Deling av boredata skal gi sikrere sprengning i dagen

Ut med dårlige og farlige papirlapper. Nye Veier vil ha en sterkere digitalisering av boring for sprengning i dagen. Vil styrke sikkerheten med digitale og delbare data. Maskinstyring på borerigger er et viktig virkemiddel i dette.

Sprengningsuhell er farlige saker. De er dessverre ikke sjelden «vare». Mange av disse uhellene skjer på grunn av dårlig informasjon.

Det framgår av en pressemelding fra Nye Veier AS.

Annonse

Når eksplosiver skal lades for en sprengning skal dette utføres i samsvar med en salveplan. Salveplanen beskriver boring, lading, tenning og dekking av den enkelte salve. Alt for å ivareta sikkerheten, i samsvar med sprengningsplan.

Bedre rapport etter boring

På bakgrunn av salveplanen utarbeider bergsprengeren en boreplan. Etter forskriften skal man etter boring levere en skriftlig rapport som beskriver resultatet fra boringen. Det er kvaliteten på denne rapporten byggherren Nye Veier AS nå retter pekefingeren mot.

– Er det boret i henhold til boreplan eller ikke? Blir avvik rapportert? Ofte er disse rapportene en lite informativ papirlapp som kan unnlate å rapportere vesentlige feil eller avvik fra plan, sier Nye Veier i pressemeldingen.

Farlig «papirlapp»

Den omtalte «papirlappen» overleveres til bergsprengeren, som i ifølge eksplosivforskriften skal ha det sprengningsfaglige ansvaret for å ivareta sikkerheten.

Herunder at tiltakene på sprengningsstedet er utført i henhold til forskriften og rapportert. Det er ikke alltid like lett, dersom vesentlig informasjon mangler. Den lite informative papirlappen utgjør en risiko for tap av viktig data. Data som ville vært vesentlig i planleggingen av gjeldende og nye salver.

Nå vil byggherreselskapet ha bedre informasjon og bedre data fra boringen. Det vil i praksis si maskinstyring på borerigger, samt full åpenhet i deling av data fra ulike boreystemer.

– Bedre data kan samles med maskinkontroll som innhenter digitale og etterrettelige data direkte fra maskinen. Dette vil bidra til å gjøre dagens sprengningsarbeid utenfor tunnel tryggere, sies det.

Digital boreinfo

Dette er informasjonen maskinstyring på borerigg i dagen kan samle inn. Posisjonsdata innhentes gjennom GNSS, mens vinkel- og dybdedata hentes fra sensor på maskinen. Hvilken informasjon som kan vises i maskinstyring varierer fra system til system.

 • Posisjon (GNSS)
 • Kastvinkel
 • Lufttrykk
 • Vannmengde
 • Kastretning på ansett
 • Tidspunkt borestart
 • Synkhastighet
 • Rotasjonshastighet
 • Lengde/dybde på hull
 • Posisjon borekrone (teoretisk)
 • Tidspunkt avsluttet hull
 • Navn på prosjekt, salve, operatør og rigg

Bedre i tunnel

Tunneldriverne har i større grad enn de som borer og sprenger i dagen tatt i bruk digital registrering, presentasjon og deling av data. Dette gir bedre planlegging og tryggere salver.

– Det er rart at det skal være en forskjell på disse. Datafangst på boring i tunnel inneholder mye av de samme dataene som fanges på boring utenfor tunnel. Dessverre ligger dataene fra boring utenfor tunnel tilgjengelig i ulike tjenester fra ulike aktører og ikke samlet på en oversiktlig plattform. Den viktige oppgaven som gjenstår nå er å fange og ta vare på dataene. Dermed kan informasjonen benyttes i planlegging av nye sprengningsarbeider. Da kan man virkelig ivareta sikkerheten, sier Nye Veier i pressemeldingen.

Rundt 50 personer fra 20 ulike bedrifter og leverandører var samlet på en workshop Tønsberg tidligere i høst. Her ble det diskutert hva som må til for å fornye og forbedre bergsprengerens arbeidssituasjon slik den er i dag.

Fange data

På workshopen fikk ulike leverandører og bedrifter innen boring, lading og sprengning anledning til å presentere sine produkter. De orienterte også om hvordan disse produktene kan fange og ta vare på data, som igjen kan benyttes i planlegging nye sprengningsarbeider.

Denne typen data vil være sentrale verktøy for økt sikkerhet i sprengningsarbeider i fremtiden.

Resten av programmet ble benyttet til en debatt om hva som må til for å utvikle hensiktsmessige verktøy for bergsprengeren. Her ble det blant annet diskutert om det skal innføres krav for dataleveranse.

– Hvis det skal settes krav, så må i alle fall entreprenører behandles likt, ble det poengtert fra deltakende entreprenører.

Enige om datadeling

Alle aktørene som behandler datafangsten i forbindelse med boring er enige om at dataene må deles for at de skal skape merverdi. Og alle har tilrettelagt sine systemer slik at deling kan skje.

