Etterlengtet massemottak blir nytt jordbruksland

Thorbjørnrød ved Fredrikstad ser ut som tilfeldige hauger av jord og stein, men er i realiteten noe som mangler i hele regionen: En godkjent mottaksplass for rene masser. To millioner tonn gjenbruksmasser skal gjøre dette til nytt jordbruksareal.

Råde Graveservice er i full gang med utbygging, klargjøring og drift på det nye massemottaket.

– Velkommen til oss. Her tar vi imot rene masser fra hele distriktet rundt Fredrikstad, Råde og Sarpsborg, sier Vegar Eriksen i Råde Graveservice AS, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Nede på sletta ved innkjøringen står en stor maskin med høyt tårn. Den gjør en særdeles viktig jobb. Les mer om den lengre ned i saken.

Råde Graveservice AS investerer totalt rundt 30 millioner kroner i massemottaket. (Foto: Råde Graveservice)

Mottak for rene masser

Thorbjørnrød er det man i anleggsbransjen kaller for et godkjent mottak og deponi for rene masser. På folkemunne ofte kalt fyllplass. Mottaket ble godkjent av Fredrikstad kommune og Statsforvalteren i fjor. Det har plass til å lagre ganske mye masser; nærmere bestemt omkring 1,3 millioner kubikkmeter. Eller rundt to millioner tonn.

– Vi er glade for å være i gang med massemottaket på Thorbjørnrød. Her er det gjort en grundig jobb med tilrettelegging og godkjenning av et godt massemottak. Vi er stolte over å kunne tilby noe som er mangelvare i distriktet, sier daglig leder Terje Andersen i Råde Graveservice.

Å få godkjent et område som massemottak, er ingen tilfeldighet. Bak godkjenningen ligger en omfattende og komplisert prosess. I tillegg til kunnskap og innsats fra egne ansatte har Råde Graveservice hatt et godt og nært samarbeid med Multiconsult i Fredrikstad. Råde Graveservice investerer totalt rundt 30 millioner kroner i mottaket.

To millioner tonn rene gjenbruksmasser skal gjøre det tidligere skogholtet på Thorbjørnrød om til nytt jordbruksareal. (Foto: Råde Graveservice)

Dreneringsgrøfter med sprengstein

I bunnen gjennom hele området ligger en stor drensgrøft, fylt med sortert sprengstein pakket inn i duk. Det gir en effektiv og kontrollert drenering av nedbør og avrenning fra området. Grøftene leder alt vann inn i flere sedimenteringsdammer, der sand og sedimenter fanges opp og slipper det rensede vannet inn i overvannsgrøfter.

Det er viktig å understreke at Thorbjørnrød er et mottak for rene masser. Det vil si jord, stein, sand og leire helt fritt for forurensninger. Det blir nøye kontrollert:

  • Masser som leveres skal være rene, prøvetatt og dokumentert av den som leverer masser.
  • Mottaket følger med på hvert eneste lass, både manuelt og med kameraer på vektstasjon i innkjøring.
  • Kontrollprøver tas av hvert 100. lass, og analyseres som en ekstra sikkerhet.
  • Avrenningsvann fra mottaket analyseres både automatisk i målestasjon og ved manuelle rutinemessige prøver.

På Thorbjørnrød tar Råde Graveservice AS imot rene gravemasser fra både egne prosjekter og fra eksterne entreprenører. Fredrikstad kommune er en av kundene her. Mottaket er i utgangspunktet et tilbud til profesjonelle kunder. Private kunder vil det bare unntaksvis bli åpnet for, ettersom det i slike tilfeller ofte mangler dokumentasjon på at massene er rene.

Til nå har det blitt tatt imot rundt 150 000 kubikkmeter. Råde Graveservice AS regner med at det kan ta 12-14 år før Thorbjørnrød er fylt opp med rene masser. (Foto: Råde Graveservice)

Trygt for omgivelsene

Det er altså et grundig regime som sikrer at massemottaket ikke tilfører forurensninger. Her er det også gjort et grundig arbeid for å sikre omgivelsene. På Thorbjørnrød skal det fylles opp mellom to åsrygger. I sydenden av fyllingsområdet var det dypt ned til fjell, og meget bløte leiremasser.

Dette blir stabilisert gjennom kalksementpæling av et større område mot syd. Det er her maskinen med det høye tårnet kommer inn i bildet. Gjennom februar og mars har maskinen vært i sving med å sette ned disse kalkpælene.

Mottaket på Thorbjørnrød tilhører to gårder i området. Mens mottaket er i aktiv drift, betaler Råde Graveservice grunnavgift til de to grunneierne. Når området er fylt opp i henhold til planen skal det bli nytt jordbruksareal her.

– Det har vært skog her tidligere. Nå ønsker fylket og kommunen å gjøre området om til jordbruk, og vi skal prøve å få mest mulig jordbruksareal ut av området. All skogjorda har blitt lagt på mellomlager. Når det er fylt opp til planlagt høyde legger vi på skogjorda og annen overskuddsjord fra andre byggeprosjekter der jorda bygges ned. Kommunen vil også medvirke til at overskuddsjord leveres her. Sammen bidrar vi til en god utnyttelse av rene overskuddsmasser, sier Terje Andersen.

Denne riggen setter ned kalkpælene som sikrer de bløte massene i sydenden av området. (Foto: Råde Graveservice)

Varighet

Det første lasset ble tippet på Thorbjørnrød i januar i fjor. Til nå har det blitt tatt imot rundt 150 000 kubikkmeter. Andersen regner med at det kan ta 12-14 år før Thorbjørnrød er fylt opp. Til den tid, står et nytt mottak klart: Onsøy Pukkverk, 3-4 kilometer unna i Vikaneveien.

– Der skal det fylles igjen når vi er ferdige med å ta ut stein til nullpunktet, omtrent samtidig med at Thorbjørnrød er fylt opp. Akkurat hvor lang tid det tar er avhengig av tilgang og etterspørsel. 12-14 år kan være et godt tips i dagens marked, sier Terje Andersen i Råde Graveservice.