Etterlengtet vannsenter nærmer seg åpning

I en årrekke har det vært snakket om å etablere et eget kompetansesenter for VA-bransjen. Nå nærmer det seg endelig åpning av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås.

I slutten av september var VA-ressursgruppen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) på befaring på det nesten ferdigstilte vannsenteret, som ligger inne på området til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås i Viken fylke.

Både Peer-Christian Nordby (t.v.) og Finn N. Bangsund har store forventninger til det nye vannsenteret, som de håper vil bli et samlingssted for hele VA-bransjen i Norge. (Foto: Runar F. Daler)

Både Peer-Christian Nordby (t.v.) og Finn N. Bangsund har store forventninger til det nye vannsenteret, som de håper vil bli et samlingssted for hele VA-bransjen i Norge. (Foto: Runar F. Daler)

Det var en begeistret gjeng som der på nært hold fikk se en rekke ulike vannledninger, kummer, koblinger og andre installasjoner i bakken. I tillegg kom de inn i selve driftsbygget, som blant annet inneholder undervisningsrom og, ikke minst, selve «hjernen» i anlegget; en 20 kvadratmeter stor firkantkum og en tilstøtende 12 meter lang og Ø3000 stor plastkulvert, der både blågods, ulike VA-ledninger og annen infrastruktur er installert.

Annonse

Nå skal senteret fylles med aktiviteter

– Nasjonalt senter for vanninfrastruktur – eller bare Vannsenteret, som vi kaller det – skal være et kompetansesenter for hele vannbransjen. Vi skal formidle eksisterende kunnskap, og utvikle ny kunnskap innen VA-faget, og vi håper også det kan bidra til rekruttering i bransjen, sier Sjur Tveite, daglig leder for senteret.

– Byggingen er snart ferdig her nå. Planen er å starte forsiktig opp i midten av oktober, men den offisielle åpningen blir til våren. Det viktige for oss framover blir å fylle senteret med aktiviteter. Det er mange muligheter her. Kanskje har VA-gruppen til MEF noen innspill også, sier han.

Her fra selve «hjernen» i anlegget, i kjelleren under driftsbygningen; en 20 kvadratmeter stor firkantkum og en tilstøtende 12 meter lang og Ø3000 stor plastkulvert, der både blågods, ulike VA-ledninger og annen infrastruktur skal installeres. (Foto: Runar F. Daler)

Her fra selve «hjernen» i anlegget, i kjelleren under driftsbygningen; en 20 kvadratmeter stor firkantkum og en tilstøtende 12 meter lang og Ø3000 stor plastkulvert, der både blågods, ulike VA-ledninger og annen infrastruktur skal installeres. (Foto: Runar F. Daler)

Samlingssted for hele bransjen

– Det er artig at vi, som har vært med på ferden lenge, endelig kan komme hit på befaring, sier Finn N. Bangsund, leder for MEFs VA-ressursgruppe. Gruppen består av engasjerte medlemsbedrifter fra ulike deler av landet som jobber med VA-faget. MEF har også investert i og er aksjonær i senteret, sammen med andre sentrale VA-aktører – både bransjeorganisasjoner, kommuner og leverandører.

– Målet er at dette skal bli et samlingssted for hele VA-bransjen i Norge; et kompetansesenter, der man kan teste, øve og forske på hvordan vi bygger fremtidens vann- og avløpssystem. Det er jo et enormt etterslep på VA-nettet her i landet, og store oppgaver ligger foran oss. Vi tror dette senteret kan bli viktig i så måte. Vi håper også at det kan bidra til økt kompetanse for unge anleggsrørleggere og lærere på videregående skoler, samt ADK1-lærere, sier han.

– MEF har de senere årene satset sterkt på å gi våre medlemmer mulighet til å øke sin VA-kompetanse. Det nye anleggsrørleggerfaget er kanskje det største kompetanseløftet i VA-næringen på lang tid. MEFs engasjement og medeierskap i Vannsenteret er enda et ledd i å videreutvikle denne kompetansen ytterligere, ikke bare for våre medlemmer, men i hele næringskjeden. Fra innkjøp til planlegging og utførelse. Det at hele næringen samles på Vannsenteret, gir store muligheter for enda et løft.

