– Misbruk av ressurser

– Å bruke korte pukkfraksjoner i VA-grøfter er et forkastelig misbruk av ressurser. I alle fall når det gjelder høykvalitetsstein. Den bør brukes i asfalt og betong, ikke graves ned i grøftene, sier Christoffer Bruserud.

Dermed støtter han utspillet fra Norsk Bergindustri.

Bruserud er daglig leder i entreprenørfirmaet O. T. Wike AS, og sitter i MEFs VA-utvalg, som blant annet er en pådriver for å få kommunene til å etablere like VA-normer.

Annonse

Han er også største eier i Solum Pukkverk, gjennom selskapet NCB Holding AS.

Kompetansemangel

Bruserud mener misbruket skyldes mangel på kompetanse hos nøkkelpersoner i kommunene.

– Det finnes mange ”småkonger” i kommunene, som har sine personlige oppfatninger om at det skal brukes 8/11 eller 11/16 i grøftene.

– Hvem er disse ”småkongene”?

– Det er senioringeniører på VA i kommunene.

– Er det noen forskjeller kommunene imellom?

– Ja, store forskjeller. Det handler mye om generasjonsskifte. En av verstingene er – og det kan du gjerne skrive – Drammen kommune. De har 8/11 som krav i grøftene. Når en stor kommune som Drammen gjør det, så får det ringvirkninger for hele regionen. De drar med seg de mindre kommunene rundt, sier Bruserud.

Fornuftig

– Hva med positive eksempler? Finnes det eksempler på kommuner som gjør fornuftige valg på bruken av pukk?

– Mange kommuner har nå begynt å bruke 8/16 i stedet for de kortere fraksjonene. Det hjelper godt på massebalansen. Der er flertallet nå. Neste steg er å få dem til å bruke 8/22. Der er vi ikke ennå, sier Bruserud.

Skyld

Men han nyanserer også sin egen uttalelse, og understreker at det ikke er én aktør som skal ha skylda for et storskala misbruk av steinressurser.

– Det er et sammensatt problem for hele bransjen. Det er ikke én aktør som har skylda, selv om det virker litt sånn på utspillet fra Norsk Bergindustri, sier han.

Bruserud mener aktører i hele verdikjeden har et ansvar her.

Anbefaling

– Oppdragsgiver må ta en omstilling hos seg, og se på hvilke anbefalinger de får fra rørprodusentene. Da handler det om bestillerkompetanse. Og kompetansenivået er for lavt. I neste omgang må konsulentbransjen ta inn over seg hvilket ansvar de har, som sitter og lager beskrivelser. Deretter må pukkbransjen gjøre sin del av jobben, med å bruke ressursene mest mulig fornuftig. Gjør vi dette, så vil AS Norge spare milliarder av kroner på kort tid, spår Christoffer Bruserud.

Grøftepukk

Solum Pukkverk setter denne høsten i gang et prøveprosjekt med produksjon av 4/22 grøftepukk. Den lages ved å splitte 0/22 fra førstegangsknusing, ta ut 0/4 og de to verdifulle fraksjonene 8/11 og 11/16. Da står man igjen med 4/22, som kan leveres som grøftepukk til en betydelig lavere pris enn de korte tilslagsfraksjonene.

4/22 grøftepukk som fundament er helt i henhold til anbefalinger fra plastrørprodusentene.

Noen pukkverk leverer en 4/16-fraksjon, som også er innenfor kravene.

Da er det gjerne førstegangsknusing som har blitt splittet til tre fraksjoner:

  • 4/8
  • 8/11
  • 11/16.

Dette gjør man for å kunne ta ut den verdifulle 8/11, hvorpå man blander de to gjenværende til en rimeligere 4/16 grøftepukk.

Hull

– Noen vil nok hevde at det da blir hull i siktekurven, og at dette ikke er faglig riktig. Men i praksis har det ingen betydning, sier Bruserud.

Han ønsker seg på vegne av bransjen en idealsituasjon der alle grøfter med plastrør beskrives med en 4/22 grøftepukk, uten krav til innbyrdes fordeling av kornstørrelse.

