Statens vegvesen tar koronagrep i utbyggingskontrakter

Forskudd, forlengede frister og mulighet for vederlagsjustering. Men også strengere krav til koronatiltak, rapportering, fremdriftsplan og prislister. Slik skal Statens vegvesen redusere usikkerheten i utbyggingskontrakter.

Statens vegvesen legger opp til tettere dialog med entreprenørene i de nye korona tilpassede utbyggingskontraktene.

Koronasituasjonen har skapt stor usikkerhet i anleggsbransjen. Det er særlig store valuta og prissvingninger og bemanningssituasjonen som skaper utfordringer.

Annonse

Sist uke varslet Vegvesenet endringer i kontraktene med nye koronabestemmelser for å redusere denne usikkerheten. Det er nå på plass, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Justerer konkurransegrunnlaget

– For å håndtere usikkerheten CoVid-19 forårsaker underveis i gjennomføringen gjøres det endringer i konkurransegrunnlaget, sier Bettina Sandvin i pressemeldingen.

Hun er avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesen, utbygging. Sandvin mener det er avgjørende å ta hensyn til den usikre situasjonen og de anbefalinger og tiltak som til enhver tid foreligger knyttet til CoVid-19 når vegvesenet går ut med nye kontrakter.

– Vi forventer at entreprenørene tar hensyn til disse tiltakene når de leverer tilbud. Derfor er det viktig at entreprenørene har priset inn eventuelle konsekvenser av tiltak som er iverksatt på tilbudstidspunktet, eller tiltak som han vil innføre i løpet av kort tid, sier Sandvin.

Innfører «nullpunkt»

Vegvesenet vil så lenge koroanasmitten varer stille endrede krav til entreprenørens tilbud. Vegetaten forsøker gjennom krav som stilles til tilbudet å definere et «nullpunkt» for vurdering av konsekvenser CoVid-19 kan gi i kontraktgjennomføringen.

Avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet, Bettina Sandvin, fortalte i detalj om alle kravene som stilles av en OPS-leverandør. (Foto: Runar F. Daler).

Avdelingsdirektør for byggherreseksjonen i Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Bettina Sandvin. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er viktig at leverandørene gjør seg flid i utarbeidelsen av dette tilbudet da det vil bidra til å redusere risikoen for konflikter på et senere tidspunkt, sier Sandvin.

For å få et best mulig omforent «nullpunkt» vil Vegvesenet i økende grad gjennomføre konkurranser med forhandling for å kunne snakke med tilbyderne om hvordan CiVid-19 påvirker tilbudet.

Tidsfrister og prissvingninger

Vegvesenet har også utarbeidet en egen koronabestemmelse til kontraktene. Denne beskriver hvordan partene kan regulere både tidsfrister og vederlag knyttet til store prissvingninger i materialkostnad.

– Vegvesenet og entreprenørene har et felles ansvar for å redusere negative konsekvenser for den annen part. Det er derfor svært viktig at partene holder hverandre daglig oppdatert i de perioder hvor korona påvirker kontraktgjennomføringen, sier Sandvin.

I tillegg gjøres noen mindre generelle tilpassinger som for eksempel at vi som hovedregel vil utbetale forskudd, at møter gjennomføres digitalt og at CoVid-19 skal være tema i alle møter, planer og rapporteringer.

– Vi beholder de aller fleste bestemmelsene i kontraktene våre som de er, med noen små justeringer. I alle konkurransegrunnlag vil endringer som er gjort på grunn av CoVid-19 merkes med gule markeringer slik at det skal være enkelt for tilbyder å få oversikt over dette, sier Sandvin.

Største byggherre

Bygg og -anleggsbransjen sysselsetter 300.000 årsverk. Samtidig er Vegvesenet Norges største byggherreorganisasjon.

– Det er viktig at vi tar vårt ansvar for å skape forutsigbarhet og mulighet for å håndtere usikkerhet i kontrakt. Det pågår nå flere initiativer på tvers i bransjen for å se på muligheter for å lage felles kjøreregler. Det kan bli endringer i vår koronatilpassing fremover som følge av dette, sier Sandvin.

Oversikt over justeringer i konkurransegrunnlag:

Krav til tilbudet:

Leverandøren skal i sitt tilbud levere

 • Redegjørelse for tiltak og konsekvenser knyttet til CoVid-19.
 • Fremdriftsplan og en redegjørelse for planlagt ressursbruk.
 • Prisliste for varer. Leverandøren skal ved sitt tilbud legge ved de vare- og materialpriser som kan forventes å få store pris-svingninger som følge av CoVid-19 og som kan gi grunnlag for vederlagsjustering i henhold til ny kontraktbestemmelse knyttet til CoVid-19

Daglig rapportering

I de perioder hvor gjennomføringen påvirkes av CoVid-19 skal partene daglig oppdatere hverandre kort om status, tiltak og konsekvenser.

Partenes krav på fristforlengelse på grunn av CoVid-19

 • Partene har krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres av CoVid-19 utover det som kunne legges til grunn på tilbudstidspunktet, med mindre partene med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene.
 • Blir fremdriften hindret av en kontraktsmedhjelper, har parten krav på fristforlengelse dersom kontraktsmedhjelperen hindres av slike forhold som nevnt i første ledd.
 • En part har dessuten krav på fristforlengelse dersom fremdriften hindres som følge av at den andre parten har krav på fristforlengelse etter denne bestemmelsen.

Vederlagsjustering som skyldes CoVid-19

Se NS 8405 pkt. 25.

Entreprenøren har krav på å få dekket 50 prosent av prisen i prosess 12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger, ved fristforlengelse gitt på grunn av CoVid-19.

Partene kan kreve vederlagsjustering for vesentlige endringer i materialkostnader som skyldes CoVid-19. For vesentlighetsvurderingen legges materialkostnader som fremgår av tilbudet til grunn.

Partene skal redusere negative konsekvenser for den annen part.

Krav om vederlagsjustering skal omfatte dokumentasjon på endring i materialkostnader, samt en redegjørelse for hvordan negative konsekvenser er redusert.

Generelle mindre justeringer i kontrakt:

 • Status knyttet til CoVid-19 skal være et tema på alle kontraktsmøter
 • Alle møter knyttet til konkurranse- og kontraktgjennomføringen kan bli gjennomført digitalt på grunn av situasjonen med CoVid-19.
 • Alle frister knyttet til konkurransen og kontraktgjennomføringen kan bli endret på grunn av situasjonen med CoVid-19
 • Det vil utbetales forskudd.
 • I Entreprenørens HMS-plan skal særlig tiltak knyttet til CoVid-19 synliggjøres
 • Situasjonen knyttet til CoVid-19 skal inngå som en del av entreprenørens månedsrapportering. Dette skal som et minimum omfatte:
  • Risikovurdering og tiltak
  • Eventuell påvirkning på fremdrift, kostnader, ressurstilgang og kvalitet i gjennomføringen av kontraktsarbeidene