Tester løsninger for utslippsfrie anleggsplasser i 10 prosjekter

– Vi må få ned klimagassutslippene i transportsektoren, og da må vi også få ned utslippene fra anleggsplassene. Gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre store maskiner står for store utslipp av klimagasser. Derfor gir vi nå 10 nye pilotprosjekter tilskudd for å teste ut ulike løsninger for på sikt å få anleggsplassene til å bli utslippsfrie, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Pilotprosjektene skal gjennomføres av Statens vegvesen, Nye Veier og Bane NOR. Til sammen blir det satt av 65 millioner kroner til prosjektene, ifølge en pressemelding fra Samferdselsepartementet.

Følgende prosjekter får tilsagn om tilskudd i 2023:

Annonse

Ombygging av dieseldrevet skinnegående kjøretøy til batteri (0,9 mill. kr)

Bane NOR ønsker å bygge om en dieseldrevet lastetraktor til å bli batteridrevet. Det finnes i dag ikke lastetraktorer med batteridrift på markedet, og det er lite erfaring rundt bruken av batteriteknologi.

Ombygging av lastetraktoren vil gi erfaring med ombygging fra diesel til batteri, samt bruk av batteriteknologi i forbindelse med drift og vedlikehold av jernbanen. Prosjektet fikk tilsagn om 5 millioner kroner i fjor. Årets tilskudd går til videreføring av prosjektet.

Ladbar elektrisk gravemaskin til bygging av omformerstasjon i Sande (1,3 mill. kr)

Bane NOR vil ta i bruk elektrisk gravemaskin til å bygge omformerstasjon i Sande. Målet er å prøve ut ladbar elektrisk maskin på anleggsplass utenfor byområder, og at det vil bidra til at det blir flere prosjekter og maskiner prøves.

Målet er at det igjen bidrar til at markedet vil få flere maskiner i drift, tilgangen blir bedre, og ladning og rigg kan bli enklere på sikt. Prosjektet fikk tilsagn om 3,1 millioner kroner i fjor.

Kunnskapsprogram om kontraktsmekanismer (1,8 mill. kr)

Bane NOR vil etablere et kunnskapsunderlag for etablering av «beste praksis» for kontraktskrav og -evaluering for å fremme utslippsfri anleggsplass i transportvirksomhetene.

Piloten har til hensikt å forberede et grunnlag for at transportetatene skal kunne samkjøre kontraktskrav som legges til grunn i anskaffelse av utbyggingsprosjekter for vei og bane.

Elektrifisering i bygging av ny miljøgate i Gran sentrum (12 mill. kr)

Statens vegvesen ønsker å teste løsninger som effektiviserer den elektriske maskinparken, og får støtte til batterihengere som skal fraktes til der gravemaskinene står, slik at gravemaskiner slippe å bruke tid og energi på å belte seg frem og tilbake til ladepunkt.

Prosjektet ønsker i tillegg å teste ut krav til massetransport og leveranse av asfalt med elektriske lastebiler. Det skal også etableres en permanent ladestasjon som kommunen vil overta etter anleggsperioden og vil inngå i ladeinfrastruktur for tungtransporten.

Ladeinfrastruktur og utstyr til å lade tunge elektriske kjøretøy i bygging av Gjønnestunnelen på E18 Lysaker-Ramstadsletta (4 mill. kr)

Statens vegvesen vil etablere infrastruktur og utstyr til å lade tunge elektriske kjøretøy til massetransport. Prosjektet vil etablere et ladepunkt for lastebil i tilknytning til anleggsområdet på Gjønnes. Dette ladepunktet vil også kunne brukes til å hurtiglade en elektrisk anleggsmaskin i lunsjpauser, samtidig som en lastebil vil ha mulighet til å lade.

Med god logistikk på anlegget vil dette være tilstrekkelig til både å drifte anleggsmaskin elektrisk og å oppnå stor andel elektrisk massetransport. Prosjektet bidrar til ny kunnskap om utslippsfrie lastebiler og hvordan disse vil fungere på et veianlegg.

Bruk av batteribanker i bygging av E18 Vestkorridoren Strand – Ramstadsletta (10 mill. kr)

Statens vegvesen ønsker å utvikle elektrisk stagboring og implementere batteribank i anleggsvirksomheten. Prosjektet vil undersøke bruk av batteribanker for å omgå kapasitetsproblematikken og forbedre logistikken rundt bruk av elektriske maskiner.

Ladeinfraktruktur for anleggsmaskiner på RV 15/E39 Nordfjordeid (10 mill. kr)

Statens vegvesen ønsker etablering av infrastruktur for lading av anleggsmaskiner og/eller tyngre, elektriske kjøretøy. Det er planlagt tre ladepunkter langs rv. 15 som ligger sentralt i forhold til lading av maskiner for drift av veinettet i Nordfjord. Ladepunktene vil kunne brukes innenfor flere prosjekter de neste årene.

Prosjektet bidrar til ny kunnskap om tilrettelegging for ladning av elektriske/utslippsfrie lastebiler, drift- og anleggsmaskiner og hvordan det vil fungere med mobile løsninger for mindre veianlegg og prosjekter. Dette er kunnskap som er egnet til å bidra til varige utslippsreduksjoner. Prosjektet bidrar også til uttesting av nullutslippsløsninger på anleggsplasser i transportsektoren.

Kunnskapsprogram for pilotering av utslippsfrie anleggsplasser (4 mill. kr)

Nye Veier vil fortsette kunnskapsprogrammet som ble startet opp med bevilgning i 2022. Kunnskapsprogrammet er et samarbeid med Statens Vegvesen og Bane NOR, og skal finne gode kostnadseffektive løsninger for utslippsfrie anleggsplasser.

Kunnskapsprogrammet bidrar til å samle opp og hente ut de kunnskapseffektene som de øvrige pilotprosjektene skal føre til.

Elektrifisering av bruarbeider – Grenlandsbrua på prosjektet E18 Rugtvedt – Langangen (15,8 mill. kr)

Nye Veier ønsker å bytte ut dieselaggregater med elektriske aggregater. Prosjektet ble startet opp i 2022. I 2023 ønsker prosjektet å utvide elektrifiseringen på anleggsplassen ved å elektrifisere arbeidene ved to bruer og to tunneler. I tillegg vil det bli testet ny teknologi som skal bruke elektrisitet istedenfor gass i forbindelse med sveising.

Prosjektet vil generere kunnskap og erfaring med midlertidig tilkobling til strømnettet i forbindelse med anleggsdrift, som vil føre til varige utslippsreduksjoner i sektoren. Prosjektet vil også innebære logistikkgevinster i form av at behovet for transport av diesel inn på anlegget vil reduseres. Prosjektet medfører i tillegg fordeler utover reduserte utslipp, da faren for lokal forurensning og støynivå reduseres ved å legge om fra dieselaggregater til elektriske.

Slamfordeling på E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest (6 mill. kr)

Nye Veier vil teste ut teknologi for å presse/filtrere ut væske fra slam for å kunne redusere volum, som muliggjøre reduksjon av transport til godkjent mottak. Det er etablert to testanlegg hvor man tester to ulike teknologier, målet er å gå videre med den teknologien som gir de beste resultatene.

Prosjektet utførte forberedende arbeider og startet opp i 2022. I 2023 vil Nye Veier fullføre og utvide prosjektet.

I 2022 fikk 12 prosjekter til sammen 62 millioner kroner for å teste ut ulike løsninger for utslippsfrie anleggsplasser. Dette kan du lese om her.