– Det er forskjellig kvalitet på fjell rundt om i Norge. Da vil det også variere i hvilken grad mellomfraksjonene vil være brukbar i asfalt eller ikke. Men 4/22 fungerer på alle rørsystemer. Med et sånt krav ville man fått én felles norm som kan brukes over hele landet. Det vil være en god måte å ta vare på ressursene i de beste steinforekomstene, sier Christoffer Bruserud.

Siden 70-tallet

Drammen VA kum

Folk fra Kaare Mortensen Buskerud AS i ferd med å montere en kum i Drammen. Fundament og omfylling er med 8/11 pukk. (Foto: Jørn Søderholm)

Drammen kommune har hatt 8/11 – de kaller det 8/12 – som standard krav i sine VA-grøfter siden kommunen begynte å bruke PVC-rør på 70-tallet.

Kommunen bruker PVC i avløps- og overvannsrør opp til 400 mm.

– Grunnen til det kravet om 8/12 er hovedsakelig at det er lettere å håndkomprimere massen rundt rørene. Det blir mer stabilt i sidestøtte, og reduserer faren for forskyvning og punktskader. På vannsiden bruker vi støpejern. Der mener vi at 8/12 reduserer faren for riper og utvendig korrosjon, sier overingeniør Dag Lauvås i Drammen kommune.

Står fast

Han er kjent med at enkelte aktører har kritiske innvendinger til kravet, men Drammen har ingen planer om å endre på praksisen.

– Vi er klar over at den er dyrere enn andre fraksjoner, og at noen pukkverk ikke kan levere den. Men vi har ikke planer om å endre praksis, og vi har inntrykk av at de fleste kommuner har et tilsvarende krav, sier Lauvås.

Fiberduk

Han tilbakeviser at det er sløsing med penger å bruke den dyreste pukken i grøfta.

– I dag legges ledninger med fiberduk rundt. Det betyr at man ved fremtidige utskiftninger kan gjenbruke en større andel masser enn i dag, sier Lauvås.

Lauvås støtter seg til det han mener er en anbefaling fra rørprodusenter.

– Vårt inntrykk er at produsenter av PVC-rør anbefaler 8/12, sier han.

Anvisning

Den norske avdelingen av Nordisk Plastrørgruppe, en sammenslutning av plastrørprodusenter, beskriver i en felles leggeveiledning en maksimal kornstørrelse på 22 mm for dimensjoner opp til 400 mm.

Det gis ingen konkret minimums kornstørrelse, utover at massen må være fri for de aller minste partiklene for å sikre drenering.

Felles

– Alle rørprodusentene står inne for den anbefalingen. Mindre fraksjoner er vel og bra, men ikke anbefaling fra oss, sier Vidar Handal.

Han er produktsjef VA og kummer i Norsk Wavin.

Han påpeker at muligheten til å gå over 11 i maks størrelse ikke er noen ny kunnskap, og at det er mye gammel vane ute og går.

En grøftepukk på 4/22 mener han kan fungere fint.

Kompakt

– Massen kan bli veldig kompakt hvis det blir for stor variasjon. Jeg ser ingen problemer i å bruke 4/22, men det hadde vært bedre med noe større korn. Det kan med fordel være masse som ikke går i asfalt. 12/22 er en veldig bra masse. Opptil 22 er veldig bra for alle rør. Større rør kan ha opptil 32, sier Handal.

– Jeg kan ikke si noe om hva Wavin mener om dette. Jeg tror andre produsenter har et annet syn på dette. Pipelife, har du snakket med dem? Jeg vet ikke fullt ut om kravene er omforent eller ikke. Så langt vi kjenner til er 8/12-kravet det vanligste i Norge, sier Dag Lauvås i Drammen.

Felles

Pipelife opplyser at anbefalingen om maks 22 mm er en felles anbefaling fra produsentene.

– Vi har et omforent syn på masser til rør opp til 400 mm. Det er viktig at man er enige. Det anbefales en masse som er lokalt tilgjengelig og hensiktsmessig. Det viktigste er at finsand under 4 ikke er med, og at steinen ikke overstiger 22 mm på rør opptil 400. En 4/22 vil fungere bra, sier prosjektleder og PVC-spesialist Ole Bævre i Pipelife.