If: Setningsskader etter brønnboring dekkes av forsikringen

Den mye omtalte høyesterettsdommen som ble avsagt like før jul i fjor, hvor en entreprenør ble holdt ansvarlig for setningsskader på et hus etter boring av en energibrønn, har gjort mange entreprenører bekymret for om forsikringen dekker slike saker. Forsikringsselskapet If beroliger sine kunder i dette innlegget.

Les også: Høyesterettsdom får konsekvenser for brønnborerne

«I dom av 21.12.2023 konkluderte Høyesterett med at entreprenøren ble erstatningsansvarlig for setningsskader på en naboeiendom etter brønnboring. I den aktuelle saken var det ikke påvist at entreprenøren hadde gjort noe feil, eller var noe å bebreide for at skadene hadde oppstått, men retten konkluderte likevel med at det var urimelig at naboen skulle bære risikoen for skadene, blant annet sett i lys av hvor omfattende skadene var.

Annonse

Entreprenøren ble derfor holdt ansvarlig for setningsskadene på såkalt objektivt grunnlag (altså uten at det var påvist at entreprenøren hadde noen skyld i det som hadde skjedd).

I kjølvannet av denne saken har flere entreprenører uttrykt bekymring, da dette er en type ansvar det kan være svært vanskelig å gardere seg mot. Hva skjer hvis man skulle havne i samme situasjon; er man forsikret mot et slikt ansvar dersom det verste skulle skje?

Dersom man har tegnet bedriftsansvarsforsikring hos If, dekkes i utgangspunktet det rettslige erstatningsansvar man kan komme i under forsikringen, så lenge man utfører den type virksomhet det er tegnet forsikring for. Dette gjelder uavhengig av om dette ansvaret skyldes at man har vært uaktsom og gjort en feil som man kan bebreides for, eller om man er ansvarlig på objektivt grunnlag (som i nevnte høyesterettssak).

Dersom man skulle være så uheldig å motta et krav fra en nabo etter en skade på naboeiendommen i forbindelse med grunnarbeider, vil Ifs jurister håndtere saken – og representere entreprenøren i en eventuell tvist mot naboen. Skulle man bli holdt erstatningsansvarlig, selv dersom man ikke har gjort noen feil, vil forsikringen dekke dette.

Til enhver forsikringsavtale vil det være knyttet vilkår, for eksempel i forhold til egenandeler og forsikringssummer, men også mer spesifikke krav og det man kaller sikkerhetsforskrifter, som for eksempel krav om undersøkelser i grunn m.m. Disse kan komme til anvendelse, selv om erstatningsansvaret som et utgangspunkt er dekket under ansvarsforsikringen. Dette gjelder generelt, og ikke spesielt i forhold til den type skade vi har omhandlet her.

Er man usikker på hva som gjelder anbefaler vi at man leser gjennom egne forsikringsvilkår, eller tar kontakt med sitt forsikringsselskap.»

– Thor Arne Ljøsterød, leder for skadeoppgjør, If