SINTEF: Utslippsfrie anleggsplasser fungerer!

Flere pilotprosjekter skal vise at det er fullt mulig å få ned utslippene i anleggssektoren. Men for å ta ut hele potensialet trengs det mye mer kunnskapsdeling i bransjen, viser en nylig publisert rapport.

Nye Veier, Statens vegvesen, og Bane NOR har gjennomført flere pilotprosjekter for å utvikle og teste utslippsfrie anleggsplasser. SINTEF har evaluert pilotene og Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for slike prosjekter.

– Alt i alt ser vi et stort potensial for å oppskalere bruken av utslippsfrie løsninger, men det trengs mer koordinert innsats og kunnskapsdeling på tvers i bransjen for at det skal skje, sier SINTEF-forsker Lillian Mathisen, i en pressemelding.

Annonse

SINTEFs evaluering er basert på intervjuer med involverte i pilotprosjektene i tillegg til dokumentanalyse.

Utfordrende å få nok strøm

Pilotene skal vise at utslippsfrie løsninger på anleggsplasser i det store og hele fungerer, selv om det er noen utfordringer. Og mange av utfordringene er organisatoriske heller enn rent tekniske; det handler om opplæring, beskrivelse av behov, bestilling, planlegging og anleggsdrift.

Tilgang på strøm har vært et tilbakevendende tema intervjuene; både det praktiske i å få strømmen frem til der maskinene skal lades, at strøm og effekt blir tilgjengelig i tide, men også utfordringer i dialog med netteier.

– Flere av de vi intervjuet, påpekte hvordan oppfatningen av tid og tidshorisont er ulik mellom en netteier med et «evighetsperspektiv» og et anlegg med veldig kort tidshorisont og knappe frister, sier Mathisen.

Viktige læringspunkter er derfor behov for mer tid til gjennomføring av pilotene og mer erfaringsdeling mellom deltakerne.

Ladecontainer på E18 Rugtvedt-Langangen. (Foto: SINTEF)

Ladecontainer på E18 Rugtvedt-Langangen. (Foto: SINTEF)

Nødvendig støtteordning

Evalueringen skal vise at Samferdselsdepartementets tilskuddsordning skal ha vært avgjørende for å teste og ta i bruk ny teknologi. Flere av intervjuobjektene mener tiltakene aldri ville blitt gjennomført uten økonomisk støtte.

Nå har støtteordningen eksistert i to år, og støtten har i hovedsak gått til piloter som faser inn elektriske maskiner som alternativ til fossil-maskiner. Disse prosjektene skal ha vært enklest å gjennomføre og krever få deltakere. Det har derimot vært få piloter som viser mer effektiv bruk av maskiner, eller som involverer flere deltakere.

– Nå er tiden moden for å løfte blikket å få fram piloter som bidrar på andre områder enn det teknologiske. For eksempel kan geografi, type anlegg og organisatorisk og markedsmessig modenhetsgrad legges til grunn for utvelgelse av piloter i fremtiden, sier Mathisen.

Les mer om evalueringen: Pilotprosjekter for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren – Erfaringer med pilot, teknologi og oppskalering

Rapporten er skrevet av Lillian Uthus Mathisen, Marianne Ryghaug og Andreas Dypvik Landmark i SINTEF.