DirMin etterlyser søkere

Masseuttak med over 10 000 kubikkmeter totalt gjenstående masse skal ha driftskonsesjon. Mindre uttak, mellom 500 og 10 000 kubikk, skal meldes inn. I begge tilfellene er det Direktoratet for mineralforvaltning som er myndighetsorganet på området.

Overgang

Konsesjons- og meldingskravet fremgår av Mineralloven. Den trådte i kraft i 2010, og gjaldt fra da for alle nye masseuttak. Eiere av eksisterende masseuttak fikk en overgangsperiode for å komme i orden etter de nye reglene.

Utløp

Det var denne overgangsperioden som utløp ved siste årsskifte.

Annonse

– Fra 1. januar 2015 må alle uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 kubikkmeter totalt gjenstående masse ha driftskonsesjon etter minerallovens paragraf 43. Det samme gjelder alle uttak av naturstein, uansett størrelse. For uttak over 500 kuikkmeter må det sendes melding til DMF og eventuelt driftsplan etter minerallovens paragraf 42, opplyser Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Søknader

DMF har en stor mengde søknader om driftskonsesjon liggende i kø til behandling.

– Vi er imidlertid kjent med at det fortsatt er mange virksomheter i drift som ikke har søkt om driftskonsesjon, eller som ikke har sendt melding eller driftsplan til DMF etter utløpet av overgangsordningen. DMF er i gang med å følge opp disse virksomhetene, sier direktoratet.

Konsekvenser

Vi har spurt en saksbehandler i direktoratet hvilke konsekvenser virksomheter som driver uten å ha søkt eller meldt risikerer, men det vil man der i gården ikke svare konkret på det:

– Mineralloven har bestemmelser om sanksjoner dersom pålegg og krav ikke følges opp, sier direktoratet.

– Oppfordrer dere aktører i bransjen til å varsle om virksomheter som drives i strid med kravene?

Masseuttak

Over 500 kubikk: Melding til direktoratet.

Over 10 000 kubikk: Konsesjon for drift.

Mer informasjon: Direktoratet for mineralforvaltning.

Epost

– Tja, hva skal vi si til det…? Vi har jo ingen tipstelefon for slikt. Henvendelser til DMF bør være skriftlig. I det minste som en epost. Og helst med bilder eller annen dokumentasjon, sier saksbehandleren.

Han ønsker ikke navnet sitt på trykk. Men han oppfordrer lesere som måtte være i tvil om noe til å ta kontakt med direktoratet.

Uttak som allerede har konsesjon etter andre lover kan fortsatt drive etter denne konsesjonen, men må si ifra til direktoratet om det.

Kommune

Tillatelser gitt av kommuner i medhold av Plan- og bygningsloven er ikke tilstrekkelig i denne sammenhengen. Uansett hva kommunen har tillatt er et uttak på over 500 kubikk meldingspliktig og over 10 000 kubikk konsesjonspliktig.

Det gjelder også hvis uttaket kalles ”industritomt”, ”byggefelt” eller andre begreper som brukes for å komme unna lovverket.