– Dette gir mulighet for å videreforedle dataene til det verktøyet bergsprenger i dag ikke har. Det ble reist spørsmål ved om vi er i ferd med å utvikle roboter og innføre ingeniørkompetanse for å sprenge. Heldigvis sa DSB på workshopen at de også i fremtiden vil ha fagarbeidere på salvene. Får vi med oss det engasjementet som ble vist på denne workshopen videre i arbeidet om datadeling kan vi flytte fjell, sier Thor Kristian Hustveit.

Han er rådgiver for sprengning i Nye Veier AS.

Bedre info til sprenger

Sikrere boring og sprengning gjennom datadeling står også på to-do-listen i selskapets øverste ledelse.

– Vi tar vårt byggherreansvar alvorlig. Vi har avdekket store utfordringer med hensyn til den rapporten som boreriggoperatøren skal avlevere til bergsprenger ifølge eksplosivforskriften paragraf 88. Det er en utfordring med hensyn til å følge loven. Men det er også en utfordring fordi bergsprenger ikke får tilgang på god nok informasjon til å lade hensiktsmessig og for å ivareta sikkerhet. Volumberegning, borehullenes plassering og mengde anvendt sprengstoff henger nøye sammen. Dokumentasjonen på dette er ikke tilfredsstillende slik det foretas i dag, sier Sigrid Hansen-Tangen.

Hun er direktør for HMSK og Samfunnsansvar i Nye Veier AS. Fra før har vi sett at hun har tatt til orde for sterkere innslag av dobbeltsikringer på maskiners redskapsfeste, for å sikre mot dødsfall og alvorlige skader som følge av menneskelige feil.

Leverandørene: – Bedre og sikrere sprengning

Enklere, raskere og null manipulering og «triksing» med papirer. Med digital boreinformasjone får sprengeren en lettere jobb, sier leverandørene av bore-maskinstyring.

– Det er ingen tvil om at sikkerheten blir bedre ved at det blir mulig å rapportere faktisk boring i digitale data. De er enklere å dele, samt raskere å sammenligne med planlagte data.

NY: L5 International AS er en ny aktør, men dette er erfarne karer. F.v. Björn Blomquist, Rolf Michaelsen og sprengningsentreprenør Roger Bergeengen.

NY: L5 International AS er en ny aktør, men dette er erfarne karer. F.v. Björn Blomquist, Rolf Michaelsen i L5 International og sprengningsentreprenør Roger Bergeengen, Stæntrølle AS. (Foto: Jørn Søderholm

Det sier Rolf Michaelsen i maskinstyringsleverandøren L5 International AS, som fokuserer særskilt på maskinstyring for borerigger.

– Med bedre informasjon slipper bergsprenger å ta sjanser. Digitale data fra boringen gjør det mulig å sammenligne posisjon på hullene i frontrasten med avstand til stuff. Ladingen blir enklere å justere når det foreligger en rask avviksrapport fra planen. «Papirlappene» gjør at det ikke er praktisk mulig å gjøre slike justeringer, sier Michaelsen.

Han peker dessuten på sikkerhetsfordelen som ligger i at digitale informasjon er vanskeligere å manipulere enn «papirlappene» Nye Veier snakker om. Blant annet fordi hver dataregistrering har et eget tidsstempel. Michaelsen mener at digital informasjon fra boring gir fordeler for både sikkerhet, økonomi og ytre miljø.

Sparer penger

– Bedre fragmentering, mindre over- eller underboring. Man kan spare penger på sprengstoff. Det blir mindre støy og mindre vibrasjoner, ettersom maskinstyring i boring normalt leverer et mer presist resultat, sier Rolf Michaelsen.

Han får all mulig støtte fra kollega Karstein Haukås i Trimble-leverandør Sitech Norway AS.

Data innhentet under boring – «Measuring while drilling» (MWD) – kan brukes til å tolke bergets beskaffenhet. De gir informasjon om geologiske forskjeller, som kan bidra til en bedre analyse av ladeplan. Det gir igjen bedre sikkerhet ved sprengning. Posisjon og faktisk posisjonsavvik i hullene kan brukes til å bedre justere mengden av sprengstoff og rekkefølge i tenning.

Som igjen gir bedre sikkerhet i sprengningen.

– Det er viktig at denne informasjonen kommer bergsprenger og bergsprengningsleder i hende så snart som mulig. Derfor er automatisk innhenting av sanntidsdata så viktig, sier Karsten Haukås.

Han peker på at det uansett vil være en forsinkelse mellom boring og lading, for å gi tid til analyse av dataene.

– Da kan man øke sikkerheten før man dytter sprengstoff i hullet. Denne forsinkelsen er en liten pris å betale for å bedre sikkerheten, sier Haukås.

Trimble og Sitech har laget programmet GroundWorks, som sies å være spesielt tilpasset norske bergsprengere.