Skogsentreprenører får adgang til å klage på tømmermåling

Fra 1. januar 2024 har skogsentreprenører rett til å påklage målingen av tømmervolum. – En svært viktig prinsipiell sak for oss i skogsbransjen. Dette er jo oppgjørsgrunnlaget vårt, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef i MEF avdeling skog.

Når skogsentreprenører leverer fra seg tømmeret til treforedlingsindustrien, er det Norsk Virkesmåling som måler hvor mye og hva slags type tømmer som leveres. Dette danner grunnlaget for entreprenørenes godtgjørelse. Dermed er det av stor interesse for entreprenørene – og også oppdragsgiver/skogeier – at målingene er korrekte.

Moderne skogsmaskiner har svært moderne og nøyaktige måleinstrumenter, og det hender fra tid til annen at skogsentreprenørene opplever avvik fra det de selv måler og det Norsk Virkesmåling kommer fram til. Tidligere har det ikke vært mulig for skogsentreprenørene å klage på disse målingene selv, men fra 1. januar 2024 er det åpnet for dette.

Annonse

Kan utgjøre betydelige beløp

– At entreprenørene får en selvstendig klagerett, er en svært viktig prinsipiell sak for oss. Dette er jo hele oppgjørsgrunnlaget vårt. Norsk Virkesmåling skal jo være et nøytralt organ, og jeg vil understreke at deres målinger har en stor grad av tillit i bransjen. Likevel hender det altså at det er avvik mellom det Norsk Virkesmåling og entreprenørene måler. Og når det først er avvik, kan det utgjøre betydelige beløp for den enkelte skogsentreprenør, sier Bjørn Lauritzen, fagsjef Skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

– La oss si at entreprenøren mangler 200 kubikk tømmer på en drift, så betyr det fort 40 000 kroner i tapte inntekter.

Bjørn Lauritzen, fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). (Foto: Runar F. Daler).

Vinn-vinn for bransjen

– Vi mener det har vært prinsipielt feil at skogsentreprenørenes oppgjørsgrunnlag i sin helhet er kontrollert av deres oppdragsgivere, uten at entreprenørene har en formalisert rolle i forbindelse med hvordan oppgjørsgrunnlaget defineres. Derfor er det flott at entreprenørene nå i hvert fall får mulighet til å klage på målingene dersom de mener de er feilaktige. Jeg vil påpeke at skogsentreprenørene selv utfører svært nøyaktige målinger ved hjelp av hogstmaskinene, fortsetter Lauritzen.

– Fram til nå har entreprenørene, hvis de opplever avvik, måttet gå til sine oppdragsgivere og be dem klage på vegne av seg, noe som ofte har vist seg vanskelig å gjennomføre. Dermed har man som oftest blitt pent nødt til å bite i seg differansen og gå videre. Det at entreprenørene nå får adgang til å klage selv, vil styrke deres rettsikkerhet. I tillegg vil jeg tro det kan bidra til å skjerpe selve tømmermålingen, så det er vinn-vinn for hele bransjen.

– All risiko hos entreprenørene

– Men hvorfor forekommer det avvik mellom entreprenørenes og Norsk Virkesmålings tall?

– Det kan vær en lang rekke ulike omstendigheter og faktorer. Lassbæreren har kanskje ikke funnet alt tømmeret, tømmeret kan bli kjørt til feil mottaker, det kan til og med være stjålet fra velteplassen eller fra selve lasset. Men av og til kan det også ha blitt gjort feil under selve målingene, og det er da det er viktig å ha mulighet til å klage. Det kan også være at volumet er målt riktig, men at kvaliteten er feil; altså det blir en uenighet om hvor stor andel av tømmeret som eventuelt ikke kan brukes. Da er det også nå mulig å kreve en kontrollmåling, forteller Lauritzen.

– Det er for øvrig et poeng i seg selv at i dag ligger all risikoen hos skogsentreprenørene, fra tømmeret blir hogget i skogen til det kommer inn til sagbruket. Vi mener det er prinsipielt galt. Det burde være mulig å fordele denne risikoen på en litt mer rettferdig måte, avslutter han.

Om Norsk Virkesmåling:

  • Norsk Virkesmåling er en måleforening eid av selgere og kjøpere av skogsvirke.
  • Målingene skal gi et nøytralt oppgjørsgrunnlag mellom partene i en virkeshandel.
  • Foreningen har 123 ansatte på over 50 forskjellige måleplasser i Norge.
  • Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum.