Nye, strengere innleieregler

Reglene begrenser muligheten til innleie fra bemanningsforetak.

Under den årlige Arbeidsgiverdagen, som ble arrangert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) tidligere i år, var de nye innleiereglene hovedtemaet. MEFs advokat Solveig Nørstrud Wanvik og juridisk praktikant Håvard Almås forklarte regelverket til den fullsatte salen. Dette angår nemlig mange medlemsbedrifter.

Trådte i kraft 1. april

Støre-regjeringen fremmet i januar 2022 flere lovforslag som hadde til formål å styrke arbeidsmiljølovens hovedregel om faste ansettelser. Forslagene ble senere vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 1. april i år. Ifølge Solveig Nørstrud Wanvik vil flere av regelendringene kunne ha stor betydning for MEF-bedriftene.

Annonse

– Det er en generell innstramming i adgangen til innleie fra bemanningsforetak, det er forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, og det er en skjerping av innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse, forteller Wanvik til Anleggsmaskinen.

Vilkårene for lovlig innleie

Arbeidsmiljøloven opererer med to ulike alternativer for innleie av arbeidskraft, forklarer Wanvik:

– Paragraf 14-12: Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak), og paragraf 14-13: Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (produksjonsbedrift).

Lovlig innleie forutsetter altså at innleieforholdet oppfyller vilkårene for ett av disse to alternativene, sier hun.

Wanvik presiserer at det kun er foreslått – og vedtatt – endringer i den delen av regelverket som gjelder innleie fra bemanningsforetak. Likevel er det viktig å være klar over at ved innleie fra produksjonsbedrift, må både innleie- og utleiebedriften oppfylle bestemte minimumsvilkår. Dersom minimumsvilkårene ikke oppfylles, kan utleiebedriften vurderes å være bemanningsforetak – ikke produksjonsbedrift – i lovens forstand.

NYE REGLER: Juridisk praktikant i MEF, Håvard Almås, forklarer de nye reglene for den lydhøre forsamlingen. (Foto: Runar F. Daler)

NYE REGLER: Juridisk praktikant i MEF, Håvard Almås, forklarer de nye reglene for den lydhøre forsamlingen. (Foto: Runar F. Daler)

Generell innstramming

Frem til 1. april var det mulig å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak til arbeid av «midlertidig karakter». Denne muligheten er nå fjernet. For bedrifter uten tariffavtale innebærer dette at bemanningsforetak bare kan benyttes i forbindelse med vikariater, praksisarbeid og arbeidsmarkedstiltak, jf. aml. §§ 14-12 (1) og 14-9 (2).

– Det er imidlertid innført et unntak fra denne innstrammingen, ved innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt, sier Wanvik.

– Likeledes vil bedrifter bundet av tariffavtale inngått med fagforening med mer enn 10 000 medlemmer fortsatt kunne inngå skriftlig avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie, uten å måtte forholde seg til disse begrensningene. Det er da en forutsetning at de tillitsvalgte representerer et flertall av den arbeidstakerkategorien som innleien gjelder.

Forbud i Østlandsområdet

I tillegg til den generelle innstrammingen i muligheten til innleie fra bemanningsforetak som gjelder nasjonalt, er det innført et forbud mot slik innleie til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, jf. forskrift om innleie fra bemanningsforetak § 4.

– Dette forbudet omfatter aktiviteten bygningsarbeid, og det er lokasjonen til byggeplassen som er det avgjørende – ikke hvor innleiebedriften har hovedkontor, presiserer Wanvik.

I forskriftens § 4 er bygningsarbeid definert på følgende vis:

 • oppføring av bygninger,
 • innrednings-, utsmykkings-, og installasjonsarbeid,
 • montering og demontering av prefabrikkerte elementer,
 • riving, demontering, ombygging og istandsetting,
 • sanering og vedlikehold, utenom arbeid som er rutinemessig eller mindre omfattende,
 • graving, sprenging og annet grunnarbeid i tilknytning byggeplass, og
 • annet arbeid som utføres i tilknytning til byggearbeid.

Det er vedtatt overgangsregler som medfører at forbudet får virkning fra 1. juli for:

 • konkrete innleieavtaler som foreligger på ikrafttredelsestidspunktet (1. april), og
 • oppdragskontrakter som er inngått før ikrafttredelsen under forutsetning av at innleie kan benyttes i oppdragsgjennomføringen. Det samme gjelder hvor bindende tilbud er inngitt før ikrafttredelsen.

  FULLSATT: MEFs nestleder Roger Ingebrigtsen var konferansier under Arbeidsgiverdagen. (Foto: Runar F. Daler)

  FULLSATT: MEFs nestleder Roger Ingebrigtsen var konferansier under Arbeidsgiverdagen. (Foto: Runar F. Daler)

Rett til fast ansettelse

I henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 14-12 (4) vil arbeidstaker innleid fra bemanningsforetak ha rett til fast ansettelse hos innleiebedriften dersom vedkommende har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Ved beregningen skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær.

– Dette er en innstramming av en tidligere regel hvor det fremgikk at retten til fast ansettelse ville inntre etter tre eller fire år, avhengig av innleiegrunnlaget. Nå er grensen altså satt til tre år for all innleie fra bemanningsforetak, forklarer Solveig Nørstrud Wanvik.

Dersom du har spørsmål om innleieregelverket eller andre juridiske problemstillinger, ta kontakt med MEFs juridiske avdeling, ved Solveig Nørstrud Wanvik eller Håvard Almås.