Romsdal-entreprenør må parkere utstyret

Indre Romsdal har vært oppdelt i mindre driftskontrakter i fem år. Fra neste år blir det én stor kontrakt igjen. Dermed mister Eide & Frilund AS muligheten til å by. – Ikke entydig om mindre kontrakter er mer kostnadseffektivt eller gir bedre kvalitet, begrunner Statens vegvesen.

ÅNDALSNES: – Det er bra at mindre entreprenører har fått mulighet som tilbyder. For oss er det bra med større antall tilbydere.

Det sa en regional prosjektleder i Statens vegvesen i en reportasje i Anleggsmaskinen våren 2016. Den handlet om at den store driftskontrakten på Indre Romsdal var delt opp i mindre kontrakter, og at lille Eide & Frilund AS fra Eidsbygda hadde fått en av dem.

Annonse

Èn kontrakt ble delt i ni

Totalt ble den store kontrakten delt opp fire områdekontrakter og fem fagkontrakter. Nå er det klart at forsøksordningen med oppdelingen av den store kontrakten opphører etter én kontraktsperiode, og at den i 2018 igjen blir utlyst som én stor driftskontrakt.

Beate Kavli Voldstad, daglig leder i Eide & Frilund AS.

Beate Kavli Voldstad, daglig leder i Eide & Frilund AS.

Da er det kjørt for Eide & Frilund AS som hovedleverandør for Statens vegvesen.

– Nei, vi har ikke sjans. Ikke i det hele tatt. Det er alt for stort, med fire ganger så mye folk og tilsvarende investering i biler og utstyr. Vi har opparbeidet en solid kompetanse på denne tiden, men det blir et for stort gap, sier daglig leder Beate Kavli Voldstad i Eide & Frilund AS.

Håper på samarbeid med riksentreprenør

Hun fikk tidlig på sommeren en telefon fra en av sine kontakter i SVV om at det så dårlig ut.

Voldstad håper det skal være mulig få til et samarbeid med riksentreprenøren som antakelig får tilslaget på kontrakten neste år.

– Vi blir sittende med en haug utstyr som vi ikke vet om vi får brukt. Det er litt i det blå nå. Vi har opparbeidet fem års erfaring og solid kompetanse. Vi kjenner hver meter grøft og autovern, hver eneste stikkrenne og kantstein og hvert eneste vanskelige veiparti i kontraktsområdet. Det vil være synd om det faller vekk, sier hun.

Tilbake til start

– Hva gjør en sånn beskjed internt i bedriften?

– Det gir en følelse av å rykke tilbake til start. Vi må tenke nytt – hva gjør vi nå? I verste fall går det tilbake til fare for permittering på vinteren og folk som forsvinner til andre prosjekter og arbeidsgivere, sier Kavli Voldstad.

Det oppleves litt bittert ironisk når de nå hører signaler om at Statens vegvesen vil dytte flere prosesser (service) inn i den nye kontrakten.

Det vil i så fall være helt i tråd med Eide & Frilund sine egne forslag og anbefalinger i forbindelse med evalueringen av forsøksordningen med oppdelte driftskontrakter.

– Vi kjører likevel rundt på disse veiene. Flere prosesser vil bety bedre utnyttelse av folk og utstyr. Hvis det stemmer, så har Statens vegvesen hørt på anbefalingene. Men når de blir tatt inn i en sammenslått kontrakt, så blir den desto større og enda mer utenfor rekkevidde, sier Beate Kavli Voldstad.

MEF: – Hvorfor?

MEF stiller seg kritisk til avgjørelsen om å gå tilbake til én stor driftskontrakt på 1503 Indre Romsdal. I et brev til Statens vegvesen region midt beklager organisasjonen at SVV ikke viderefører forsøkskontrakten i området, til tross for positive erfaringer.

MEF sier seg bekymret for for at dette vil redusere tilgangen til driftskontrakter for de mindre entreprenørene på sikt, og ber om en begrunnelse for avgjørelsen.

