Derfor gikk E6 på sjøen

En steinfylling i sjøen er årsaken til at det gikk et jordskred i Sørkjosen i mai i fjor, ifølge en uavhengig undersøkelsesgruppe.

Fyllingen ble lagt i sjøen i oktober/november 2014, og skulle være fundament til et nytt kryss mellom gammel og ny E6. Ingen personer kom til skade. Det ble betydelige materiell skader, blant annet på en gravemaskin som gikk i sjøen.

Undersøkelsesgruppa overleverte sin rapport fredag 29. januar.

Annonse

Fylling ved moloen

Der påpekes det at skredet ble utløst av store nedbørsmengder og mye snøsmelting, men at fyllingen ved moloen i Sørkjosen er den bakomliggende årsaken.

– Før vi startet byggingen ble det gjort stabilitetsberegninger både i Sørkjosen og ved Jubelen, der tunnelen går inn i fjellet. Dette er områder hvor vi vet at grunnforholdene er krevende. Konklusjonen i den geotekniske rapporten var at stabiliteten i Jubelen ikke var god nok, og derfor ble det gjort tiltak her tidlig i byggefasen. Stabiliteten i Sørkjosen ble derimot vurdert som tilstrekkelig, sier prosjektsjef Stein Johansen i Statens vegvesen.

Undersøkelsesgruppa har jobbet på oppdrag fra Statens vegvesen, og arbeidet har blitt ledet av professor Steinar Nordal ved institutt for bygg, anlegg og transport på NTNU.

Vanskelige grunnforhold

I forbindelse med gjenoppbyggingen har Statens vegvesen gjort flere skredsikringstiltak.

I Jubelen er om lag 25 000 kubikkmeter med kvikkleire gravd ut og fjernet. Den nye fyllingen er bygd rett på fjellet.

Ved Høgda er en steinmur erstattet med en mur i betong, også denne på fjellgrunn. Steinmuren sto etter skredet, men ble ansett som i fare for å rase ut.

Skifter ut jord og leire

Ved moloen i Sørkjosen, hvor skredet startet, erstattes jord- og leirmassene som raste ut med stein. Deretter legges en ny steinfylling, som blir forsterket med en motfylling ute i sjøen.

– Det gjør vi fordi grunnforholdene her er dårlige, og det er langt fra havbunnen og ned til fast fjell. Vi jobber nå med reetablering av den opprinnelige fyllingen, forteller prosjektleder Gudmund Løvli.

Samtidig blir moloen gjenoppbygget, et arbeid som skal være ferdig kommende sommer. Massene til dette hentes ut av tunnelen.

Vegen er trygg

Deler av fundamentet til E6 ble vasket ut av skredet, og europavegen var derfor helt stengt i to dager. Løsningen ble å flytte vegen opp på den nye E6-traseen forbi området.

– Denne ble ikke berørt av raset. Nye E6 står på steingrunn og er derfor trygg, sier Løvli.

Her finner du mer info, inkludert hele rapporten.