Regjeringen bruker 58 mill. på utslippsfrie anleggsplasser

Regjeringen gir tilskudd til ti prosjekter, for å teste ut ulike løsninger for utslippsfrie anleggsplasser. Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR.

– Klimagassutslippene i transportsektoren må ned, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor gir vi også i 2024 tilskudd til ti ulike prosjekter for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, i en pressemelding.

Dette er prosjektene som får penger i 2024

Digitalisering – byggherres mulighet til å styre og redusere totale klimagassutslipp i større byggeprosjekter (3 mill. kr):

Annonse

Bane NOR skal lage et digitalt økosystem som samler inn data fra aktørene i anleggsprosjekter og sammenstiller disse på overordnet prosjekt- og systemnivå. Sammenstilling av sanntidsdata fra alle utslippsenheter i byggeriet, med kart- og modelldata gir byggherre en unik mulighet til å overvåke energiforbruk og klimagassutslipp i prosjektet. Piloten skal bidra til å optimalisere prosjektets resultatmål for miljø, sikkerhet og kost/tid/kvalitet for å nå mål om utslippsreduksjon.

Testing av utslippsfrie anleggsmaskiner ved utbygging av jernbaneanlegg i Hove stasjon (1,5 mill. kr):

Bane NOR skal innhente erfaringer knyttet til effektiv lading av elektriske anleggsmaskiner, samt strategisk plassering av ladestasjoner. Prosjektet skal også så se nærmere på eventuelle gevinster av internkjøring og eventuell reduksjon av tomgangskjøring ved lossing og lessing.

Måling av effektivitet ved bruk av elektriske gravemaskiner på E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen (4,25 mill. kr):

Elektriske gravemaskiner og annet utstyr har en lavere effektivitet ut fra behov for lading. I den sammenheng ønsker Statens vegvesen å se om dette har direkte konsekvens for framdrift i prosjektet. Samtidig ønsker prosjektet å vurdere om endret bruk, effektive løsninger for tilgang til strøm, og bedre logistikk kan oppveie den enkelte maskin sine begrensninger.

Elektrifisering i bygging av ny miljøgate i Gran sentrum (5,1 mill. kroner):

Statens vegvesen skal gjennom datafangst og rapportering av energi-, forbruks- og utslippsdata for å bygge opp systemer som kan samle all erfaringsdata de har tilgang på i prosjektet på en håndterbar måte. På den måten kan nødvendig informasjon gjøres anvendbar for rapportering fra dette prosjektet og dimensjonering av kommende prosjekter. Prosjektet startet opp i 2023, da det også ble tildelt midler. I 2024 vil Statens vegvesen fullføre prosjektet.

Utslippsfri anleggsplass i Nordfjord (6 mill. kr i 2024, og 4 mill. kr i 2025):

Statens vegvesen vil etablere infrastruktur for lading av anleggsmaskiner eller tyngre, elektriske kjøretøy. Ladepunktene vil kunne brukes innenfor flere prosjekter de neste årene; løpende drift og vedlikehold, skredsikring, samt oppgradering og rehabilitering av tre tunneler i området. Det legges opp til at anleggskjøretøy og batteripakker vil ha prioritet til lading, men det vil være mulig for annen buss- og tungtransport å knytte seg til lading på anleggsplassen. Prosjektet ble opprinnelig tildelt midler i 2023. På grunn av leveranseproblemer er dette utsatt til 2024 og 2025.

Utslippskutt gjennom datadrevet massetransport på E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (4,1 mill. kr i 2024 og 1,4 mill. kr i 2025):

Statens vegvesen skal videreutvikle og teste ut en programvare for å kutte CO2-utslippene fra dumper og lastebil gjennom datadrevet massetransport. Pilotprosjektet innebærer å utarbeide og implementere avanserte algoritmer og KI for å få en mer presis styring, kontroll og planlegging av behov for dumper og lastebil ved massehåndtering. På slik måte oppnår prosjektet en mer effektiv logistikkløsning, og gjennom effektiviseringen reduseres klimagassutslippene.

Erfaring med elektriske maskiner i arktisk klima på rv. 94 Mollstrand – Grøtnes (6,4 mill. kr):

Statens vegvesen skal skaffe seg kunnskap og erfaring i bruk av elektriske maskinpark på et veianlegg i arktisk klima. Prosjektet skal teste ut et driftsopplegg der det benyttes maskinelt nullutslippsutstyr til masseopplasting, forflytting og knusing. De ønsker også å oppnå tilfredsstillende produktivitet, gjennom effektiv og rasjonell tilrettelegging for anleggsutførelse med elektrisk maskinelt utstyr.

Elektrisk knuseverk på E6 Storhove–Øyer (4,5 mill. kr i 2024 og 2,4 mill. kr i 2025):

Nye Veier skal teste bruk av elektrisk knuseverk for å knuse berg og grusmasse til bruk i veibygging, samt mating av knuseverket med en elektrisk gravemaskin. I tillegg til den direkte utslippsreduksjonen, vil pilotprosjektet bidra til økt kunnskap om fremføring og tilkobling til nettstrøm, samt om robusthetene av mobile knuseverk på elektrisk drift.

Elektrifisering av arbeid med tunnel på E18 Langangen–Rugtvedt: (11,5 mill. kr i 2024 og 5 mill. kr i 2025):

Nye Veier genererer kunnskap og erfaring med midlertidig tilkobling til strømnett i forbindelse med anleggsdrift, som vil føre til varig utslippsreduksjoner. Årets prosjekt ønsker å utvide og oppskalere elektrifiseringen av utstyr og maskiner ved arbeidene med to tunneler.

Kunnskapsprogram for en kostnadseffektiv fossilfri fremtid (1,5 mill. kr):

Nye veier etablerte i 2022 et kunnskapsprogram med hensikt å informere samfunnet om ulike problemstillinger knyttet til kunnskap og erfaring om i en overgang til utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Programmet er et samarbeid med Statens vegvesen og Bane NOR. Dette arbeidet videreføres i 2024.