VA-prosjekt sikrer kvikkleire-område

Et VA-prosjekt i Skaun i Trøndelag sliter med både kvikkleire og store mengder overskuddsmasser. Se hvordan de løser begge deler – i én operasjon.

Skaun kommune er i gang med å bygge nye hovedledninger for vann og avløp mellom Eggkleiva og Børsa. Eggkleiva avløpsrenseanlegg er i dag gammelt og nedslitt, og det er ikke hensiktsmessig å oppgradere anlegget til dagens standard.

I stedet bygger kommunen en overføringsledning for avløp fra Eggkleiva til Børsa renseanlegg, og samtidig en ny vannledning i samme trasé.

Annonse

Der møter man to utfordringer:

  1. Store mengder overskuddsmasser.
  2. Traséen går gjennom et kvikkleireområde der lavbrekket ligger i en ravinedal med en bekk. Graving her er risikofylt

Omfylling og terrengheving

Løsningen?

Heve terrenget og bekken med overskuddsmassene. Kvikkleira blir ikke rørt med så mye som ett spade- eller skuffetak.

– Vi legger de nye ledningene og fundament rett på eksisterende vei og jorder, og kjører inn alt vi har av overskuddsmasser til omfylling av ledningene og heving av terrenget i hele området. Siden dette er gjenbruk av masser i et geoteknisk sikkerhetstiltak, slipper vi prosessen med søknad om og godkjenning av massedeponi, sier Idar Nebelung, i en pressemelding fra VA-dagene og PAM Norge. Nebelung er prosjektleder for vann og avløp i Skaun kommune i Trøndelag.

Ledninger rett på bakken

Ledningene er for det meste lagt ut. Det ser litt spesielt ut der de ligger rett på bakken i den laveste delen av traseen, uten en eneste meter grøft så langt øyet rekker. Her skal overskuddsmasser – fra andre deler av traseen og rene masser fra andre steder – kjøres inn for omfylling av ledningene og oppfylling av terrenget, til minst to meter overdekning over de nye ledningene.

– Deretter etablerer vi ny vei på toppen, rundt 2,5 meter høyere enn dagens vei. Til slutt hever vi hele bekken tilsvarende 2-3 meter, og avslutter den med en tett leiremembran med erosjonslag på toppen. Det vil hindre vann i å trenge ned i fyllmassene under, sier Nebelung.

Foto: Solberg Maskin for Skaun kommune

Gjenbruk av masser

Normalt ville et prosjekt som dette blitt sittende med titusenvis av kubikkmeter overskuddsmasse, både fra grøftegraving og gammel veioverbygning. I Skaun blir det ikke så mye som et trillebårlass som må kjøres på deponi. Hver eneste kubikkmeter gjenbrukes i om- og oppfylling.

– Når vi forlater området etter ferdig prosjekt er det også sikret mot kvikkleireskred, i mye lavere risikoklasse for fremtiden. Dette er et godt eksempel på praktisk gjenbruk av masser, sier Nebelung.

Han kommer til VA-dagene uken etter påske, og vil der fortelle mer inngående om det spesielle VA-prosjektet og geotekniske sikringstiltaket i Skaun kommune. VA-dagene arrangeres av PAM Norge.