Lyser ut kontrakt som angår «alle» på Sunnmøre og i Indre Romsdal

Statens vegvesen er på «jakt» etter ny driftsentreprenør som skal drifte over 360 kilometer riksvei i kommunene Volda, Ørsta, Sula, Ålesund, Giske, Vestnes, Rauma, Lesja og Dovre.

Nå er kontrakten kunngjort.

Variert geografi

– Kontraktsområdets geografi varierer mellom lavtliggende terreng og fjellovergang til kyst og byområder i Ålesund. Vi har stor respekt for at dette er en kontrakt som er veldig viktig både for nærmiljø, privattrafikanter og næringsliv. God, sikker og forutsigbar fremkommelighet er viktig for alle, sier seksjonssjef Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen i en pressemelding.

Annonse

Trafikken på strekningene varierer fra 2000 til 26 000 kjøretøy, og det forventes en trafikkvekst på cirka 1,5 prosent.

Av den totale lengden på 361,7 kilometer er cirka 307,7 kilometer riksvei, mens cirka 54 kilometer er gang- og sykkelvei.

Fra motorveg til rasteplasser

– Kontrakten omfatter alt fra drift av motorveier og landeveier til bygater, gang- og sykkelveier, rasteplasser, tunnelløp og broer, med de forskjellige utfordringene dette gir, sier Rotlid.

Driftskontrakten omfatter også mindre vedlikeholdsoppgaver,

Opsjon for E136 Stuguflåten-Dombås

Det er lagt inn en opsjon, som kan bli utløst i 2024, som gjør at strekningen E136 Stuguflåten-Dombås kan bli innlemmet i kontrakten.

Denne strekningen er på cirka 104 kilometer, fordelt på 61 kilometer riksvei og 43 kilometer gang- og sykkelvei.

Ved innfasing av denne strekningen vil den totale lengden for kontrakten være cirka 466 kilometer.

Strenge miljøkrav

– Alle nye driftskontrakter for riksvei har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Statens vegvesen har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030, sier Rotlid.

Kontrakten setter i tillegg krav om bruk av kost for vinterdrift i Brusdal for å redusere bruk av salt langs drikkevannskilden Brusdalsvannet (strekningen E39 Digernes-Moa).

Det er også krav om bruk av utslippsfrie kjøretøy for renhold og feiing på gang- og sykkelvei, og på deler av gang- og sykkelveiene i vinterdriften (strekningen E136 Ålesund-Moa). Med utslippsfri menes her maskiner uten lokalt utslipp av hverken CO2 eller NOx.

5-årig kontrakt – kan forlenges

Kontraktens varighet er fra og med 1. september 2023 til og med 31. august 2028.

Partene kan ved enighet i kontraktsinngåelsen forlenge kontrakten til å gjelde for en periode på ytterligere 12, 24 eller 36 måneder.

Statens vegvesen har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, fra og med 1. september i det året kontrakten var avtalt å skulle slutte.

Tilbudsfristen er 11. april 2023.