Disse kan få stein fra Stad skipstunnel

Kystverket og kommunene Stad, Kinn og Vanylven er nå enige om en prioriteringsliste over hvilke næringstiltak som kan motta steinmasser fra Stad skipstunnel. Se lista her!

Les også: Mange vil ha stein fra skipstunnelen

– Vi er opptatt av å optimalisere prosjekt Stad skipstunnel og skape mest mulig nytte. I dette ligger det å gjenbruke steinen fra skipstunnelen på en fornuftig måte, sier prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad, i en pressemelding fra Kystverket (KYV).

Annonse

Han forteller om en lang og grundig prosess for å få landet prioriteringslisten:

– Her er det mange gode tiltak i tre kommuner, som vil skape nye næringsområder og flere arbeidsplasser, sier Skjeppestad.

Store dimensjoner – mye stein

Dimensjonene til skipstunnelen er massive. Med en høyde på 50 meter og en bredde på 36 meter, som gir et tverrsnitt tilsvarende 17 veitunneler (!) i 1700 meters lengde, er det store mengder stein som skal tas ut av tunnelåpningene. Totalt skal fjernes over tre millioner kubikkmeter fast fjell av tunnelen, som tilsvarer nærmere seks millioner kubikkmeter sprengte steinmasser.

I kommunene rundt skipstunnelen er det mangel på steinmasser og interessen blant mottakerne har vært og er stor. Stein fra skipstunnelen kan gi flere nye næringsarealer i regionen, og mange nye arbeidsplasser. Kommuner og næringsaktører har brukt mye tid og ressurser på reguleringsarbeid for å være i posisjon til å motta steinmasser.

– Realisering av Stad skipstunnel vil gi steinmasser til flere nye næringsarealer i Vanylven kommune; både til Prodtex sitt anlegg på Fiskåholmen og MOWI sitt anlegg ved Sighaug. Disse nye næringsområdene vil sammen med tunnelen gi økt vekst og mange nye arbeidsplasser i kommunen og i regionen vår. Nå er det viktig at skipstunnelen kommer, så vi får disse satsingene på plass, sier kommunedirektør Andreas Christian Nørve i Vanylven kommune.

Prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad. (Foto: Kystverket)

Prosjektleder for Stad skipstunnel, Terje Skjeppestad. (Foto: Kystverket)

Prioritering

– Det har vært viktig for Kystverket at kommunene Stad, Vanylven og Kinn er omforent med oss om hvilke prosjekter som skal prioriteres for mottak av stein fra Stad skipstunnel. Et sentralt element for Kystverket har også vært at alle de tre kommunene har prosjekter som skal få stein, sier Skjeppestad.

Han får støtte fra Kinn kommune.

– Kinn kommune er godt fornøyd med den prosessen som Kystverket har lagt opp til for å få til en fordeling av steinmassene som fremmer de momentene som kommunen er opptatt av. De aktuelle prosjektene i Kinn kommune  er alle knyttet til eksisterende næringsareal og vil, dersom de får stein, kunne utvide virksomheten sin. Dette vil føre til økt verdiskaping og forsterke et næringsliv, som allerede har vist seg som handlekraftig, sier kommunedirektør i Kinn, Øyvind Bang-Olsen.

Prioriteringene av hvem som kan få steinmasser er gjort blant annet ut ifra prosjektenes modenhet, nytteverdi og kostnader. I utgangspunktet skal det tas ut like store mengder stein på begge sider av skipstunnelen.

– Dessverre har vi ikke nok steinmasser til alle tiltakene som ønsker stein, sier Skjeppestad.

Kystverket har, i samarbeid med de tre kommunene, kommet fram til følgende omforente prioriteringsliste:

Nord for tunnelen


Tiltak

Kommune
Innmeldt massebehov i m3
Prioritet
Entringsområde Kjøde Stad (KYV-tiltak) Kvalitetssikres 1
Kjøde næringsområde Stad (KYV-tiltak) Kvalitetssikres 2
Fiskåholmen Vanylven 372 000 3
Mowi, Sighaug Vanylven 115 000 4
Stad Molo, Leikanger Stad Kvalitetssikres 5
Breivika Vanylven 1 120 000 6
Småstranda Vanylven 699 000 7
Klovningen Vanylven 250 000 8
Årsheim Stad 700 000 9

Sør for tunnelen


Tiltak

Kommune
Innmeldt massebehov i m3
Prioritet
Entringsområde Moldefjorden Stad (KYV-tiltak) Kvalitetssikres 1
Lesto næringsområde Stad (KYV-tiltak) Kvalitetssikres 2
Pelagia (Pelagia og Stad kommune), Moldefjorden Stad 233 000 3
Moldefjorden, Eide-krysset Stad (VFK-vei/kryss) 30 000 4
Sentrumstomta Måløy Kinn 326 000 5
Flatraket Industribygg Stad 40 000 6
Nordvestvinduet, Allmenning Kinn 300 000 7
Domstein, Raudeberg Kinn 50 000 8
Babord, Raudeberg Maritime Park Kinn 55 000 9
Pelagia, Måløy/Deknepollen Kinn 55 000 10
Skårastranda Kinn 375 000 11
Barstadvika, Nordfjord Havn Kinn 258 000 12
Skottneset Stad Usikkert 13
Moldefjorden (dypvannsdeponi) Stad (KYV-deponi) Forhåpentligvis ikke aktuelt 14

Listen viser mulige mottakere av stein, og prioriteringen mellom disse. Jo høyere tiltaket er på listen, desto større sjanse har det for å motta stein. Dersom et tiltak av ulike grunner skulle falle fra, vil neste tiltak rykke oppover på prioriteringslisten.

Fakta om skipstunnelen:

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. I tillegg skal prosjektet optimaliseres for å hente ut andre nyttegevinster. Gjenbruk av steinmasser er en del av dette.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten  vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

Kystverket er en transportetat som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Visjonen vår er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Stad skipstunnel er en del av dette arbeidet.

Prioritering av mottakere som kan få steinmasser fra Stad skipstunnel. Jo lavere nummer, jo større sjanser for mottak av stein.