Nye Veier med økt fokus på økologiske verdier og naturmangfold

Nye Veier planlegger ny E18 Tvedestrand-Bamble og har sett på mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Planlegging av delstrekningen fra Gjerstad til Bamble inngår i dette arbeidet. Nå skal det gjennomføres kartlegginger av økologiske verdier for fisk og andre vannlevende organismer i berørte vannforekomster.

I planlegging av ny vei ligger alle forutsetninger til rette for å utvikle løsninger og tiltak for å unngå, begrense, avbøte eller kompensere for uønskede effekter for miljø og klima.

Overføringsverdi til andre planprosjekter

– Allerede i planlegging av ny vei må vi identifisere hvilke muligheter vi har til å øke bærekraften i prosjekter. Nye Veier jobber bevisst med dette når vi utvikler og planlegger prosjektene våre. Kartlegging av naturverdier på delstrekningen E18 Gjerstad-Bamble er ett av flere eksempler på hva vi gjør for å hensynta klima og miljø, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier, i en pressemelding fra selskapet..

Annonse

– På denne delstrekningen skal vi nå gjøre undersøkelser for å avdekke naturmangfoldet i det aktuelle området. Kunnskapen vi innhenter får betydning i dette prosjektet og har overføringsverdi til andre planprosjekter.

Mer gjenbruk kan gi andre problemstillinger

–Hvor er de spesielt viktige områdene og hvordan kan de ivaretas?

Utredningene Nye Veier har gjort om mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei viser at det er gode muligheter på ny E18 Tvedestrand-Bamble. I enkelte områder kan imidlertid mer gjenbruk innebære større påvirkning på vann og vassdrag sammenlignet med det opprinnelige planforslaget fra 2021. Denne typen utfordringer må løses på delstrekningen E18 Gjerstad-Bamble.

Kartillustrasjon E18 Gjerstad-Bamble. (Kart: Nye Veier)

– Arbeidet med optimalisering og mer gjenbruk illustrerer at mer vekt på gjenbruk kan føre til andre eller nye dilemmaer og problemstillinger. Dette er løsbart, men krever at vi har et godt kunnskapsgrunnlag i planleggingen. Nå skal vi kartlegge økologiske verdier for fisk og andre vannlevende organismer i de berørte vannforekomstene mellom Gjerstad og Bamble. Så må vi gjøre konkrete vurderinger av hvilke konsekvenser inngrepene med ny vei kan få. Avhengig av resultatene skal vi beskrive tiltak for å unngå, begrense, avbøte eller kompensere i de områdene, sier Stian Blindheim, planprosjektleder for planlegging av ny vei fra Tvedestrand til Bamble, der den aktuelle delstrekningen inngår.

Skal supplere kunnskapsgrunnlaget

Siden planarbeidet som pågår bygger på et tidligere forslag til reguleringsplan, foreligger det allerede mye grunnlagsdata. Dette ble innhentet og dokumentert av NIBIO. Disse undersøkelsene omfattet blant annet elektrofiske i bekker for å kartlegge forekomsten av arter og vurderinger av kvaliteten på leveområdene deres. Bunndyr og ulike algetyper ble også kartlagt for å bestemme økologisk tilstand i vassdragene. Noen arter er vanskelige å fange og det ble benyttet DNA-teknologi til artsbestemmelse.

– Vi skal supplere det vi vet fra før så vi sitter på oppdatert kunnskap før vi fullfører arbeidet med forslag til reguleringsplan. Nå bruker vi sommersesongen 2023 til kartlegginger og undersøkelser ute i marka inkludert i noen elve- og bekkeavsnitt som tidligere ikke er undersøkt, sier Blindheim.

Om prosjektet

  • Delstrekningen E18 Gjerstad-Bamble inngår i planleggingen av ny E18 fra Tvedestrand til Bamble som til sammen er om lag 54 kilometer. Det foreligger et forslag til reguleringsplan fra 2021 som ikke er vedtatt.
  • Nye Veier har gjort et systematisk arbeid med verdioptimalisering blant annet for å vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Basert på dette er arbeidet med reguleringsplan gjenopptatt på de to delstrekningene E18 Gjerstad-Bamble og E18 Tvedestrand-Gjerstad.Anslag over gjenbruk, reduksjon i klimagassutslipp og kostnader for prosjektet E18 Tvedestrand-Bamble:
    • Legger opp til mer enn 50 % gjenbruk av eksisterende vei
    • Ser potensiale for kostnadsreduksjoner på ca 30 %
    • Reduksjon av klimagassutslipp på ca 30-40 %
  • Nye Veier vedtok i 2021 en ny klima- og miljøstrategi for selskapet. Målet er å være pådriver for nye og innovative løsninger i samferdselssektoren. Klima- og miljøstrategien gjelder for alle faser fra planlegging til utbygging og drift. I strategien har Nye Veier definert mål for å forbedre bærekraften i prosjektene, og redusere den negative påvirkningen på verdifulle arealer og naturmangfold.
  • SWECO er utførende rådgiver for Nye Veier på prosjektet E18 Tvedestrand-Bamble