Planlegger byggestart i 2019

Samferdselsdepartementet har nå bedt Jernbaneverket og Statens vegvesen om å sette i gang planlegging av Ringeriksbanen og videre planlegging av E16 Skaret-Hønefoss.

Fellesprosjekt

Vei og bane skal planlegges som ett prosjekt.

Strekningen er 40 km lang, og prosjektet er beregnet til å koste 26 milliarder kroner. Strekninngen på det nå fullførte fellesprosjektet E6-Dovrebanen langs Mjøsa var til sammenligning ca 20 km lang, med en kostnadsberegning på ca 11,5 millarder.

Annonse

Parsellinndeling, entrepriseform og kontraktsstørrelser blir klart senere, når det skal tas endelig stilling til organiseringen av utbyggingen. Pressemeldingen sier intet om hvilken rolle Regjeringens nye veiselskap Nye Veier AS skal ha i prosjektet.

Travelt

Men det er klart at Regjeringen har det travelt med å komme i gang med utbyggingen. Så travelt at den vil ha prosjektet inn i «fast track» gjennom lokaldemokrati og planprosesss.

Planlegging av utbyggingsprosjekter omfatter som oftest både kommunedelplan og reguleringsplan. Regjeringen mener det ikke er nødvendig å gjennomføre begge planprosessene for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss.

Reguleringsplan

– Disse prosjektene er grundig analysert fra før, noe som gjør at vi har besluttet å gå rett på reguleringsplan. Dette innebærer at planleggingstiden kan forkortes med om lag to år.

Vi viser med dette at plan- og bygningsloven kan brukes mer aktivt for å redusere planleggingstiden. På grunn av avveiningen av flere statlige interesser i dette prosjektet og Stortingets ønske om rask fremdrift, gjennomføres planleggingen som statlig plan. Med denne beslutningen, kan vi også legge til side innsigelsesprosessen for E16-prosjektet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Regjeringen.

Overlapp

– Det er også lagt opp til at arbeidene med ulike faser i planleggingen skal overlappe hverandre i tid. Dette sparer vi drøyt to år på, i tillegg til de om lag to årene som blir spart ved å ikke utarbeide kommunedelplanen.

Da er vi nesten oppe i fem år totalt i redusert planleggingstid. Vanligvis tar det om lag ti år å planlegge store samferdselsprosjekter før byggingen kan begynne. Vi klarer derfor nærmest å halvere planleggingstiden for dette prosjektet. En helt ordinær planleggingsperiode ville tilsi anleggsstart så sent som i 2024, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i pressemeldingen.

Beslutning

Etter regjeringsskiftet i 2013 ga Samferdselsdepartementet Jernbaneverket i oppdrag å legge fram et oppdatert beslutningsgrunnlag for Ringeriksbanen. På grunn av den tette koblingen mellom vei og bane på denne strekningen, ba Samferdselsdepartementet om at Jernbaneverket og Statens vegvesen skulle vurdere de to prosjektene i fellesskap.

Plantid

– Samferdselsdepartementet ba dessuten de to transportetatene om å vurdere hvordan planleggingstiden for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss kunne reduseres. Med den skisserte prosessen ligger det nå til rette for en kraftig forsert framdrift, sammenliknet med tidsbruken som er vanlig ved planleggingen av slike prosjekter, sier samferdselsministeren.

Anbefalt

Traséen for reguleringsplanarbeidet med Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss følger i all hovedsak den anbefalte løsningen til Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Jernbanen vil stort sett gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, der det er foreslått en ny stasjon. En mindre del av strekningen fram til Sundvollen vil gå i dagen, og her vil det være mulig å anlegge stasjon ved Avtjerna i Bærum kommune.

Både vei og bane krysser Kroksund og går videre i felles trasé mot Hønefoss.

Forprosjekt

På grunn av de store kultur-, landbruks- og naturverdiene i området rundt Storelva og Steinsletta er Statens vegvesen og Jernbaneverket blitt bedt om å gjennomføre et forprosjekt som ser nærmere på de tre alternative traséføringene over henholdsvis Helgelandsmoen, Busund og Monserud, før det tas stilling til endelig trasé også for denne delstrekningen.

Med anleggsstart i 2019 skal prosjektet etter planen stå ferdig i 2024.