det også bli aktuelt med reduksjon til ett kjørefelt i hver retning på E18. Gang- og sykkelveg langs E18 vil være åpen i hele riveperioden.

Torsvikveien kan bli stengt under hengebrua i inntil en måned og alternativ rute vil i så fall bli skiltet. Sømsveien med tilhørende gang- og sykkelveg kan bli stengt under hengebrua i inntil tre uker og alternativ rute vil i så fall bli skiltet. Stengninger vil bli varslet på forhånd.

Ferdsel med båt på fjorden

For å ivareta sikkerheten vil det bli redusert seilingsled for fritidsbåter under Varoddbrua i riveperioden. Seilingsleden vil stort sett være åpen med noen innsnevringer, men i en periode (august/september) må seilingsleden stenges helt i inntil tre timer av gangen når kablene skal fjernes en etter en. Det er 24 kabler som skal fjernes. Det vil komme nærmere informasjon om stengningene når dette nærmer seg.

Båtførere bes følge med på anvisninger fra entreprenørens vaktbåter i fjorden. Fritidsbåter skal holde minst 50 meters avstand til lektere og kranskip, og farten må reduseres til 5 knop ved passering under brua.