Statens vegvesen varsler flere klimakrav i veiprosjekter

Vil ha flere og kraftigere el-maskiner, miljødeklarasjoner på stål, betong og asfalt. Forventer klimabudsjett, og frister med CO2-bonus til de som leverer utslippsfritt. Statens vegvesen strammer til med klimakrav i prosjekter.

– Vi er inne i en rivende teknologisk utvikling både når det gjelder produksjon av materialer og tunge anleggsmaskiner. Derfor må vi som byggherre stille krav.

Det sier senioringeniør Bjørn Wang i Statens vegvesen i en artikkel på SVVs nettavis.

Annonse

Tenke nytt

Etaten tror dette vil fremme nytenkning hos entreprenørene og fremskynde utviklingen av gode løsninger. For eksempel stadig kraftigere el-drevne anleggsmaskiner.

– Innkjøpene til en stor aktør som Statens vegvesen kan bidra til store endringer i markedet. Klimatiltak er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og offentlige innkjøp er en virkningsfull måte å få til omstilling og samfunnsendring. Bransjen venter, og produsentene sier at de kan levere. Den dagen både byggherre, entreprenør og klima er vinnere, da har vi lyktes, mener Wang.

Utslipp fra diesel og materialer

Det er store klimagassutslipp (CO2) knyttet til bygging av nye veianlegg. Store veiprosjekter er langstrakte anlegg som krever sprenging, masseflytting, bygging av bruer og tunneler, og store mengder stål og betong.

På et typisk anlegg vil rundt én tredjedel av klimagassutslippene komme fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser. To tredeler av utslippene kommer fra produksjon av materialene som benyttes, eksempelvis betong, stål og asfalt.

Bonus for klimavennlige materialer

Bjørn Wang, Statens vegvesen. (Foto: Bente Tovik)

– I dag stiller vi krav om miljødeklarasjoner (EPD) for de store klimagassdriverne betong, stål og asfalt i alle kontrakter. I flere klimapiloter legger vi nå til rette for å gi bonus knyttet til CO2 for bruk av materialer som er dokumentert med EPD, sier Wang i artikkelen.

I disse kontraktene blir det tatt hensyn til utslipp av CO2, i tillegg til pris. Eksempelvis beregnes gjennomsnittlig klimagassutslipp pr. tonn asfalt ut fra leverte EPDer fra tilbyderne.

De får så et fradrag eller påslag pr. tonn asfalt, og summen trekkes fra eller legges til konkurransesummen på kontrakten. Den entreprenøren som da har lavest konkurransesum vinner anbudet.

– Erfaringene fra disse pilotene blir viktige å ta med videre inn i arbeidet med kontrakter. På sikt er bonus og krav også aktuelt for utslippsfritt anleggsutstyr, sier Wang.

Klimabudsjett og -regnskap

E16 Eggemoen-Åsbygda skal stå ferdig 2022.

E16 Eggemoen-Olum i Jevnaker og Ringerike kommune er et av de første veiprosjektene der Statens vegvesen benytter klimagassbudsjett som tildelingskriterium. Her må entreprenøren dokumentere hvordan valg knyttet til trasé, maskiner, utstyr, materialer, metoder og løsninger vil kunne redusere klimagassutslipp fra bygging og drift av ny E16.

– På sikt må bransjen venne seg til å levere både klimagassbudsjett og klimagassregnskap, slik E16-prosjektet nå prøver ut. Dette er åpenbart noe som vil komme mer og mer. Vi må bare finne en form og en måte å gjøre det på som fungerer for alle parter, sier Bjørn Wang.

Kutte utslipp med 40-50 prosent

Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 40 prosent på anlegg og 50 prosent på drift før 2030, og det er bare 10 år til.

På sikt må bransjen venne seg til å levere både klimagassbudsjett og klimagassregnskap, slik E16-prosjektet nå prøver ut.

– Vi jobber nå sammen med entreprenører og andre aktører for å finne ut hvilke krav som kan stilles både til klimavennlige maskiner, materialer og arbeidsmetoder og hvordan de best kan formuleres i konkurransegrunnlagene for nye veiprosjekter. Slik kan vi redusere CO2-utslippene fra anlegg og drift betydelig innen 2030, sier Bjørn Wang.