– Vi finner avgjørelsen overraskende gitt tidligere signaler fra Statens vegvesen og konklusjonene som ble gitt i evalueringsarbeidet av forsøkskontraktene utført av Dovre Group, skriver MEF i brevet.

Omfattende evaluering ferdig 2015

Her spør MEF om det er en avgjørelse tatt av SVV region midt, eller en endret drifts- og vedlikeholdsstrategi i Vegdirektoratet. MEF påpeker i brevet at det er kun to år siden Dovre Group på oppdrag fra Vegdirektoratet gjorde et omfattende evalueringsarbeid av alternative veidriftskontrakter.

– Til tross for at evalueringsarbeidet ble ferdigstilt i november 2015 har ikke sluttrapporten fra Dovre Group blitt gjort offentlig tilgjengelig på Statens vegvesens nettsted, påpeker MEF.

Samtidig minnes det om noen av hovedfunnene i rapporten:

  • Oppdeling av store kontrakter har bidratt til å involvere lokale entreprenører som tidligere ikke har kunnet by på ordinære driftskontrater.
  • Har gitt lokale entreprenører grunnlag for økonomisk vekst og kompetanseutvikling.
  • Oppdeling og forsøkskontrakter kan gi lavere samlede kostnader, til tross for økte kostnader til byggherreadministrasjon.

SVV: – På grunn av penger

Statens vegvesen region midt bekrefter at den i samråd med Vegdirektoratet har bestemt at forsøksordningen med oppdeling av drift av 1503 Indre Romsdal opphører etter 31. august 2018.

Ny kontrakt lyses ut som en standard driftskontrakt.

– For oss er det bra at de mindre entreprenørene er med på utførelsen. Vi har fått tilbakemeldinger om at mindre entreprenører har lært mye om styring av drift. Både de som skrev tilbud men ikke vant fram, og de som har driftet kontrakter i forsøksperioden. Dette er kunnskap som kan komme en ny hovedentreprenør til gode i et eventuelt samarbeid med dem, sier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen.

Byggherrens bemanning har variert gjennom kontraktsperioden, med et snitt på fire stillinger: To byggeledere og to kontrollingeniører.

Med ny ordinær kontrakt skal SVV ha to byggeledere, som i tillegg skal ha noen flere oppgaver.

Forsøksperiode

Kunne SVV-regionen valgt å fortsette med mindre kontrakter inn i neste kontraktsperiode?

Her understreker Tønnesen at forrige kontrakt var en forsøksordning.

– Det er naturlig at alle forsøk har en forsøksperiode. Erfaringer og alle forsøk skal igjen gå inn som grunnlag for utvikling av maler for driftskontrakter i Norge, sier Tønnesen.

– I tidlig fase av arbeidet med kontraktstrategi for området, hadde vi som utgangspunkt at forsøksvirksomheten skulle fortsette. På spørsmål fra MEF i denne fasen, tillot vi oss derfor å si dette. Etter som arbeidet med kontraktstrategien gikk framover, ble det imidlertid konkludert med at Statens vegvesen hadde gjort tilstrekkelige erfaringer med denne type alternative kontraktsformer. Med grunnlag i dette var det ikke naturlig å fortsette med forsøksvirksomhet, skriver Statens vegvesen region midt i et brev til MEF, signert avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen og seksjonssjef Torgeir Bye.

Penger og økonomi er hovedbegrunnelsen.

– Alternative kontrakter krever mer ressurser til styring og oppfølging. Vi har ikke fått entydige svar på om alternativ kontraktsform har vært mer kostnadseffektiv eller ført til bedre kvalitet. De ekstra ressurser som kreves for å gjennomføre alternative kontrakter frigjøres til å styrke oppfølging av drift og vedlikehold generelt i fylket, skriver SVV region midt.

 

Her understrekes det at forskning, utvikling og utprøving skal videreføres i området, men ikke som en del av kontrakten. Tunnelvask samt tunnel- og bergsikring skal videreføres som egne fagkontrakter, da det krever spesialisert utstyr og kompetanse. Brevet sier ikke noe om hvilke prosesser som eventuelt skal inn i nye 1503 Indre Romsdal i tillegg til vinterdrift.