Daglig leder Sjur Tveite og kurs- og opplæringsansvarlig Ove Emil Aker på Vannsenteret ser fram til å ta det nye senteret i bruk. De presiserer at det viktige framover blir å fylle det med aktiviteter. (Foto: Runar F. Daler)

Daglig leder Sjur Tveite (t.v.) og kurs- og opplæringsansvarlig Ove Emil Aker på Vannsenteret ser fram til å ta det nye senteret i bruk. De presiserer at det viktige framover blir å fylle det med aktiviteter. (Foto: Runar F. Daler)

Behov for opplæring

– Det er en milepæl at vi nærmer oss ferdigstillelse av Vannsenteret, som vi har store forventninger til. Vi håper det kan bli et fyrtårn for VA-bransjen i Norge, hvor alle aktører kan henvende seg for å øke sin kunnskap. Vi i MEFs VA-gruppe vil forsøke å utarbeide konsepter for senteret, slik at vi kan øke kompetansen til entreprenørene, sier Peer-Christian Nordby fra Olimb Rørfornying.

– Vi ser på dette senteret som en arena for å samle bransjen, spesielt med tanke på opplæring. Her er jo alle bransjeorganisasjonene og mange av leverandørene involvert. Universitetet på Ås (NMBU) er også sterkt inne, både som styremedlem og eier av selve bygget. NMBU utdanner faktisk flest VA-ingeniører i Norge, og studentene der vil nå få mulighet til å lære mye mer om VA-systemer i praksis. Det er jo varierende kompetanse på de som er ute og kontrollerer VA-anlegg, og det er utvilsomt behov for tilleggsopplæring. Der kommer Vannsenteret inn i bildet.

Da Anleggsmaskinen er på besøk er det fremdeles graving inne på området, men Vannsenteret nærmer seg ferdigstillelse, i alle fall byggetrinn 1.(Foto: Runar F. Daler)

Da Anleggsmaskinen er på besøk er det fremdeles graving inne på området, men Vannsenteret nærmer seg ferdigstillelse, i alle fall byggetrinn 1.(Foto: Runar F. Daler)

Lagt inn lekkasjepunkter

Det har med hensikt blitt lagt inn enkelte feil i det moderne ledningsnettet på Vannsenteret – i undervisningsøyemed. Blant annet har det blitt lagt inn flere lekkasjepunkter, som man kan trene på å finne og utbedre.

– Det er jo veldig stort fokus på vannlekkasjer, i og med at omtrent 30 prosent av alt vannet som blir produsert i Norge, forsvinner ut i bakken som følge av lekkasjer. Dermed er det lagt inn en del lekkasjepunkter på ulike typer vannledninger, forklarer Nordby.

– Det er også lagt inn andre funksjoner, som trykkprøving, pluggkjøring og muligheter for å øve på kloring og desinfisering. Det er selvsagt muligheter for å øve seg på ulike blå-deler som operatører kan møte i hverdagen, og i kulverten under bygget har også man mulighet til å bytte ut og sette inn ulike typer rør. I tillegg er det lagt inn trasésøk, for det er jo ikke alltid kart og terreng stemmer, så da kan man øve på å søke opp hvor rørene egentlig befinner seg, forteller han.

Driftsbygningen skal blant annet inneholde undervisningsrom, og i kjelleren er det en 20 kvadratmeter firkantkum og en 12 meter lang og Ø3000 plastkulvert. (Foto: Runar F. Daler)

Driftsbygningen skal blant annet inneholde undervisningsrom, og i kjelleren er det en 20 kvadratmeter firkantkum og en 12 meter lang og Ø3000 plastkulvert. (Foto: Runar F. Daler)

Dette er bare starten

Det er imidlertid også enkelte ting VA-gruppen gjerne kunne tenkt seg, som ikke er på plass – ennå.

– Blant innspillene fra VA-gruppen i MEF er at det burde være tilgang til et åpent grøftesnitt, slik at man kan studere hvordan man legger rørene og hvordan man fyller rundt en grøftekasse. Dette er ikke med i byggetrinn 1, som nå etableres, men det er noe som bør være relativt enkelt å få til. Det er et stort areal å ta av på tomta, og vi er i dialog med ledelsen ved senteret om en plan om å få dette på plass. Dette er jo et nasjonalt senter for vanninfrastruktur, og målet er at det skal dekke hele spekteret i bransjen. Derfor vil det nok skje enda mer her de kommende årene, avslutter Nordby.