Mesta skal sørge for trygge og fremkommelige veier i Troms

Mesta har inngått en ny kontrakt med Statens vegvesen om å drifte og vedlikeholde riksveiene i Tromsø og midtre Troms de neste fem årene. Særlig fremkommeligheten om vinteren er trafikantene er opptatte av.

– I Tromsø by skal vi forsterke vinterdriften på særlig utsatte strekninger som Tverrforbindelsen. Det samme gjelder gang- og sykkelveinettet langs riksveiene. Dette får høy prioritet framover på grunn av tunnelstengingene i byen, sier byggeleder Odd Helge Lyngra i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Andre strekninger i kontraktsområdet som er særlig utsatt, blant annet Skibotndalen, får også økt innsats vinterstid.

Annonse

– Målet vårt er å skape forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier Lyngra, som ser fram til samarbeidet med Mesta.

Drøyt 400 mill.

Driftskontrakten har en verdi på nesten 418 millioner kroner eks. mva., og gjelder fra 1. september 2023 og i fem år. I tillegg har begge parter opsjon i inntil tre nye år.

Mesta anslår at om lag 20 av Mestas egne ansatte kommer til å være involvert i veidriften.

I tillegg til Mestas egne mannskaper, er en rekke lokale firmaer engasjert som underentreprenører. Disse er blant andre Jensen Maskin & Transport AS, Baks AS, Laksvatn Maskin, OJ Anlegg AS, All-Tjeneste AS og Vacumkjempen AS.

Den store og langvarige kontrakten gir stabile arbeidsplasser i lokalsamfunnene og legger til rette for å investere i en mer miljøvennlig maskinpark. Kontrakten inneholder flere miljøkrav, blant annet skal alle entreprenører ha miljøsertifisering, og de må rapportere CO2-utslipp.

– Sikkerhet i alt vi gjør

– Mesta er godt rigget til denne kontrakten. Mannskapet vår har lang erfaring fra området, de kjenner veiene og de utfordrende områdene godt, sier Aadne Olsrud, prosjektleder i Mesta.

Han understreker at Mesta er fornøyd med skjerpede krav til miljø i kontrakten. Ifølge Olsrud arbeider selskapet mye med å drifte smart, blant annet gjennom digitalisering, ved å ta hensyn til miljøet og å redusere utslipp.

– Vi har sikkerhet i alt vi gjør som hovedoppgave, det gjelder både for trafikantene på veiene og for våre egne ansatte. Åpne veier om vinteren er viktig for folk og viktig for oss, sier prosjektleder Aadne Olsrud i Mesta.

Mesta hadde det laveste tilbudet på Troms-kontrakten i konkurranse med to andre entreprenører.

Tromsø-Skibotndalen og midtre Troms

Driftskontrakten som gjelder E8 og E6 i Troms omfatter 305 km vei, hvorav 30 km er gang- og sykkelveier. Veiene som skal driftes og vedlikeholdes er E8 fra Tromsø lufthavn til riksgrensen mot Finland, og E6 fra Salangsdalen i Bardu nordover til Skibotn.

Disse veiene går gjennom kommunene Balsfjord, Bardu, Målselv, Storfjord og Tromsø. Strekningen Salangsdalen-Nordkjosbotn inngår rent formelt i den nye kontrakten først fra 1. september 2025.