Dobler tilskuddet til kai- og tømmerterminaler

I statsbudsjett for 2016 er det bevilget 46 mill. kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler – en dobling fra 2015.

Hensikten med tilskuddene er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Frist for å sende prosjektskisser til Landbruksdirektoratet er 10. april. Dette skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Lokalisering av kaier er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg med stor betydning for næringen skal gis prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil vektlegges i søknadsbehandlingen.

Annonse

Prosjekter som raskt kan realiseres blir også prioritert. I kystskogbrukets fylker vektlegges i tillegg anbefalingene i kai-rapporten fra SINTEF.

Satser og frister

De som ønsker at tidligere innsendte prosjektskisser skal være med i prioriteringen i 2016, sammen med nye prosjektskisser, må gi beskjed om dette til Landbruksdirektoratet innen fristen for innsending av prosjektskisser i 2016.
Tildeling av midler til de enkelte prosjektene vil skje etter drøfting med fylkesmannen. Tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel.
Frist for innsending av prosjektskisser er 10. april 2016.

Les mer her: https://www.slf.dep.no/no/eiendom-og-skog/infrastruktur/tommerkaier