All transport er unntatt fra kjøre- og hviletid

Først gjaldt det bare transport relatert til liv og helse. Nå har Statens vegvesen utvidet. All transport er unntatt fra regler om kjøre- og hviletid. Gjelder i 30 dager – på én betingelse.

Statens vegvesen har endret sitt unntaksvedtak fra 13. mars.

Unntaket har tidligere vært begrenset til transport knyttet til liv og helse som matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon, råvaretransport, fôr til dyr og transport av levende dyr, transport av medisiner og medisinsk utstyr, distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Annonse

Fra og med i dag (onsdag 18. mars) er unntaket utvidet.

– Det gjelder nå all transport. Både gods- og persontransport. Dermed har Norge et tilsvarende unntaksvedtak som Sverige. Danmark har et mindre omfattende unntak, som gjelder ukehvil på all transport, opplyser Statens vegvesen.

Begrunnelse

– Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om en utvidelse av unntaket til å gjelde all transport. Dette begrunnes i utviklingen i situasjonen og at transport er en kritisk samfunnsfunksjon. Veg- og trafikkjuridisk er fra Samferdselsdepartementet gjort kjent med at det har kommet flere indikasjoner fra flere aktører, herunder NHO Logistikk og Transport, på at det er behov for at det nasjonale unntaket utvides til å omfatte all transport slik svenskene har gjort. Videre er det også antydet at det er utfordrende å forholde seg til hva slags transport som faller innenfor unntaket internt og for transportørene, skriver Vegdirektoratet i sitt notat om saken.

Her minnes det også om at trafikksikkerhetshensyn tilsier at man ikke bør gi unntak fra kjøre- og hviletidsreglene i større grad enn nødvendig, da uopplagte sjåfører representerer en trafikksikkerhetsrisiko. Samtidig vil mindre trafikk på veiene nå kunne avhjelpe noe av de uheldige konsekvensene av dette.

– Uavhengig av dette vil utfordringene med sjåførmangel kunne gjøre seg gjeldende for all transportvirksomhet, skriver Vegdirektoratet.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

1. Gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

2. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artiklene 6 og 8, men slik at – sjåførens døgnhviler er på minst 9 timer – sjåføren har minst en redusert ukehvil hver uke i hele unntaksperioden. Det gis ikke dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 7. Bestemmelsene om pause skal følges.