Nye regler for håndtering av overvann fra 1. januar

Et våtere og villere vær gjør at vi må tenke annerledes om hvordan vi bygger. Nytt regelverk gjelder fra 1. januar 2024.

Overvann er vann fra nedbør eller snøsmelting som ikke siger ned i grunnen. Når vannet renner på overflaten, kan det skade bygninger og infrastruktur. I verste fall kan det stå om liv og helse.

Store kostnader

I tillegg utgjør overvannet en stor kostnad for samfunnet. De totale skadekostnadene på bygninger og anlegg som følge av overvann, ligger i dag på mellom 1,6 til 3,6 mrd. kroner per år, ifølge en pressemelding fra Direktoratet for byggkvalitet.

Annonse

Uten forebyggende tiltak anslår Overvannsutvalget at de forventede skadekostnadene som følge av overvann, vil dobles de neste 40 årene. De nye kravene om håndtering av overvann gjelder for hele landet, men bare hvis kommunene ikke har vedtatt egne krav i arealplanene sine.

– Det nye regelverket vil i større grad sikre at nye byggeprosjekter er tilpasset klimaet i fremtiden. Samtidig åpner vi for at kommunene selv kan lage egne bestemmelser, basert på lokale forhold. Uansett vil de nye reglene sørge for at vi vil være bedre forberedt på et våtere og villere vær i fremtiden, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

100-årsnedbør

Etter de nye reglene skal løsningene for å håndtere overvann kunne stå imot nedbøren i fremtiden. Reglene sier at beregningene skal gjøres ut fra nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall. Det vil si at vi skal ruste oss for den kraftigste nedbøren vi regner med kommer i løpet av 100 år.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har hjulpet Kommunal- og distriktsdepartementet i deres forskriftsarbeid for håndtering av overvann.

– Heldigvis er det mye vi kan gjøre som ikke koster så mye, men som likevel vil ha stor effekt. Av og til kan det være så enkelt som å bytte ut asfalt med grus, plen eller andre drenerende dekker som hjelper til med at vannet blir infiltrert i grunnen, sier direktør i DiBK, Per-Arne Horne.

Fakta

  • De nye reglene trer i kraft 1. januar 2024
  • Reglene gjelder for hele landet, så lenge det ikke er lokale bestemmelser om håndtering av overvann i arealplaner
  • Plan- og bygningsloven, sammen med byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10), har nye bestemmelser
  • Les mer om bestemmelsene på DiBKs nettsider