Enova deler ut 105 millioner til utslippsfrie løsninger

I første søknadsrunde av året for programmet «Utslippsfrie anleggsmaskiner» tildeler Enova nesten 75 millioner kroner i støtte til 58 utslippsfrie anleggsmaskiner, mens for tilbudet «Mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner» gis det omkring 30 millioner kroner i støtte til 26 mobile batterier. Det skriver Enova i en pressemelding.

– Fjoråret var et godt år for omstillingen til utslippsfrie alternativer. Starten på 2024 er også lovende med tanke på videre utvikling i markedene, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

– Enova har jobbet med å legge til rette for omstilling til utslippsfrie alternativer innenfor bygg og anlegg gjennom flere år, og det er lagt vekt på å bedre tilgang og senke kostnader til slike løsninger over tid.

Annonse

– Vi registrerer at optimismen og interessen har økt blant markedsaktørene, og at man nå har et bedre erfaringsgrunnlag å bygge på for å utvide tilbudet ytterligere, sier Tranaas Skjærvik.

Utslippsfrie anleggsmaskiner

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte merkostnader, oppad begrenset til fem millioner kroner.

I første søknadsrunde for “Utslippsfrie anleggsmaskiner” i 2024 var det åpnet for å søke på fire kategorier. Her følger en oversikt over antall maskiner som støttes, og grensene for støttekroner per årlig kg CO2 (parentes) i denne utlysningsrunden:

  • Batterielektrisk minigraver: Fire maskiner støttes (10 kr/kg CO2)
  • Stor batterielektrisk gravemaskin: 43 maskiner støttes (40 kr/kg CO2)
  • Stor kabeldreven gravemaskin: Fem maskiner støttes (35 kr/kg CO2)
  • Hjullastere: Seks maskiner støttes (27 kr/kg CO2)

Grensene kan variere fra søknadsrunde til søknadsrunde avhengig av søknadsinngangen.

Neste frist for å søke støtte på programmet er 16. mai 2024, og det er besluttet å forlenge dette støttetilbudet også ut over 2024.

Marie Tranaas Skjærvik. leder for landtransport i Enova. (Foto: Enova)

Marie Tranaas Skjærvik. leder for landtransport i Enova. (Foto: Enova)

Mobile ladestasjoner

Støtten kan utgjøre inntil 40 prosent av godkjente dokumenterte kostnader, oppad begrenset til to millioner kroner. Programmet er tidsavgrenset, og er planlagt avsluttet ved utgangen av 2024.

For denne søknadsrunden innstilles totalt 30 839 600 kroner fordelt på 26 prosjekter.

Blant disse var 17 prosjekter med samlet støtte på inntil 14 964 600 kroner innenfor kategori “Mobilt batteri med opptil 300 kWh batterikapasitet”, og ni prosjekter med samlet støtte på inntil 15 875 000 kroner innenfor kategori «Mobilt batteri med batterikapasitet fra 300 kWh og oppover».

Om Enova

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at det kuttes utslipp av klimagasser, bidras til teknologiutvikling og innovasjon og skapes nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 100 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.