SVV skjerper krav til anleggsveier

Statens vegvesen vil ha tydeligere krav til anleggsveier i nærheten av allmenn trafikk. Vil ha slutt på at SVVs egne folk bryter reglene, og er bekymret for ulykkesfare med de største maskinene.

Statens vegvesen vil revidere et gammelt rundskriv fra 1992, som gir mulighet til å øke tillat last på anleggsparseller åpne for allmenn ferdsel.

Skjerpe krav til kryssing og kjøring

Nå vil etaten skjerpe kravene til anleggsveier og spesielt punktene der anleggsveier berører og krysser veier åpne for allmenn ferdsel.

Annonse

Det framgår av et rundskriv som er ute på høring nå. Rundskrivet stiller mer konkrete krav enn dagens.

Det vil i mange tilfeller innebære større kostnader, men også tydeligere vilkår som må prises i et anbud og dermed likere konkurransevilkår.

Lavere BK skrives opp til BK 10

Dagens rundskriv gir mulighet til å skrive veien opp til 10 tonn aksellast på strekninger der tillatt aksellast er lavere enn dette.

På de samme strekningene kan man gi dispensasjon på visse vilkår for aksellast opptil 13 tonn og boggilast opptil 26 tonn.

Snaut for tunge dumpere

Men med 40 tonns – for ikke å si 60 – tonns dumpere og tunge maskiner for øvrig blir det i snaueste laget.

Statens vegvesen erkjenner i høringsbrevet at dagens anleggsmaskiner er større enn dette, og at de ofte har behov for å kunne krysse offentlig veg. Etaten vil at det nye rundskrivet skal være en innstramming for egne folk, og få mer konkrete føringer til anbudsregning.

– I noen tilfeller har byggherren tillatt kjøring med for høye aksellaster og ikke forholdt seg til hverken NA-Rundskriv 33/92 eller gjeldende lovverk for kjøring på offentlig veg. Når så utekontrollen signaliserer kontroll av disse kjøretøyene, kommer reaksjonene og ønskene om å få dette i lovlige former. Forholdet har ikke vært regulert i kontraktene, skriver etaten i høringsbrevet.

– De store er farlige

Her uttrykkes det også en bekymring for at de største maskinene utgjør en trafikkfare på grunn av størrelsen.

– Anleggsmaskiner med høyere aksellaster og totalvekter enn generelt tillatt har som regel også store dødvinkler. Det betyr en økt trafikkfare for øvrige trafikanter. De er som regel uregistrerte kjøretøy, da de er for tunge. Uregistrerte kjøretøy har ikke krav om ansvarsforsikring. Det medfører at det ved en trafikkulykke kan være utfordrende ift. dekning av skader, skriver etaten i høringsbrevet.

Etaten mener selv de nye kravene ivaretar det gamle rundskrivet fullt ut, men med noen tydeliggjøringer.

Vil ikke ha dødsulykker

– Vi har også forsøkt å ivareta trafikksikkerheten og forholdet til trafikantene som bruker den aktuelle vegen også i anleggsperioden. Hensynet til disse medfører at vi i svært liten grad kan se hen til om en veg skal brukes etter de øvrige byggearbeidene er ferdige eller ikke. Vi vil ikke ha flere dødsulykker i slik sammenhenger, understreker Statens vegvesen i høringsbrevet.

Over og under 13 tonn

Det nye rundskrivet skiller mellom parseller opp til 13 tonns aksellast/26 tonns boggilast, og parseller med aksel-/boggilast over hhv 13 og 26 tonn.

For kryssing av og kjøring på vei opp til 13/26 tonn (aksel-/boggilast) kreves det i det nye rundskrivet blant annet at krysningspunkt skal ha lysregulering eller manuell dirigering, og maks 30 km/t for trafikken.

 1. Bæreevnen på bru og veg innen parsellen må være tilstrekkelig
 2. Maks aksellast 10 tonn, men 11,5 tonn på drivaksel
 3. Det må være tilfredsstillende fri sikt i alle retninger ved krysningspunktet
 4. Hastighet ved krysningspunkt settes ned til 30 km/t
 5. Krysningspunktet må være lysregulert eller ha manuell dirigering.

På strekninger uten bruer eller ved kun kryssing kan regionvegsjefen gi dispensasjon for aksellast opp til 13 tonn og boggilast opp til 26 tonn. Det kan i slike tilfeller også dispenseres fra totalvekttabellen.

Større utstyr får kun krysse

På anlegg med større utstyr enn er det – som i dag – kun tillatt å krysse offentlig vei.

Det skal også bygges et ordinært og regulert kryss som rundkjøring eller kryss med vikeplikt for anleggstrafikken.

Her stilles følgende krav:

 1. Krysningspunktet må være utformet og skiltet som et ordinært vegkryss eller rundkjøring.
 2. Krysningspunktet må være lysregulert dersom ikke anleggsvegen har vikeplikt
 3. Det må være god tilpasning av krysningsvegen med hovedvegen
 4. Krysningspunktet må tåle den aktuelle aksellast og/eller totalvekt
 5. Ved krysningspunktet må det være tilfredsstillende fri sikt i alle retninger
 6. Hastigheten må settes ned og ikke høyere enn 50 km/t

Dersom veien forsterkes for å tåle de aktuelle vektene, skal forsterkingen fjernes når anleggsarbeidene er avsluttet. Dersom forsterkningen utgjør en fordel for den videre bruken av veien kan den få ligge.

Høringsfristen er satt til 15. november.