Rydder under bakken

En ny Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur.

Samordning av infrastrukturen i grunnen kan bety store besparelser for samfunnet.

– Graving, legging av nye ledninger og tilbakeføring av overflaten til opprinnelig stand er kostbart. Aktivitetene i anleggsperioden kan ha betydelige konsekvenser for trafikkavviklingen og miljøet, sier Standard Norge i en pressemelding.

Annonse

Kostbart

Inngrep i gater og veger, som retting av feil i forbindelse med en vannlekkasje eller skade på en el-ledning, kan bli unødig kostbart dersom den som utfører jobben ikke har pålitelig informasjon om hva som finnes hvor, og om avstanden til naboledninger.

Risikoen for høyere kostnader kan reduseres med oversiktlige, felles aksepterte regler for plassering av de ulike ledningene.

Behov i markedet

Både bransjen og myndighetene har sett behovet for felles regler for minimumsavstanden mellom de ulike typene infrastruktur og regler for innbyrdes plassering, under, over eller ved siden av andre ledninger, og regler for kryssende ledninger.

Annonse

Interesse

Arbeidet med en ny Norsk Standard ble startet i 2013 og standarden ble sendt på høring høsten 2014.

– Interessen for arbeidet har vært stor, og det kom inn mange gode høringskommentarer til forslaget. Alle kommentarene ble tatt med videre i arbeidet under sluttføringen av standarden, sier Standard Norge.

NS 3070 del 1 inneholder konkrete krav og anbefalinger som bygger på det generelle regelverket på området.

Underlag

Som underlag for standarden er det gjennomført en kartlegging av eksisterende regelverk og tekniske bestemmelser for legging, utbedring, innbyrdes plassering og ansvarfordeling.

 

Bestemmelsene i standarden er også viktig for vedlikehold og reparasjon av ledningene.

Komiteen bak standarden:

 • KS-bedrift
 • VA og VVS-produsentene
 • Hafslund Nett
 • Telenor
 • Hafslund varme (Norsk fjernvarme)
 • Nkom
 • REN
 • Norsk Vann,
 • Høyspent as
 • Bærum kommune
 • Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
 • Vegdirektoratet
 • Oslo kommune VAV
 • Oslo kommune BYM

 

– Komiteen jobber nå videre med utvikling NS 3070 del 2.

Den vil omhandle retningslinjer for kostnadsfordeling mellom ulike ledningseiere ved framføring av ledninger i grunnen. Det er forventet at den standarden vil komme på høring i årsskiftet 2015/2016, opplyser Standard Norge.