Tester utslippsfrie anleggsmaskiner i veiprosjekt på Jæren

Statens vegvesen, Bjelland og COWI har inngått et samarbeid om bruk av utslippsfrie el-maskiner på rv. 509 Sør Tjora-Kontinentalveien. To el-gravere på over 25 tonn brukes til masseflytting og veibygging.

På rv. 509 har Bjelland AS investert i to Cat 320 Z-line-gravemaskiner med hurtiglader. Maskinene veier over 25 tonn og kan dermed håndtere de tøffe takene som kreves på anleggsplass i samferdselsprosjekter. Spesielt for dette prosjektet er at el-graverne brukes til masseflytting og fullverdig vegbygging på jomfruelig mark, ifølge en pressemelding.

Krever tid og ressurser

– Satsing på klimareduserende tiltak er et viktig satsingsområde for Statens vegvesen de kommende årene og vi ønsker å være pådriver i en omstilling til utslippsfrie anlegg, sier Geir Strømstad, prosjektleder i Statens vegvesen.

Annonse

– I en overgangsfase fram mot utslippsfrie anleggsplasser, er det viktig å få prøvd ut dette i praksis slik som her på dette prosjektet. Det gir oss verdifull erfaring i arbeidet med å redusere klimagassutslippene i anleggsektoren,

Bruken av el-maskinene er fremdeles mindre lønnsom enn ved bruk av dieselmaskiner, selv med støtte fra Enova. Takket være en ambisiøs byggherre som har akseptert en høyere pris har man likevel valgt å gjennomføre, heter det i meldingen.

– I tillegg til noe lengre byggetid er det også behov for bruk av flere ressurser, for eksempel en «cable guy» (en referanse til Jim Carrey-filmen fra 1996) som trekker en bil med en stor henger og bruker ca. tre timer om dagen til å forsyne maskinene med strøm. I tillegg trenger man en del ekstrautstyr i form av kabler, strømskap, ladehengere, osv., forklarer Joakim Hetland, daglig leder i Bjelland.

Annonse

Etterlyser flere krav

Bygge- og anleggsplasser i Norge slipper årlig ut ca. 854 000 tonn CO₂-ekvivalenter, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer over to millioner fat med olje brukt, eller nesten tilsvarende det årlige forbruksbaserte avtrykket til innbyggerne i Tromsø kommune.

På veien mot mindre forbruk står bruk av el-maskiner på anleggsplasser som en mulig løsning, om enn en løsning som kommer med ulike utfordringer, ifølge Erik Handal Nilsen, avdelingssjef for areal og samferdsel i COWI.

– Maskinene er fortsatt dyre fordi de store produsentene enda ikke har serieproduksjonsløsninger. Norge ligger likevel langt fremme i bruken av el-maskiner, men vi venter enda på krav som kan gjøre etterspørselen høy og dermed prisene lavere, forklarer han.

El-maskiner er som kjent brukt på flere prosjekter i Norge tidligere, men spesielt for dette prosjektet, ifølge pressemeldingen, er at de brukes til masseflytting og fullverdig veibygging på jomfruelig mark. (Foto: Bjelland AS)

El-maskiner er som kjent brukt på flere prosjekter i Norge tidligere, men spesielt for dette prosjektet, ifølge pressemeldingen, er at de brukes til masseflytting og fullverdig veibygging på jomfruelig mark. (Foto: Bjelland AS)

Utfordringer knyttet til lading og drift

Prosjektet hvor maskinene brukes omfatter utvidelse av ca. 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalveien på riksvei 509. I tillegg kommer en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger. Anleggsperioden strekker seg fra oktober 2022 til august 2024.

Basert på erfaringene fra rv. 509 har Statens vegvesen, Bjelland og COWI også flere ideer til hvordan man best kan lykkes med utslippsfrie anlegg.

– Byggherre må i en overgangsfase akseptere høyere pris, redusert kapasitet, lengre byggetid og behov for flere ressurser. Vi ønsker selvfølgelig å bevege oss videre fra dette og gjøre det både rimelig og effektivt, men per i dag er det også utfordringer knyttet til lading og drift. Når maskinen holder en halv dag og 40-50 min går med til lading, blir dette et innhugg i produktiviteten, sier Hetland i Bjelland.

Hetland lister også opp flere faktorer som skal til for å lykkes:

 • Samspill i tidlig fase mellom byggherre, lokalt elkraftselskap, leverandører og entreprenører.
 • Prosjektspesifikke vurderinger. Ikke alle prosjekter er egnet for dagens elmaskiner.
 • Oversikt over utslippsfritt utstyr.
 • Støtteordninger fra offentlige myndigheter som Enova.
 • Forutsigbarhet med tanke på budsjetter og krav i ulike prosjekter.

Prosjektet stiller også krav til at elektrisk drevne maskiner ikke skal lades med aggregat som går på biodrivstoff eller fossile drivstoff.

Verdifulle erfaringer

En ny rapport fra rådgivningsselskapet Capgemini peker også på at det er viktig med økt samarbeid mellom ulike aktører og å tenke utover de eksisterende kravene og utforske nye muligheter. Digitalisering og kunstig intelligens for optimalisering av prosesser og energistyring, nevnes som eksempler på innovative tiltak.

– Når du betaler millioner av kroner for el-maskiner, må det være verdt det på et eller annet vis. Det kan være verdi i form av at man bygger et erfaringsgrunnlag til bruk i senere prosjekter, ved at man sparer miljøet og klimaet, eller verdi i kroner og øre. Sistnevnte er ofte det viktigste om man driver forretning, og derfor trenger vi både reguleringer og insentiver for å kunne drive lønnsomt, sier Hetland.

Erik Handal Nilsen i COWI forteller at de tar med seg erfaringene fra dette prosjektet i sin rådgivning på nye prosjekter for både Statens vegvesen og andre kunder.

– Det er svært få prosjekter av denne typen som er utført, så erfaringsoverføringen gir stor merverdi for våre kunder på prosjekter som får samme krav, men som er under planlegging. Da kan man prosjektere løsninger og legge til rette for optimal drift med utslippsfritt utstyr allerede i prosjekteringsfasen. Jo før vi tenker på dette, jo bedre og mer bærekrafts- og kostnadseffektive blir løsningene, slår han fast.

Fakta om rv. 509 Sør Tjora-Kontintentalveien

 • Inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren. Prosjektet er bompengefinansiert.
 • Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalveien på riksvei 509, med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger.
 • Pågår fra oktober 2022 til august 2024.
 • Prosjektet vil BREEAM Infrastructure-sertifiseres med minimumskrav på «Very good».
 • Det skal i hele anleggsperioden benyttes minst to utslippsfrie gravemaskiner med egenvekt over 8 tonn.
 • 25 % av personellkjøretøy og minst 20 % av lette varebiler (3,5 tonn eller mindre) skal være utslippsfrie.