Utbedrer rv. 94 mot Hammerfest

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt oppdraget med å utbedre og bygge ca. fem kilometer ny vei på innfartsveien til Hammerfest.

Bertelsen og Garpestad AS hadde ikke det laveste tilbudet, men vant likevel oppdraget etter at gode løsninger som gir veien merverdi ble trukket fra i Statens vegvesens evaluering. Bare 200.000 kroner skilte vinneren fra nummer to, Morgedal Entreprenør AS, tett fulgt av Anlegg Øst Entreprenør AS. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Trygg og fremkommelig

Utbedringen skal gi veien til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet – særlig vinterstid. Arbeidet starter i august 2023. Ny og trafikksikker vei som er lettere å holde åpen på vinteren skal stå ferdig i 2025. Strekningen som skal utbedres er rv. 94 Mollstrand–Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord–Saragammen (del II).

Annonse

Kostnad

Bertelsen & Garpestad påtar seg å utføre utbedringene for drøyt 276 millioner kroner medregnet moms. Prosjektets totalkostnad medregnet, grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet, er beregnet til 439 mill. kr, også kalt styringsramme.

Signering

Kontrakten blir ikke signert før karenstiden er gått ut. Det vil si tiden de andre deltakerne har til å fremme klager på tildelingen. I tråd med god forretningsskikk er klagefristen i denne anskaffelsen ti dager.

Prosjektet har som mål å:

  • Oppgradere veistandarden slik at den tilfredsstiller dagens krav til riksvei.
  • Tilrettelegge for myke trafikanter (gående og syklende).
  • Minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming av veianlegget.
  • Øke trafikksikkerheten, bedre regulariteten og trafikkavviklingen.
  • Reduserte transportkostnadene ved å fjerne trafikale hindringer.
  • Redusere reisetiden for nærings- og persontransport.
  • Redusere risikoen for påkjørsel av rein.