Arbeider med løsninger etter brokollapsen

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til broene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bro. Det samme gjelder broene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering.

Dette arbeidet har pågått siden det ble oppsummert for den enkelte bro etter spesialinspeksjoner og kontrollberegninger. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også: Alle tillatelser godkjent for midlertidig bro på Tretten

Annonse

Tidsbegrenset bæreevneklassifisering

Alle broene som er åpnet for trafikk står i dag oppført med tidsbegrenset bæreevneklassifisering.

Fastsettelse av endelig bæreevneklassifisering av broene forutsetter godkjenning i Vegdirektoratet.

Samarbeider bredt

– Det samarbeides i denne prosessen bredt med rådgivere, leverandører, NTNU og andre relevante fagmiljøer som har kompetanse innen brotypen fagverksbro i tre, sier Gunnar Eiterjord i pressemeldingen. Han er seksjonssjef i divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

I denne prosessen involveres også fylkeskommunene Innlandet og Viken, som også har broer som er stengt eller som har fått nedskrevet lastkvalifisering etter at Tretten bro falt ned. Det er den enkelte veieier som har ansvar for tiltak og løsninger for sine broer.

Forutsetninger

Gjennom samarbeidet med bransjen har divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, som er formell broeier for de statlige broene eller har drifts- og vedlikeholdsansvar for private/kommunale broer, skissert viktige momenter for det videre arbeidet, med henblikk på prosjektering- og dimensjonering.

Jobber med løsninger

– Det arbeides med mulige forsterkningstiltak og andre potensielle tiltak for å løse utfordringene for de broene som fortsatt er stengt eller har redusert bæreevne og/eller som har enveiskjørt trafikk, sier Eiterjord.

Han forsikrer at dette arbeidet har topp prioritet.

Dette er status for broene

Status for den enkelte bro som Statens vegvesen har drifts- og vedlikeholdsansvar for er som følger (det understrekes at dette er en foreløpig status):

  • E16 Tveit bro (Vang i Valdres), Rv. 22 Moumbekken bru (Fredrikstad), Skogsvegbroa Majorplassen (Kongsberg) og den private Skytebanen bro (Grane i Nordland fylke) er gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • E16 Norsenga (Kongsvinger) har blitt gjenåpnet med redusert belastning, trafikk i ett sentrisk kjørefelt og automatisk lysregulering. En spesiell utfordring for denne er togtrafikken som går under broen.
  • Skogsveibroa Fjell-Leet (Eidsvoll) har sannsynligvis permanent redusert bæreevne.
  • Skogsveibroa Skubbersenga (Eidskog) må skiftes ut med en annen brotype. Arbeidet med prosjektering har startet.
  • Skogsveibroa Statsrådvegen (Eidsvoll) må enten skiftes ut med en annen brotype, eller erstattes med omlegging av lokalvei og annen hovedveikryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering starter nå opp.
  • Skogsvegbroene Sletta og Blakkesrud (begge i Eidsvoll) vil enten bli forsterket, men mest sannsynlig vil de bli gjenåpnet med redusert bæreevne. Et annet alternativ som vurderes er å erstatte disse to broene med omlegging av lokalvei og annen hovedveikryssing i nærområdet. Arbeidet med prosjektering er startet opp.

Fylkesveibroene på Flisa (Åsnes) og Evenstad (Stor-Elvdal) håndteres av Innlandet fylkeskommune og Sundbyvegen (Eidsvoll) og Bliksland (Indre Østfold) håndteres på samme måte av Viken fylkeskommune.