Deponiet på Langøya forlenges

– I dag finnes det ingen reelle alternativer til Langøya for avfallsdeponi for håndtering av farlig avfall i Norge.

– Samtidig er vi forpliktet etter internasjonalt regelverk å sikre nasjonal behandlingskapasitet for farlig avfall. En avvikling av driften av deponiet allerede i 2024 ville derfor fått betydelige negative konsekvenser for nasjonale interesser og internasjonale miljøforpliktelser. Det sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i en pressemelding.

Vil utarbeide ny reguleringsplan

Kommunal- og distriktsdepartementet har med bakgrunn i dette gitt avfallsselskapet NOAH og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark medhold i klage på Holmestrand kommunes vedtak av 16. august 2022. Kommunens vedtak innebar midlertidig bygge- og deleforbud på Langøya i påvente av at kommunen skulle utarbeide ny reguleringsplan. Det midlertidige forbudet ville stengt for bygging av en filterpresse som er nødvendig for å forlenge levetiden til avfallsdeponiet.

Annonse

Må håndteres forsvarlig

– Avfallsselskapet NOAH håndterer i dag farlig avfall fra ca. 75 virksomheter i Norge på Langøya, inkludert fra 17 av 20 forbrenningsanlegg. Det farlige avfallet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og må håndteres forsvarlig slik at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker og dyr. Det er viktig både av hensyn til disse virksomhetene og for trygg håndtering av farlig avfall at deponiet blir forlenget, seier Gjelsvik.

Opphever kommunens vedtak

Avgjørelsen fra Kommunal- og distriktsdepartementet innebærer at Holmestrand kommunes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på Langøya blir opphevet. Ifølge pressemeldingen har departementet forståelse for kommunens ønske om å styre den fremtidige arealbruken på Langøya, men i denne konkrete saken mener departementet at de nasjonale interessene må veie tyngre.