Oppstart på viktig E16-prosjekt forsinket av innsigelser fra Fylkesmannen

Etter påske skulle totalentreprenør Brødrene Dokken AS startet arbeidet på samspillsentreprisen E16 Fagernes-Øylo. Fylkesmannen krever mer omfattende støytiltak enn Statens vegvesen vil godta. Nå henger planlagt oppstart i en tynn tråd. MEF reagerer på at oppstart på et stort prosjekt blir forsinket av en offentlig etat.

FAGERNES: Etter påske har Statens vegvesen og Valdres-entreprenør Brødrene Dokken AS planlagt med å sende inn de første maskinene i et prosjekt med utbedring av E16 Fagernes-Øylo.

Prosjektet et pilotprosjekt i samspillsentreprise der byggherre Statens vegvesen og totalentreprenør Brødrene Dokken AS har samarbeidet i planleggingsfasen av prosjektet, inkludert utarbeidelse av reguleringsplan.

Annonse

Planlagt i et år

Brødrene Dokken AS ble tildelt kontrakten for ca et år siden. Både de og byggherre har jobbet mot en planlagt oppstart av gravearbeider nå etter påske, og prosjektet har vært i god rute mot det.

Nå ser det ut til å spøke for den oppstarten. Saken har stoppet opp hos Fylkesmannen i Innlandet, med begrunnelse i krav til støytiltak. Hele prosjektet er delt opp i fem reguleringsplaner i Vang, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommuner.

Parsellene med planlagt oppstart i 2020 ligger i Nord-Aurdal og Vestre Slidre kommuner. Neste mulighet for vedtak i kommunestyrene er 23. april. Men det forutsetter at innsigelser er avklart.

MEF reagerer skarpt

Både entreprenør og MEF reagerer skarpt på at Fylkesmannen forsinker et lenge planlagt prosjekt, i en situasjon der alle krefter jobber hardt for å holde hjulene i gang og holde folk i arbeid.

– Dette er er et samspillsprosjekt. Da må «alle» engasjere seg for å få til nettopp et samspill. Dette er en entreprenør som sitter startklar, men som nå lever i uvisse. En forsinkelse som dette har store konsekvenser for Brødrene Dokken, sier hovedstyrerepresentant Henry T. Ringvold i MEF.

Han driver selv entreprenørfirma i samme region, og er godt kjent med både bransje og region. Ringvold understreker at dette er et prosjekt alle lokale myndigheter og oppsittere langs veien, lag og foreninger har kjempet for i årevis.

Etter at andre deler av EV16 har blitt bygget ut har også trafikken økt nevneverdig på denne strekningen.

Planlagt ressurser og investeringer

– Entreprenøren sitter som mange andre i bransjen i en utfordrende situasjon. Den kan bli forverret av at man ikke får startet dette prosjektet som planlagt. Her har entreprenøren planlagt både utførelse og ressurser i et år, og gjort investeringer til prosjektet, sier Ringvold.

– Hvem har hovedansvaret for å løse problemene?

– Det er et utfordrende spørsmål. Alle involverte parter har jo ansvaret for dette. Kanskje særlig forslagsstilleren. Altså byggherren, entreprenøren og deres rådgivere. Fylkesmannen «følger vel bare reglene». Men også Fylkesmannen bør vise forståelse for at dette er et litt spesielt prosjekt. Vi mener man burde unne prosjektet en noe enklere og raskere saksbehandling, sier Ringvold.

Ekstra ille med offentlig forsinkelse

Distriktssjef Leiv Peter Blakstad i MEF Hedmark og Oppland støtter Ringvold og Valdres-entreprenør Brødrene Dokken AS.

– Vi i MEF har den siste tiden jobbet hardt sammen med det offentlige for å få ut prosjekter og tiltakspakker som kan holde folk og bedrifter i arbeid. Da er det ekstra ille at vi ikke kan starte opp et lenge planlagt arbeid fordi en offentlig instans forsinker prosessen. Her bør det være mulig å saken gjennom så man kan starte opp, og finne løsninger på støytiltakene senere, sier Blakstad.

Innsigelse mot støytiltak

Fylkesmannen i Innlandet har i reguleringsprosessen hatt flere innsigelser knyttet til jordvern, vassdrag og forurensning, samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unge, og støy. Byggherre, entreprenør og entreprenørens konsulent har revidert planmaterialet for å imøtekomme innsigelsene.

Nå gjenstår det en uavklart innsigelse mot støytiltak.

– Det er nok støy-innsigelsen hvor vi er lengst fra hverandre. Den er av en prinsipiell karakter på et utbedringsprosjekt av denne typen. På dette prosjektet har SVV en fast økonomisk ramme, og en klar bestilling om å få mest mulig veg for pengene. Vi har lagt opp til lokale støytiltak som overoppfyller nasjonale mål om innendørs støy. Fylkesmannen mener vi ikke har synliggjort godt nok de økonomiske konsekvensene av å følge anbefalingene i støyretningslinjen T-1442, sier Vegar Antonsen.

Han er Statens vegvesens prosjektleder på E16 Fagernes Øylo. Byggherren mener omfattende lokale støytiltak vil føre til færre kilometer vei bygget for pengene. T1442 er en retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.

Prosjektlederen har god dialog med Fylkesmannen, og håper fortsatt det skal være mulig å rekke et vedtak på planene i slutten av april.

– Da kan vi starte arbeidet på ulykkespunktene på strekningen som planlagt, sier Vegar Antonsen.

– Jobber aktivt med Statens vegvesen

Fylkesmannen i Innlandet er kjent med tidsrammen for oppstart av prosjektet.
– Vi har jobbet og jobber aktivt sammen med Statens vegvesen for å løse de aktuelle innsigelser. Vi vil komme med en avklaring så raskt som mulig. Støyhensyn kan ikke tilsidesettes. De må ivaretas på en akseptabel måte innenfor prosjektets rammer, sier kommunal- og samordningsdirektør Anne Kathrine Fossum hos Fylkesmannen i Innlandet.

Innsigelsene som må være avklart før Fylkesmannen kan godkjenne reguleringsplanen dreier seg om noen boliger som etter tiltak vil ligge over gjeldende grenser for støyverdi.

Ny dokumentasjon

Fylkesmannen har fått ny dokumentasjon fra Statens vegvesen, og er i ferd med å vurdere denne.

– Hvilket ansvar mener du Fylkesmannen har for å bidra til å holde samfunnets «hjul» i gang?

– Alle har en ansvar for å bidra til at samfunnets hjul kan holdes i gang, Fylkesmannen inkludert. Fylkesmannens rolle i denne sammenheng er å se til at nasjonale støyretningslinjer blir fulgt. Vi kan ikke tilsidesette krav til akseptabelt støynivå, da dette vil kunne påvirke berørte boligeiere negativt, sier Fossum.