Drenerer gjennom dekket

Beleggningsstein oppå et lag av tilpasset, drenerende masse kan sende store mengder overvann rett ned i grunnen. Uten et eneste sluk eller rør.

Vi ser det igjen og igjen: Skybrudd, langvarige regnvær eller snøsmelting på steroider gir store mengder overvann. I bebygde og urbane strøk forsterkes dette gjerne av parkeringsplasser og store flater med asfalt- eller betongdekke. Fallet er der, men hva hjelper det når det i enden av fallet er et overvannsanlegg med tette sluk eller som ikke er dimensjonert for å ta unna alt vannet.

Permeabelt dekke kan være en løsning. Det vil si et fast dekke med høy vanngjennomtrengning. Der et konvensjonelt dekke av belegningsstein vil holde mest mulig av vannet borte fra fundamentet, fungerer det permeable dekket etter motsatt prinsipp: Overvann går gjennom dekket, mellomlagres i fundamentet og siver ut i grunnen under. Nøkkelen er et sammensatt system av belegningsstein og tilhørende pukk med spesielle drenerende egenskaper.

Annonse

Luftporer

– Det er bygget opp nedenfra av DrænStabil. Det er et bærelag med egenskaper vi kjenner fra tradisjonelle produkter. Men til forskjell fra tradisjonelle bærelag har grusblandingen luftporer som kan oppta store menger vann meget raskt. DrænStabil er sammensatt slik at dreneringsevnen ikke reduserer bæreevnen betydelig. Oppå bærelaget ligger avrettingslaget DrænAf, som også er sammensatt for å transportere vann uten å miste bæreevne. Øverst ligger flisene Perma-Drain. De leder vann ned gjennom store fuger fylt med vanntransporterende DrænAf. Perma-Drain er konstruert slik at det ferdige dekket kan ha store fuger uten å kompromisse med stabiliteten.

Det fremgår av en artikkel i det danske magasinet Trafik & Veje. Artikkelen er skrevet av Michael Brask i NCC Roads AS og Kim Falkenberg i IBF BetonvarerAS.

Sistnevnte er en av flere leverandører av systemer for permeabelt dekke. Selskapet er representert i Norge gjennom IBF Norge AS.

Pukken som brukes i bærelaget DrænStabil har et porevolum på 30 prosent, og kan derfor absorbere store mengder vann. Det illustreres i artikkelen med et eksempel:

– En regnskur på 190 l/s/ha på ti minutter er en femårshendelse som gir 11,4 mm vann på ti minutter. Den vannmengden vil kun fylle porene i DrænStabil i 3,8 cm høyde. Og da er det ikke tatt høyde for at noe av vannet har blitt drenert videre ut i jorden i løpet av de ti minuttene, skriver Brask og Falkenberg i artikkelen.

Et dekke som selv leder unna overvann har flere fordeler i anleggsfasen. Det er for eksempel ikke nødvendig å legge rister/sluk, rør eller brønner for å ta unna vann. Dekket kan også legges vannrett uten fall.

Men artikkelen understreker at egenskapene ved permeabelt dekke kun oppnås hvis både bære-, avrettings og settelag samt belegningssteinen er tilpasset hverandre.

– Man kan fristes til å legge en gressarmering på et permeabelt underlag. Men da blir dekket ustabilt. Og motsatt vil permeabel belegningsstein lagt på tradisjonell masse ikke kunne ta unna vannet, skriver Brask og Falkenberg.

Støtte

Artikkelen melder om stor interesse for permeabelt dekke i Danmark, og at det i Nederland og Tyskland har blitt brukt i drøyt ti år. Her gir myndighetene økonomisk støtte til slikt dekke. Permeabelt dekke er særlig brukt på store parkeringsplasser.

Norske Multiblokk AS leverer systemet Multidren.

– Dette er et fremragende alternativ på større industriområder og uteanlegg der det har lett for å samle seg vann. Multidren sørger for at overflatevann går ned i grunnen og gir naturlig stabilitet i grunnvannsstand. Systemet reduserer behov for å føre bort overflatevann.Med sin spesielle utforming vil disse steinene sørge for at det blir drenert ned i grunnen på en meget effektiv måte. Selv i kraftig regnvær, sier Multiblokk AS om sitt system for permeable dekker.

Også ASAK Miljøstein AS leverer et system for permeabelt dekke: Dren-stein.

– Steinen har slett overflate. Dren-stein er beregnet for tyngre kjøretøy og alle anlegg der en ønsker å drenere overvann til fordrøyningsanlegg, til steinfylling, til grunnvannet og så videre. I konvensjonelle dekker vil regnvann flyte på overflaten til grøfter hvor det samles opp og føres inn i rørledninger. Permeable dekker med Dren-stein lar vannet renne gjennom overflaten (mellom hver stein) og ned i det permeable underlaget. Dren-stein er best egnet som fast dekke på parkeringsanlegg, torg og plasser for gangtrafikk, sier ASAK Miljøstein om sitt system.

Snart

Mens permeabelt betongdekke har blitt brukt i årevis lenger sør, er norske anleggsgartnere og entreprenører i startgropen med bruk av slik belegningsstein.

– Hva er det for noe, spurte daglig leder i et mellomstort selskap på Østlandet da vi spurte om de har hatt jobber med permeabelt dekke.

– Nei, det høres ukjent ut, svarer han når vi forklarer hva det er.

Andre er mer kjent med systemet.

– Nei, ikke ennå. Men vi håper å komme dit snart. Vi regner på en jobb nå i januar med å legge et permeabelt dekke. Vi er akkurat i ferd med å hente inn priser, sier daglig leder i et anleggsgartnerfirma i Buskerud.

Det er utarbeidet en norsk veiledning for utforming, bygging og vedlikehold av permeable dekker av betongstein.

– Norske forhold er gunstige med tanke på bruk av permeable dekker. Gode knuste masser i veioverbygningen gir stabilitet selv ved vannmetning, og sprengsteinsfyllinger gir naturlige magasiner for fordrøyning av overvann. Dekkene er best egnet som fast dekke på parkeringsanlegg, torg og plasser for gangtrafikk. Ved bruk av permeable dekker vil en kunne spare kostnader til overvannsanlegg, redusere flomtopper og redusere forurensning fra trafikkerte flater. I tillegg vil det være enklere å etablere arealer med lite fall uten risiko for at det oppstår vanndammer på dekket under regnvær, heter det i innledningen til veiledningen.

Her poengteres det at permeabel belegning er mindre egnet på trafikkerte veier og områder utsatt for store laster og vridningskrefter.

Asaks Permeable dekker (pdf)

 

De forskjellige lagene består av masser med mange luftporer

Forsterkningslag, avrettingslag og settelag består av masser med stort innslag av luftporer. (Foto: IBF Betonvarer)