Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv

Daglig utsettes flere tusen arbeidstakere for kvartsholdig steinstøv, noe som kan forårsake blant annet lungekreft, allergi og KOLS. I sommer vil Arbeidstilsynet gå på tilsyn i anleggsbransjen, for å kontrollere om arbeidstakere blir eksponert for kvarts.

Eksponering for kvarts skjer i hovedsak ved innånding av steinstøv når man håndterer kvartsholdig stein og sand, for eksempel i forbindelse med gruvedrift, fjellboring og ved knusing av stein. De meste utsatte næringene for kvarts er tunnel-, bygge- og anleggsvirksomhet og bergverksdrift. Det skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Gjennomfører tilsyn i hele landet i sommer

– Siden kvarts finnes i en rekke næringer som sysselsetter mange, antar vi at flere tusen arbeidstakere daglig blir eksponert for kvarts, sier avdelingsdirektør Rosmari Johnsen i Arbeidstilsynet.

Annonse

Arbeidstilsynet vil følge opp utsatte bransjer med flere tilsyn i tiden fremover. Det vil bli gjennomført tilsyn over hele landet i vår og i sommer, hovedsakelig i bygg- og anleggsnæringen.

– Vi vil blant annet kontrollere om virksomhetene har kartlagt og risikovurdert forekomsten av kvarts, og om det er iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, sier Johnsen.

– Vi vil blant annet kontrollere om virksomhetene har kartlagt og risikovurdert forekomsten av kvarts, og om det er iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Rosmari Johnsen. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Vi vil blant annet kontrollere om virksomhetene har kartlagt og risikovurdert forekomsten av kvarts, og om det er iverksatt tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, sier avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Rosmari Johnsen. (Foto: Arbeidstilsynet)

Hvordan kan man unngå eksponering?

Eksponering for støv som inneholder kvarts kan reduseres betraktelig med målrettede tiltak.

– For å redusere eksponering for kvarts, er det viktig at kollektive tiltak som verner alle arbeidstakerne blir prioritert først, sier Rosmari Johnsen.

Kollektive tiltak kan være tekniske tiltak eller organisatoriske tiltak.

Tekniske tiltak for å redusere støveksponering:

 • Arbeidsutstyret er i samsvar med regelverket og utstyrt med oppsamlingssystem
 • Lukket førerhytte med HEPA-filter og overtrykk
 • Vanning for å dempe støvet

Organisatoriske tiltak handler om god planlegging, organisering og tilrettelegging av arbeidet:

 • Samtidig arbeid og opphold i forurensede soner må begrenses
 • Det er viktig med gode rutiner for drift, vedlikehold og renhold.
 • Arbeidstakerne må få opplæring i gode arbeidsvaner, som for eksempel å ikke dra med støv inn i førerhytte eller på spiserom/anleggbrakke, og å lukke vindu i førerhytte.

Dersom kvarteksponeringen fortsatt er for høy etter at tekniske og organisatoriske tiltak er innført, må arbeidstakerne benytte personlig verneutstyr i form av åndedrettsvern med P3-filtre. Åndedrettsvern vil ofte være nødvendig ved sprengning, boring og knusing i bygge- og anleggsarbeid.

Fakta om kvarts:

 • Krystallinsk silika, også kalte kvarts, er et av de vanligste mineralene i jordskorpen, og finnes i varierende mengder i de fleste bergarter, sand og leire.
 • Eksponering for kvarts skjer i hovedsak ved innånding av støv ved håndtering av kvartsholdig stein og sand, som ved gruvedrift, ved fjellboring, ved knusing, kutting og rivning av stein og betong og i tunnel-, anleggs- og bygningsvirksomhet.
 • Norge fastsatte i 2021 en ny grenseverdi for respirabelt krystallinsk silika på 0,05 mg/m3.
 • Det grønne skiftet fører til et større fokus på at bygninger skal rehabiliteres i steden for å rives og bygge nytt. Dette fører til mer innvendig riving og bearbeiding av eksisterende bygningsmasse som ofte består av betong og murstein. Byggemateriale som murstein og betong kan inneholde opptil 30% av mineralet kvarts.

Fakta om helserisiko tilknyttet kvarts

 • Helserisikoen ved kvarts er først og fremst knyttet til innånding av støv som dannes når materialer blir bearbeidet slik at små partikler blir frigjort.
 • Det er de minste steinstøvpartiklene som trenger lengst ned i lungene som er farligst. De minste partiklene blir kalt respirable, og er så små at de ofte ikke kan sees med det blotte øye.
 • Kvartstøv er kjent for å forårsake silikose, fall i lungefunksjon, astma, allergi og KOLS.
 • Respirabelt kvartstøv er også kreftframkallende og kan føre til lungekreft. I tillegg kan kvartstøv gi akutte helseplager som hoste, slim og sårhet i lufteveiene.